Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-249 2019-09-03
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 

SUSITARIMAS

DĖL VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS 2016-06-28 SUTARTIES Nr. SRN-56 (32.26.) PAKEITIMO

 

2019 m. ________________ Nr. ___________

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

 

Mes, Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Rolando Juonio, pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-05-23 sprendimu Nr. T-140 kitos paskirties valstybinės žemės sklypų, perduotų savivaldybei valdyti patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos sutarčių sudarymo, pasirašymo, registravimo, kontrolės ir saugojimo Alytaus miesto savivaldybėje tvarkos aprašo 6 p., toliau vadinamo nuomotojas, ir UAB „Saukesta“, kodas 300531979, adresas Pievų g. 17, Alytus, toliau vadinama nuomininku, atstovaujama Kęstučio Kebliko, a. k. 37402200617, gyv. Putinų g. 8-50, Alytuje, pagal įmonės įstatus (toliau kartu vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai – Šalimi), vadovaujantis Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-     sprendimu Nr. T-     „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo“, susitarė:

1.Pakeisti 2016-06-28 Valstybinės žemės nuomos sutarties Nr. SRN-56 (32.26) (toliau – Sutarties): 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja 1,2294 ha ploto žemės sklypą, unikalus Nr. 4400-5133-5389, esantį Fortų g. 12, Alytaus mieste.“

2. Pakeisti Sutarties 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – komercinės paskirties objektų teritorijos.“

3. Pakeisti Sutarties 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ ir jo vėlesniais pakeitimais – ryšių linijų apsaugos zonos, aerodromo apsaugos zonos ir aerodromo sanitarinės apsaugos zona, elektros linijų apsaugos zona, dujotiekių apsaugos zona, vandentiekio, lietaus ir fekalinės kanalizacijos tinklų ir įrenginių apsaugos zonos.“

4. Pakeisti Sutarties 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Kiti žemės naudojimo apribojimai: žemės sklypas naudojamas, naujų statinių ir įrenginių statybai galima pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-04-26 d. sprendimo Nr. T-93 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo 6 punktu patvirtinto detaliojo plano sprendinius, Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-22 sprendimą Nr. T-30 „Dėl pritarimo pakeisti kitos paskirties žemės sklypo naudojimo būdą“, Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-10-19 įsakymą Nr. DV-1285 „Dėl detaliojo plano koregavimo tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimą Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-     sprendimo Nr. T-       „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-06-16 sprendimo Nr. T-209 „Dėl žemės sklypo Fortų g. 12, savivaldybės valdomo patikėjimo teise Alytaus pramonės parke, nuomos be aukciono“ pakeitimo“.“

5. Pakeisti sutarties 9 punktą ir jį išdėstyti taip:

„9. Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 74500 Eur (septyniasdešimt keturi tūkstančiai penki šimtai eurų).

6. Šis susitarimas įsigalioja nuo jo pasirašymo dienos ir yra neatskiriama sutarties dalis.

7. Kitos Sutarties sąlygos, nepaminėtos šiame susitarime, lieka nepakeistos ir Šalys patvirtina iš jų kylančias prievoles.

8. Susitarimas sudarytas dviem vienodos juridinės galios egzemplioriais – po vieną kiekvienai iš šalių(vienas paliekamas Alytaus miesto savivaldybėje, kitas egzempliorius įteikiamas nuomininkui).

9. susitarimas nuomininko lėšomis per 3 mėnesius turi būti įregistruotas nekilnojamojo turto registre.

 

 

Nuomotojas                                                                                        Rolandas Juonys

 

 

Nuomininkas                                                                                                            Kęstutis Keblikas

Į pradžią