Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-54 2019-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TARIFO TAIKYMO BĮ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ELEKTROS ENERGIJOS TARIFO TAIKYMO BĮ ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ PASLAUGŲ GAVĖJAMS

 

2019 m. vasario 28 d. Nr.  T-54

Alytus

 

 

 

                      Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 37 punktu, Savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims veiklos metodines rekomendacijų, patvirtintų Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos
2010-12-31 įsakymu
Nr. A1-636 „Dėl savarankiško gyvenimo namų senyvo amžiaus ir neįgaliems asmenims veiklos metodines rekomendacijų patvirtinimo“, 13 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Nustatyti, kad BĮ Alytaus nakvynės namų apgyvendinimo savarankiško gyvenimo namuose paslaugų gavėjams yra taikomas Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatytas visuomeninis elektros energijos vienos laiko zonos standartinis tarifas buitiniams vartotojams.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 

                     

Į pradžią