Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-707 2019-09-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPECIALIOSIOS EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS SPECIALIOSIOS EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. rugsėjo 4 d. Nr.  DV-707

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymo 14 straipsniu,

                      t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialiosios ekspertų komisijos nuostatus (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. rugsėjo 4 d.

įsakymu Nr.  DV-707

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

SPECIALIOSIOS EKSPERTŲ KOMISIJOS NUOSTATAI

 

I  SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialiosios ekspertų komisijos  nuostatai reglamentuoja Alytaus miesto savivaldybės administracijos specialiosios ekspertų komisijos  funkcijas, teises ir darbo organizavimo tvarką.

2. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į įslaptintos informacijos dokumentų kiekį, Specialiosios ekspertų komisijos funkcijas gali pavesti vykdyti vienam asmeniui. Pavedimas įforminamas administracijos direktoriaus įsakymu.

3. Specialioji ekspertų komisija arba jos funkcijas vykdantis asmuo (toliau – SEK)  savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos valstybės ir tarnybos paslapčių įstatymu, Įslaptintos informacijos administravimo išslaptinimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-13 nutarimu Nr. 820, Lietuvos Respublikos paslapčių apsaugos koordinavimo komisijos sprendimais, kitais teisės aktais, taip pat šiais nuostatais.

4. SEK nariai privalo turėti leidimą dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“.

5. SEK narių pareigos įrašomos į Alytaus miesto savivaldybės administracijos pareigų, kurias einantiems asmenims reikia turėti leidimus dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija, sąrašą.

 

II  SKYRIUS

SEK FUNKCIJOS

 

6. SEK funkcijos yra šios:

6.1. teikti siūlymus dėl administracijoje galiojančių teisės aktų, susijusių su įslaptintos informacijos apsauga, keitimo, papildymo ar pripažinimo netekusiais galios;

6.2. rengti ir (ar) derinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos teisės aktų projektus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga, prižiūrėti, kaip šie teisės aktai vykdomi;

6.3. teikti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui siūlymus dėl leidimų dirbti ar susipažinti su įslaptinta informacija išdavimo asmenims arba išduotų leidimų panaikinimo;

6.4. teikti siūlymus bei išvadas dėl informacijos įslaptinimo pagrįstumo, slaptumo žymų keitimo, įslaptintos informacijos išslaptinimo ar sunaikinimo;

6.5. teikti siūlymus ir derinti įslaptintų bylų dokumentacijos planą;

6.6. organizuoti įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija, apsaugos būklės tikrinimus ir teikti pasiūlymus dėl įslaptintos informacijos apsaugos reikalavimų pažeidimų prevencijos, spręsti kitus klausimus, susijusius su įslaptintos informacijos apsauga;

6.7. teikti siūlymus dėl įslaptintų dokumentų administravimo organizavimo, koordinuoti ir kontroliuoti įslaptintų dokumentų administravimą;

6.8. ne rečiau kaip kartą per metus tikrinti įslaptintos informacijos, kuria disponuoja Alytaus miesto savivaldybės administracija, apsaugos būklę;

6.9. teikti siūlymus dėl įslaptintos informacijos apsaugos pažeidimų prevencijos, įslaptintos informacijos apsaugos tobulinimo bei spręsti kitus su tuo susijusius klausimus.

 

III  SKYRIUS

SEK TEISĖS

 

7. SEK, vykdydama jai pavestas funkcijas, turi teisę:

7.1. patekti į Alytaus miesto savivaldybės administracijos struktūrinių padalinių, kuriuose dirbama su įslaptinta informacija arba saugoma įslaptinta informacija, žymima slaptumo žyma ,,Slaptai“ ar ,,Riboto naudojimo“, patalpas;

7.2. tikrinti, kaip organizuojama įslaptintos informacijos apsauga, surašyti pažymas apie nustatytus pažeidimus;

7.3. susipažinti su rengiama įslaptinta informacija, siekiant įvertinti įslaptinimo pagrįstumą;

7.4. gauti informaciją iš asmenų, atsakingų už įslaptintos informacijos apsaugos organizavimą, personalo patikimumo procedūrų įgyvendinimą, įslaptintos informacijos administravimą, fizinę apsaugą, ryšių ir informacinių sistemų ir tinklų apsaugą.

8. SEK gali turėti ir kitų Lietuvos Respublikos įstatymų ir kitų teisės aktų jai suteiktų teisių.

 

IV  SKYRIUS

SEK DARBO ORGANIZAVIMAS

 

9. Pagrindinės SEK veiklos formos yra posėdžiai ir tikrinimai.

10. SEK  sprendimai įforminami raštu.

11. Tikrinimai gali būti planiniai ir neplaniniai. Atlikus tikrinimą patikrinimų pažymose pateikiamos rekomendacijos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui.

 

V  SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

12. SEK nuostatai tvirtinami ir (ar) keičiami Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu.

 

_____________

 

 

Į pradžią