Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-250 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

Projektas

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

 

2019 m.________________ Nr. _______

(data)

      Alytus___

(sudarymo vieta)

 

Mes, Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio, pagal------                   (savivaldybės administracijos direktorius vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimo Nr. T-162 1 p. patvirtinto Kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, perduotų savivaldybei valdyti patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos sutarčių sudarymo, pasirašymo, registravimo, kontrolės ir saugojimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 6 p., toliau vadinama nuomotoju, ir UAB „Koslita“, kodas---------------

(paskyrimo pagrindas, dokumento data, numeris)

149562782, adresas Pievų g. 9, Alytus, toliau vadinama nuomininku, atstovaujama Juozo-------------

  (Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos nesutrumpintas pavadinimas, kodas, buveinė)

Bieliausko, a. k. 34402101014, gyv. Užuovėjos g. 17, Alytuje -----------------------------------------

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

pagal įmonės įstatus, ----------------------------------------------------------------------------------------------

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

sudarėme šią sutartį:

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja _1,9466 ha ploto žemės sklypą,

(plotas skaičiais – 0,0001 ha tikslumu)

_Nr._1101/0001:1232, esantį Fortų g. 2, Alytaus mieste. ----------------------------------------------------

 (kadastrinis numeris)                                                      (adresas: gatvė, miestas)

2. Žemės sklypas išnuomojamas _devyniasdešimt devyneriems metams, skaičiuojant

                                                                          (nuomos terminas)

nuo šios sutarties sudarymo ir įsigaliojimo dienos.------------------------------------------------------------

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.----------------------------------------------------------------

Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nurodant paskirtį, būdą, numatytus pagal savivaldybės bendrąjį planą, jeigu šis parengtas: galima tik pritarus Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir nagrinėjant Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.------------------------------------------------------------------------------------

4. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų statinių ir įrenginių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat statinių ir įrenginių tolesnė naudojimo paskirtis pasibaigus žemės nuomos terminui – vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.555, 6.556, 6.557 straipsniais.----------------------------------------------------------------------------------

5. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: įstatymų nustatyta tvarka.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ (Žin., 1992, Nr. 22-652; 1996, Nr. 2-43) ir jo vėlesniais pakeitimais – ryšių linijų apsaugos zonos, aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zonos, dujotiekių apsaugos zonos, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.---

7. Kiti žemės naudojimo apribojimai: žemės sklypas naudojamas, naujų statinių ir įrenginių statyba galima pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 05 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 6 punktu patvirtinto detaliojo plano sprendinius, taip pat Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-      -         sprendimą Nr. T-    (pridedama).----------------------------------------------------

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės: kelio servitutas S1 – teisė važiuoti transporto priemonėmis, naudotis pėsčiųjų taku (tarnaujantis daiktas), servitutas S2 – teisė tiesti, naudoti ir aptarnauti požemines ir antžemines komunikacijas (tarnaujantis daiktas).---------------------------------

9. Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 87 300 Eur (aštuoniasdešimt septyni------------tūkstančiai  trys šimtai eurų).-------------------------------------------------------------------------------------

                                                                 (suma skaičiais ir žodžiais)

Nuomotojas turi teisę kas 3 metus perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis. Išnuomoto valstybinės žemės sklypo vertė perskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 205 nustatytas išnuomojamų valstybinės žemės sklypų vertės apskaičiavimo taisykles.----------------------

10. Nuomininkas žemės nuomos mokestį moka pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytos vertės. ------------------------------------------

11. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai – einamųjų metų nuomos mokestis už valstybinę žemę sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Mokesčio terminas gali būti keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka.----------------------------------------------------------------------

12. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai – vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.--------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus – pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą.-----------------------------------------------------------------------------------

14. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

15. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą, sumažinus nuomos mokestį arba nuo jo atleidus, šios sutarties šalys privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais.

16. Ši sutartis prieš terminą nutraukiama nuomotojo reikalavimu, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę tikslinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą arba keičiama pagrindinė tikslinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, išskyrus atvejus, kai sutartyje numatytas žemės sklypo pagrindinės žemės naudojimo paskirties  ir (ar) naudojimo būdo keitimas, taip pat gali būti nutraukiama kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų nustatytais atvejais.

17. Pasibaigus Sutarties galiojimui ir tais atvejais, kai Sutartis yra nutraukiama dėl Nuomininko kaltės (nevykdant įsipareigojimų pagal Sutartį arba Investicijų sutartį, nutraukus Investicijų sutartį), Nuomininko sumokėtas nuomos mokestis ar kiti atlikti mokėjimai Nuomotojui pagal sudarytas Sutartis neturi būti grąžinami, ir Nuomininkas privalo sumokėti jam priskaičiuotus žemės nuomos mokesčius ir savo sąskaita per protingą terminą, bet ne ilgiau kaip per 6 (šešis) mėnesius po Sutarties nutraukimo nugriauti, išmontuoti ir (arba) kitaip pašalinti visus išnuomotame žemės sklype esančius ir Nuomininkui priklausančius pastatus, statinius, įrenginius ar daiktus ir sutvarkyti išnuomotą žemės sklypą taip, kad jo būklė kaip įmanoma labiau atitiktų išnuomoto žemės sklypo būklę, buvusią Sutarties sudarymo dieną, arba atlyginti Savivaldybės patirtas išlaidas už žemės sklypo sutvarkymą, jeigu žemės sklypo nuomininkas jo nesutvarko, kaip nurodyta Sutartyje.

18. Pagal šią sutartį pakeitus žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, nuomotojas, vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu ar žemės valdos projektu, turi patikslinti išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre. Kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios paskirties ir (ar) būdo keitimą, lėšomis.

19. Prie šios sutarties pridedamas išnuomojamo žemės sklypo planas (M 1:1000) kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

20. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

21. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Alytaus miesto savivaldybėje, kitas egzempliorius įteikiamas nuomininkui.

 

Nuomotojas                        _____________                                       ___Rolandas _Juonys_____

                                               (parašas)                                                                                                (vardas, pavardė)

 

Nuomininkas                      _____________                                       ___Juozas Bieliauskas_____

                                                                     (parašas)                                                                   (vardas, pavardė)

 

Į pradžią