Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-232 2019-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PETICIJŲ KOMISIJOS SUDARYMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr.  T-232

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 15 straipsnio 5 dalimi, 16 straipsnio 2 dalies 6 punktu, Peticijų įstatymo 6 straipsnio 5 dalimi ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimu Nr. T-186 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos veiklos reglamento patvirtinimo“, 182, 183 ir 184 punktais, Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-12-07 sprendimu Nr. T-253 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos nuostatų tvirtinimo“, 2 ir 3 punktais ir atsižvelgdama į V. Gibienės,  L. Stankevičiaus, A. Jučo, E. Jurčienės, L. V. Kirkliauskienės, V. Račkausko sutikimus ir savivaldybės administracijos direktoriaus 2019-07-30 raštą Nr. VD-2429 (6.39), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sudaryti Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisiją miesto savivaldybės tarybos įgaliojimų laikui:

Česlovas Daugėla, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Valė Gibienė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Andrius Jučas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Edita Jurčienė, Alytaus miesto bendruomenės atstovė;

Laima Vincė Kirkliauskenė, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narė;

Sigitas Leonavičius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Valdas Račkauskas, Alytaus miesto savivaldybės tarybos narys;

Linas Stankevičius, Alytaus miesto bendruomenės atstovas;

Giedrius Šimas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Teisės skyriaus vedėjo pavaduotojas.

2019 m. rugsėjo 25 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-306 redakcija

 

2. Skirti Andrių Jučą Alytaus miesto savivaldybės peticijų komisijos pirmininku.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią