Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-48 2019-02-28
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ĮMONIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ PRIPAŽINIMO BEVILTIŠKOMIS IR JŲ NURAŠYMO

 

2019 m. vasario 28 d. Nr.  T-48

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Civilinio kodekso 6.128 straipsnio 3 dalimi, Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014 m. gruodžio 22 d. sprendimu Nr. T-333 „Dėl Valstybinės žemės nuomos mokesčio administravimo Alytaus miesto savivaldybėje taisyklių tvirtinimo“, 39.2 papunkčiu, 40, 41, 42 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriaus 2019-02-01 išvadą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pripažinti beviltiškomis likviduotų dėl bankroto ir iš Juridinių asmenų registro išregistruotų įmonių 2 386,27 Eur skolas už valstybinės žemės nuomą pagal priedą.

2. Leisti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Finansų ir investicijų skyriui nurašyti iš apskaitos dokumentų šių įmonių 2 386,27 Eur skolas už valstybinės žemės nuomą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                            Vytautas Grigaravičius

______________

 


Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2019 m. vasario 28 d.

sprendimo Nr. T-48

priedas

                     

LIKVIDUOTŲ IR IŠ JURIDINIŲ ASMENŲ REGISTRO IŠREGISTRUOTŲ ĮMONIŲ, TURINČIŲ SKOLŲ UŽ VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMĄ, SĄRAŠAS

 

Eilės Nr.

Įmonės kodas

Įmonės pavadinimas

Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos suma Eur

Valstybinės žemės nuomos mokesčio nepriemokos delspinigių suma Eur

Bendra skolos už valstybinės žemės nuomą suma Eur

Teisinis statusas pagal Juridinių asmenų registrą

Išregistravimo data

1.

221972310

UAB „Lietuvos automatika“

12,16

0,93

13,09

Išregistruotas

2018-04-26

2.

253701790

UAB „Alsantė“

2238,84

134,34

2373,18

Išregistruotas

2018-03-06

Iš viso:

2251,00

135,27

2386,27

 

____________________

Į pradžią