Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-170 2019-05-23
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO

 

2019 m. gegužės 23 d. Nr.  T-170

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir 18 straipsnio 1 dalimi, Švietimo įstatymo 43 straipsnio 4 dalimi, Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimais, patvirtintais Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2011-06-29 įsakymu Nr. V-1164 „Dėl Nuostatų, įstatų ar statutų įforminimo reikalavimų patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus jaunimo centro įstatus (pridedama).

2. Įpareigoti Alytaus jaunimo centro direktorių:

2.1. pasirašyti Alytaus jaunimo centro įstatus;

2.2. įregistruoti Alytaus jaunimo centro įstatus Juridinių asmenų registro nuostatų nustatyta tvarka valstybinės įmonės Registrų centro Alytaus filiale.

3. Pripažinti netekusiais galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. rugpjūčio 28 d. sprendimo Nr. T-188 „Dėl Alytaus jaunimo centro įstatų tvirtinimo“ 1 ir 2 punktus su visais papildymais ir pakeitimais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                                        Nerijus Cesiulis

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-170 - DĖL ALYTAUS JAUNIMO CENTRO ĮSTATŲ TVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią