Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-538 2019-07-04
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PAPILDOMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PAPILDOMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. liepos 4 d. Nr.  DV-538

Alytus

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

 t v i r t i n u Alytaus miesto savivaldybės 2019 metų kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo papildomo kvietimo teikti paraiškas sąlygas (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                          Rolandas Juonys

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                            Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. liepos 4 d.

įsakymu Nr. DV- 538

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2019 METŲ KŪNO KULTŪROS IR SPORTO PROGRAMOS SPORTO KLUBŲ VEIKLOS PROJEKTŲ DALINIO FINANSAVIMO IR ADMINISTRAVIMO PAPILDOMO KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGOS

 

Eil. Nr.

Sąlygos

Aprašymas

1.

Sritis

Kūno kultūros ir sporto sritis

2.

Priemonė

25.01.02.03 dalinai finansuoti sporto klubų veiklą

3.

Finansuojamos veiklos rūšys

Finansuojama Alytaus miestą reprezentuojančių olimpinių sporto šakų komandinių žaidimų, žaidžiamų aukščiausioje tos sporto šakos Lietuvos lygoje (arba žemesnėje lygoje, jeigu aukštesnėse tos sporto šakos lygose kitos Alytaus komandos nežaidžia), sporto veikla.

4.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos projekto išlaidos yra:

faktiškai patirtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus;

proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus;

pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas;

realios, atitinkančios rinkos kainas.

Projekto vykdymo išlaidos (projektui įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.), projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos nuomos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos, sporto bazės nuomos ir kt. paslaugos). Įgyvendinant projektą galima įsigyti tik tas prekes, kurios dėl savo pobūdžio ir paskirties atitinka projekto veiklos rūšis, neturi išliekamosios vertės ir yra sunaudojamos (nurašomos į sąnaudas) iš karto.

Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, finansininko ir kitų projektą tiesiogiai vykdančių juridinio asmens darbuotojų, susijusių su projekto įgyvendinimu, ir kt. panašios išlaidos, socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą išlaidos, taip pat buhalterinės apskaitos ir banko paslaugos).

5.

Finansavimo intensyvumas

Projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

6.

Netinkamos išlaidos

Skirtos lėšos negali būti naudojamos:

išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais;

baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

ilgalaikiam materialiajam ir nematerialiajam turtui, tiesiogiai nesusijusiam su projekto įgyvendinimu, įsigyti;

pastatų ir patalpų remontui.

Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos padengti projektų išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos investicijos, valstybės biudžeto ar kitos viešojo sektoriaus lėšos).

7.

Projektų vertinimo kriterijai ir jų balai

Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

administracinės atitikties vertinimas;

tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

Administracinę atitiktį vertina Kūno kultūros ir sporto programos koordinatorius. Vertinant administracinę atitiktį nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis kvietime nustatytų formaliųjų reikalavimų.

Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška neatitinka nustatytų reikalavimų, paraiška tolimesniam vertinimui neteikiama.

Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka 7 narių Sporto klubų veiklos projektų paraiškų atrankos ir vertinimo komisija. Komisija užpildo paraiškų vertinimo anketą:

 

Eil.

Nr.

Vertinimo kriterijai

Rodiklis (skaičius, procentinė išraiška, lyga)

Klubo vieta  pagal šį kriterijų

Klubui skirtų balų skaičius pagal kriterijų *

 

Vertinimo kriterijai

 

 

 

1.

Lygos, kurioje žaidžia klubas, lygis**

 

 

 

2.

Klubo per pastaruosius trejus metus šalies čempionatuose užimtų vietų aritmetinis vidurkis***

 

 

 

3.

Oficialių rungtynių svetimose aikštėse skaičius (per biudžetinius metus)

 

 

 

4.

Klubo gaunamų pajamų ir piniginės paramos (ne Alytaus miesto savivaldybės) dalis biudžete (pastarųjų trejų metų vidurkis, proc.)

 

 

 

5.

Klube žaidžia ir/ar treniruoja alytiškiai (procentinė išraiška)

 

 

 

6.

Klubo lėšomis organizuotų sporto renginių skaičius

 

 

 

7.

Praėjusį sezoną klubo parduotų bilietų skaičius

 

 

 

8.

Klubo varžybų žiūrovų vidutinis skaičius

 

 

 

9.

Sporto šakos populiarumas Alytuje (vertinama, kiek asmenų vidutiniškai per metus užsiėmė šia sporto šaka – pagal statistines ataskaitas, kurias pateikia Švietimo ir sporto skyrius)

 

 

 

10.

Komandos gerbėjų klubo narių skaičius

 

 

 

 

Balų suma

 

* Klubas, užėmęs pirmąją vietą pagal kriterijų, gauna 100 balų. Kiti klubai vertinami proporcingai (pvz., pirmąją vietą pagal kriterijų užėmusio klubo rodiklis yra 200, antrąją vietą užėmusio – 120, trečiąją vietą užėmusio – 50. Atitinkamai pirmąją vietą užėmęs klubas vertinamas 100 balų, antrąją vietą užėmęs 60 (120/200 x 100), trečiąją vietą užėmęs 25 (50/200 x 100).

** Aukščiausioje tos sporto šakos Lietuvos lygoje žaidžiantis klubas gauna 100 balų. Žemesnėje lygoje žaidžiančiam klubui skiriamų balų skaičius priklauso nuo tos sporto šakos lygų skaičiaus ir lygos, kurioje žaidžia klubas, lygmens (pvz., jeigu sporto šakos sistemoje yra 5 lygos, o klubas žaidžia antroje pagal stiprumą lygoje, tuomet jis gauna 80 balų. Jeigu sistemoje yra 3 lygos, o klubas žaidžia trečioje pagal stiprumą lygoje, jis gauna 33 balus).

*** Pirmąją vietą pagal šį kriterijų užima klubas, kurio užimtų vietų aritmetinis vidurkis yra mažiausias.

8.

Galimi pareiškėjai ir reikalavimai jiems bei privalomai teikiami dokumentai

             Galimi pareiškėjai yra sporto klubai (kaip apibrėžta Kūno kultūros ir sporto įstatymo 2 straipsnio 2 dalyje). 

          

             Sporto klubo veiklos dalinis finansavimas gali būti skiriamas, jei:

klubo atstovaujama sporto šaka yra olimpinė;

sporto klubas žaidžia aukščiausioje tos sporto šakos Lietuvos lygoje (arba žemesnėje lygoje, jeigu aukštesnėse tos sporto šakos lygose kitos Alytaus komandos nežaidžia);

sporto renginiuose sporto klubas reprezentuoja ir garsina Alytaus miestą;

sporto klubo renginiuose kasmet auga žiūrovų skaičius.

9.

Paraiškų teikimo tvarka

Kvietimas apie paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks. Paraiškos teikiamos užklijuotame voke (pakete), ant kurio turi būti užrašas PARAIŠKA, nurodyta sritis, kuriai priskiriamas vykdomas projektas, srities prioritetas, pavadinimas, pareiškėjo pavadinimas ir adresas.

Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, tikslinimas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

Paraiškos priimamos vieno langelio principu iki  2019 m. liepos 09  d. Rotušės a. 4, Alytuje. Darbo laikas I–IV 8–17 val.; V 8–15.45 val.

10.

Aktualūs dokumentai

        Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. T-193 Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-5 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019–2021 metų strateginio veiklos plano patvirtinimo“ pakeitimo

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-06-27 sprendimas Nr. T-194 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2019-01-30 sprendimo Nr. T-36 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2019 m. biudžeto patvirtinimo“ pakeitimo“

  Alytaus miesto savivaldybės 2017-04-27 sprendimu Nr. T-85 patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės kūno kultūros ir sporto programos sporto klubų veiklos projektų dalinio finansavimo ir administravimo tvarkos aprašas.

 

Informacija teikiama

El. p. adomas.andrusaitis@alytus.lt, tel. (8 315) 55 153

 

_______________________

 

 

Į pradžią