Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-247 2019-08-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. GRUODŽIO 19 D. SPRENDIMO NR. T-284 „DĖL ALYTAUS MIESTO TVARKYMO IR ŠVAROS TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2019 m. rugpjūčio 29 d. Nr.  T-247

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintų Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių:

1.1.  8.2 punktą ir išdėstyti jį taip:

„8.2. Tvarkyti želdinius:

8.2.1. šienauti visus žaliuosius plotus (pievas, vejas, kelkraščius, skiriamąsias juostas, griovius ir kitas teritorijas, kuriose auga žolė ar piktžolės), šienaujama pagal poreikį (pagal tvarkymo lygį), jei yra žolės perteklius, jis sugrėbiamas ir išvežamas į kompostavimo aikšteles per 3 dienas po nupjovimo. Pirmą kartą žalieji plotai turi būti nušienauti ir žolės perteklius išvežtas iš teritorijos ne vėliau kaip iki birželio 10 dienos;

8.2.2. kirsti, genėti ar pertvarkyti medžius ir krūmus (saugotinų želdinių tvarkymui savivaldybės administracijoje nustatyta tvarka gavus leidimą). Sklypai neturi būti apaugę savaiminės, atžalinės kilmės krūmais ir medžiais.“

1.2. 11 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11. Statinių savininkai ar asmenys, statinius valdantys nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, daugiabučių gyvenamųjų namų ar kitos paskirties pastatų savininkų bendrijos ir administratoriai, taip pat savininkai tų statinių, kuriuose yra sustabdyti statybos darbai ir (ar) statiniai yra užregistruoti Registrų centre kaip nebaigta statyba, privalo:“

1.3. 11.3 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11.3. aptverti arba kitomis priemonėmis užtikrinti, kad nebūtų galima patekti į nebaigtus statyti, užkonservuotus statinius, taip pat griūvančius, nenaudojamus, avarinės būklės pastatus, atskiras jų dalis, patalpas ar kaupti juose atliekas, aptvėrimas turi atrodyti taip, kad negadintų vaizdo ir kraštovaizdžio ir būti saugus. Alytaus miesto centrinės dalies urbanistinio kultūrinio draustinio teritorijoje esantys tokie pastatai, kurie nedera kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi ir vizualiai teršia kraštovaizdį, privalo būti uždengti laikino dekoravimo tentu su vaizdiniais, suderintais su savivaldybės administracija. Jei statinys neuždengiamas gavus įspėjimą raštu per jame nurodytą terminą, savivaldybė uždengimą gali įrengti savo nuožiūra, išlaidos už uždengimo įrengimą iš atsakingų asmenų gali būti išieškomos teismo keliu.“

1.4. 11.5 punktą ir išdėstyti jį taip:

„11.5. pagal poreikį prie statinių, valdomų nuosavybės, nuomos, panaudos ar kitu teisėtu pagrindu, teisės aktų nustatyta tvarka įrengti vietas automobiliams statyti; technines eismo reguliavimo priemones (kelio ženklus, kelių ženklinimą, atitvarus, užtvarus, eismo saugumo saleles, greičio mažinimo kalnelius, informacinius ar kitokius stovus ir kt.) įrengti, eksploatuoti ar naudoti galima tik gavus Saugaus eismo komisijos leidimą, jei tokios priemonės netrukdo kitiems eismo dalyviams ir nepažeidžia asmenų teisų pagal nustatytus servitutus. Techninės eismo reguliavimo priemonės gali būti įrengiamos tik esant visų suinteresuotų asmenų pritarimui, be to asmenys privalo užtikrinti, kad techninės eismo reguliavimo priemonės netrukdys vykdyti reikalingų funkcijų skubios pagalbos atveju, taip pat aptarnaujančiam transportui ar avarinėms tarnyboms. Tuo atveju, jei techninė eismo reguliavimo priemonė trukdo atitinkamoms tarnyboms vykdyti savo funkcijas, ji gali būti demontuota ar pašalinta nekompensuojant turtui padaryto nuostolio;“

1.5. 19 punktą ir išdėstyti jį taip:

„19. Daugiabučių ir individualių namų bei garažų ir kitų pastatų (toliau – pastatų) savininkai privalo nuotekas tvarkyti:

19.1. esant galimybėms prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, prisijungus prie centralizuotos nuotekų infrastruktūros;

19.2. nesant galimybių prisijungti prie centralizuotos nuotekų tvarkymo sistemos, laikydamiesi šių reikalavimų:

19.2.1. tualetai su kaupimo rezervuarais, individualios nuotekų tvarkymo sistemos su nuotekų valymu ir valytų nuotekų išleidimu į aplinką ar individualios sistemos su kaupimo rezervuarais turi būti įrengtos vadovaujantis STR 2.02.09:2005 „Vienbučiai ir dvibučiai gyvenamieji pastatai“ ir Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos patvirtintų Nuotekų kaupimo rezervuarų bei septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės rekomendacijų Nr. R 22-00 reikalavimais;

19.2.2. pastato savininkas privalo turėti ir ne mažiau kaip vienerius metus saugoti dokumentus (nuotekų išvežimo ar analogišką sutartį, nuotekų perdavimo išvežimui aktus, važtaraščius ar kt., apmokėjimo už nuotekų išvežimą dokumentus), įrodančius, kad nuotekos iš nuotekų kaupimo rezervuarų ir (ar) septikų yra perduotos išvežti nuotekų vežimo paslaugas teikiančiam juridiniam asmeniui / įmonei;

19.2.3. pastatų savininkai privalo sudaryti sutartis su nuotekų vežimo paslaugas teikiančiu juridiniu asmeniu / įmone, turinčiu teisę verstis tokia veikla.“

1.6. 31.50 punktą ir išdėstyti jį taip:

„31.50. teršti aplinką nuotekomis; naudoti lauko tualetą, jei yra sudaryta galimybė prisijungti prie nuotekų tinklų;“

2. Papildyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013 m. gruodžio 19 d. sprendimo Nr. T-284 „Dėl Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisyklių tvirtinimo“ 1 punktu patvirtintas Alytaus miesto tvarkymo ir švaros taisykles 5.17 punktu ir jį išdėstyti taip:

„5.17.  Vizualioji (regimoji) tarša – kraštovaizdžio estetinę vertę mažinantys statiniai ar jų dalys (neišvaizdūs, nederantys kraštovaizdyje architektūriniu stiliumi), pradėti ir nebaigti statyti statiniai bei kiti apleisti statiniai ar jų dalys, vizualiai teršiantys kraštovaizdį, mažinantys rekreacinį potencialą, patrauklumą.“

3. Skelbti šį sprendimą Teisės aktų registre, vietos žiniasklaidos priemonėse ir Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Į pradžią