Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-263 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2019 m. rugpjūčio 29 d.

sprendimu Nr. T-263

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR UAB „KOSLITA“ INVESTICIJŲ SUTARTIS

2019 m. _______________ d. Nr. ____________________

Šią investicijų sutartį sudarė

Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero, veikiančio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. pagrindu, ir UAB „Koslita“ (toliau – investuotojas), atstovaujama direktoriaus Juozo Bieliausko, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Investuotojas ketina išsinuomoti žemės sklypą Alytaus pramonės parke, pastatyti sandėliavimo paskirties pastatą, vykdyti logistikos bei buitinės chemijos produktų sandėliavimo veiklą ir sukurti 5 naujas darbo vietas.

Savivaldybė pritaria, kad investuotojas darytų investicijas Alytaus pramonės parke, ir yra pasiruošusi išnuomoti žemės sklypą ir taikyti skatinimo priemones investuotojui pagal šios sutarties sąlygas bei galiojančių įstatymų nuostatas.

Todėl savivaldybė ir investuotojas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus, laisva valia susitarė ir sudarė investicijų sutartį.

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Šios sutartyje vartojamos sąvokos turės tokias reikšmes:

1.1.1. Sutartis 2 ar daugiau fizinių ar juridinių asmenų susitarimas, kai vienas ar keli asmenys įsipareigoja kitam asmeniui ar asmenims atlikti tam tikrus veiksmus, o pastarieji įgyja reikalavimo teisę.

1.1.2. Skatinimo priemonės – savivaldybės investuotojui siūlomos skatinimo priemonės pagal šios sutarties 4 skyrių bendrai arba dalimis; kiekviena jų atskirai vadinama skatinimo priemone.

1.1.3. Investicija – piniginės lėšos ilgalaikiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti; šios sutarties tikslais investicija taip pat apima žemės sklype sukurtame nekilnojamame turte įrengto / sumontuoto ilgalaikio turto vertę, taip pat investicijas į tokio naudojamo ilgalaikio turto pagerinimą, remontą ar pakeitimą.

1.1.4. Investuotojas – UAB „Koslita“.

1.1.5. Žemės sklypas – Alytaus mieste pramonės parke Fortų g. 2 esantis 1,9466 ha žemės sklypas, kuris yra tinkamas  investuotojo veiklai ir yra pagrįstai priimtinas investuotojui.

1.1.6. Savivaldybė – Alytaus miesto savivaldybė.

1.1.7. Šalys – savivaldybė ir investuotojas kartu; kiekviena jų atskirai vadinama šalimi.

1.2. Šioje sutartyje, jei kontekstas nereikalauja kitaip, nuoroda į skyrių ar punktą laikoma nuoroda į šios sutarties skyrių ar punktą.

1.3. Ši sutartis neturi būti aiškinama kurios nors šalies naudai ar nenaudai dėl jos vaidmens ar dalyvavimo rengiant šią sutartį. Derybas dėl sutarties vedė ir tarėsi abi šalys, ir jos kruopščiai išanalizavo ir visiškai suprato šios sutarties nuostatas.

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2.1. Sutarties objektas – investicijos į pastato sandėlio inžinerinių tinklų bei pravažiavimo kelių statybą, taip pat į transporto priemonių ir įrenginių įsigijimą.

2.2. Šia sutartimi savivaldybė, vadovaudamasi Investicijų įstatymu, pagal šios sutarties sąlygas įsipareigoja išnuomoti investuotojui žemės sklypą Alytaus pramonės parke, o investuotojas įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika bei nustatytais terminais atlikti į žemės sklypą investicijas ir vykdyti jame buitinės chemijos produktų sandėliavimo veiklą pagal sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

2.3. Šia sutartimi savivaldybė nustato sąlygas, pagal kurias savivaldybė taikys investuotojui skatinimo priemones, susijusias su investicijomis į gamybinės paskirties pastatą ir įrenginių įsigijimą.

2.4. Siekiant išvengti abejonių, ši sutartis neapriboja investuotojo teisių gauti kitas lengvatas, finansavimą ar kitas išmokas iš kitos šalies, įskaitant valstybės institucijas.

 

3. INVESTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1. Investuotojas įsipareigoja per 6 mėnesius nuo žemės nuomos sutarties pasirašymo dienos atlikti sklypo atidalijimo procedūrą ir apie 1,4 ha žemės sklypą grąžinti Alytaus miesto savivaldybei (apie 0,5 ha pasilikti).

3.2. Investuotojas įsipareigoja per 6 mėnesius nuo investicijų sutarties pasirašymo dienos gauti dokumentą, leidžiantį statyti naują (-us) statinį (-ius) žemės sklype Fortų g. 2, Alytuje.

3.3. Investuotojas, sudaręs šią investicijų sutartį, įsipareigoja per 6 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos pradėti statybas žemės sklype ir įvykdyti ne mažiau kaip 30 procentų statybos darbų, pateikdamas savivaldybei tai įrodančius dokumentus.

3.4. Investuotojas įsipareigoja per 36 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos padaryti ne mažesnes kaip 363 tūkst. Eur investicijas (7 241 euras į 1 arą) statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti ir pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.

3.5. Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 36 mėnesius nuo statybos leidimo išdavimo dienos pradėti vykdyti logistikos ir buitinės chemijos produktų sandėliavimo veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 5 naujas darbo vietas.

3.6. Investuotojas įsipareigoja, kad visą žemės sklypo nuomos sutarties galiojimo laikotarpį žemės sklypas būtų naudojamas logistikos ir buitinės chemijos produktų sandėliavimo veiklai ir/arba kitai investuotojo numatytai gamybinei/komercinei veiklai, neprieštaraujančiai pagrindinei tikslinei žemės sklypo naudojimo paskirčiai, būdui ir pobūdžiui, vykdyti. Dėl kitokio žemės sklypo panaudojimo investuotojas privalo gauti savivaldybės tarybos rašytinį sutikimą.

3.7. Investuotojas įsipareigoja, kad jo vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiks aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka atitinkamą veiklą žemės sklype vykdančiam investuotojui.

3.8. Investuotojas įsipareigoja neatskleisti jokios konfidencialios informacijos, susijusios su šia investicijų sutartimi, jei šalys nesusitaria kitaip. Atskleidęs šią informaciją trečiai šaliai be savivaldybės sutikimo, investuotojas privalo atlyginti savivaldybei iš to kilusius faktiškai pagrįstus nuostolius.

3.9. Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 2 mėnesius po Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir UAB „Koslita“ investicijų sutarčiai pasirašyti investicijų sutartį. Nepasirašius sutarties per numatytą laiką, tarybos sprendimas netenka galios.

 

4. SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Savivaldybė, sudariusi šią investicijų sutartį, įsipareigoja žemės sklypą, esantį Fortų g., Alytuje, investuotojui išnuomoti be aukciono.

4.2. Investuotojui įvykdžius 3.1–3.5 punktuose numatytus įsipareigojimus, savivaldybė 5 mokestinius laikotarpius, pradedant laikotarpiu, kurį buvo pasiekta 7 241 eurų investicijų į vieną arą suma, atleis įmonę nuo žemės sklypo  nuomos mokesčio ir 3 metus nuo naujai sukurto nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, o kitus 5 mokestinius laikotarpius šie mokesčiai bus sumažinti 50 procentų, jei ši valstybės pagalba neprieštaraus pagalbos de minimis nuostatoms.

4.3. Savivaldybė pareiškia, kad 4.1 ir 4.2 punktuose nustatytos skatinimo priemonės nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

4.4. Savivaldybė gera valia bendradarbiaus su investuotoju, siekdama padėti ir suteikti investuotojui visokeriopą paramą jo veiklos metu, įskaitant, bet neapsiribojant statybos leidimų ir kitų dokumentų, reikalingų investuotojo veiklai Alytuje, gavimą.

4.5. Savivaldybė neatskleis jokios konfidencialios informacijos, susijusios su investuotojo ūkine ir komercine veikla, jei šalys nesusitaria kitaip. Atskleidusi šią informaciją trečiai šaliai be investuotojo sutikimo, savivaldybė privalo atlyginti investuotojui iš to kilusius faktiškai pagrįstus nuostolius.

 

5. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

 

5.1. Savivaldybė pareiškia ir garantuoja investuotojui, kad:

5.1.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavusi visus privalomus patvirtinimus bei įgaliojimus;

5.1.2. sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius savivaldybės įsipareigojimus, gali būti priverstinai įvykdyta savivaldybės atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas ir kad sutartis neprieštarauja jokiems galiojantiems teisės aktams.

5.2. Investuotojas pareiškia ir garantuoja savivaldybei, kad:

5.2.1. jis yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus ir yra finansiškai pajėgus įvykdyti prisiimtus įsipareigojimus;

5.2.2. jis turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavęs visus būtinus vidinius pritarimus bei sutikimus, kad sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius investuotojo įsipareigojimus ir gali būti priverstinai įvykdyta investuotojo atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas;

5.2.3.  jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

5.3. Šalys susitaria, kad jeigu investuotojas neįvykdo savo įsipareigojimų, numatytų 3.1–3.5 punktuose, šie terminai gali būti pratęsti vieną kartą tam pačiam laikotarpiui.

 

6. ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Investuotojui pažeidus nors vieną investicijų sutarties 3 skyriaus punktą, Alytaus miesto savivaldybė pasilieka teisę vienašališkai nutraukti investicijų sutartį, apie sutarties nutraukimą įspėjusi investuotoją prieš 30 kalendorinių dienų, jeigu investuotojas po savivaldybės rašytinio įspėjimo per nustatytą terminą neištaiso sutartinių įsipareigojimų pažeidimų.

6.2. Nutraukus šią sutartį sutarties 6.1 p. nustatytais atvejais, investuotojas įsipareigoja per 3 mėnesius sutvarkyti žemės sklypą, kaip nurodyta Žemės nuomos sutartyje, arba padengti savivaldybės patirtas išlaidas dėl žemės sklypo sutvarkymo, jeigu investuotojas jo nesutvarko. 

 

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

7.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši šalis negalėjo numatyti ar išvengti, ir kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto šalies įsipareigojimo vykdymą. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

7.2. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi šalis dėjo visas galimas pastangas siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą arba panaudojo visas būtinas priemones siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.

7.3. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitai šaliai išsamų raštišką pranešimą, kuriame nurodo visą įmanomą informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sutrikimais, įskaitant informaciją apie nenugalimos jėgos poveikį šalies gebėjimui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datą bei laikotarpį, reikalingą šių aplinkybių sukeltoms pasekmėms pašalinti. 

7.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis kaip įmanoma greičiau praneša apie tai kitoms sutarties šalims ir nurodo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo datą.

 

8. KITOS NUOSTATOS

 

8.1. Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja tol, kol galioja žemės sklypo nuomos sutartis, jei ji nenutraukiama anksčiau laiko dėl kurios nors šalies įsipareigojimų nevykdymo.

8.2. Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu, šalims viena kitą įspėjus prieš 30 kalendorinių dienų.

8.3. Šaliai nepareiškus reikalavimų dėl šios sutarties bet kokių sąlygų vykdymo, tai neturi būti laikoma bet kokių teisių pagal šią sutartį atsisakymu, taip pat negali atimti iš tokios šalies teisės reikalauti tokių sąlygų įvykdymo.

8.4. Jeigu bet kuri šios sutarties nuostata ar jos taikymas yra pripažinti ar laikomi negaliojančiais, niekiniais ar neturinčiais teisinės galios visa apimtimi arba dalinai, šalys turi pakeisti šią sutartį taip, kad pasiektų, kiek tai įmanoma, tą patį ekonominį efektą. Jeigu šalys nepakeičia šios sutarties, negaliojanti, niekinė ar neturinti teisinės galios nuostata bus laikoma panaikinta ir likusios sutarties nuostatos toliau visiškai galios.

8.5. Ši sutartis bus privaloma ir galios kiekvienos šalies teisių perėmėjo atžvilgiu, bet negali būti perduodama bet kurios iš šalių be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

8.6. Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai (materialinė teisė).

8.7. Ši sutartis yra vientisas abiejų šalių susitarimas ir pakeičia bei turi pirmumą prieš bet kuriuos kitus suderinimus, susitarimus, pasižadėjimus ar sutartis, šalių sudarytas ar egzistuojančias iki šios sutarties sudarymo.

8.8. Visi dėl sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, įskaitant bet kurį klausimą dėl jos egzistavimo, galiojimo ar nutraukimo, jų neišsprendus geranoriškomis šalių derybomis, perduodami nagrinėti teismams Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

8.9. Ši sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

 

Savivaldybės vardu                                                       

Investuotojo vardu

Alytaus miesto savivaldybė                                    

UAB „Koslita“

Kodas 111102979                                                  

Įmonės kodas 149562782

Rotušės a. 4, Alytus                                                  

Pievų g. 9, Alytus

Tel. (8 315) 55 105, faks. (8 315) 55 191                  

Mob. tel. 8 315 77 131

El. p. info@alytus.lt

El. p. info@koslita.lt

Savivaldybės meras

Direktorius

 

 

(Parašas)

(Parašas)

                                A. V.

                                                A. V.

Nerijus Cesiulis

Juozas Bieliauskas

 

Į pradžią