Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-64 2019-01-24
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2019 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2019 METAIS, PASKIRSTYMO TVIRTINIMO

 

2019 m. sausio 24 d. Nr.  DV-64

Alytus

 

 

 

  Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018-10-01 įsakymu Nr. A1-506 „Dėl Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų finansavimo 2019–2020 metais konkurso nuostatų patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-19 įsakymą Nr. DV-1530 „Dėl  Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos darbo organizavimo tvarkos aprašo tvirtinimo“, Neįgaliųjų reikalų departamento prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos 2018-10-03 raštą Nr. (3.2)-SD-1707 „Dėl planuojamų maksimalių valstybės biudžeto lėšų 2019 m. neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams vykdyti“, Neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos, sudarytos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-12-14 įsakymu Nr. DV-1489 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo ir atrankos komisijos sudarymo“, 2019-01-11posėdžio protokolą Nr. KPPt-8, 

t v i r t i n u Valstybės ir savivaldybės biudžeto lėšų, skirtų Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams finansuoti 2019 metais, paskirstymą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2019 m. sausio 24 d.

įsakymu Nr.  DV-64

 

VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ, SKIRTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEĮGALIŲJŲ SOCIALINĖS INTEGRACIJOS PER KŪNO KULTŪRĄ IR SPORTĄ PROJEKTAMS FINANSUOTI 2019 METAIS, PASKIRSTYMAS

 

Eil. Nr.

Pareiškėjo pavadinimas

Suma pagal Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektų vertinimo komisijos rekomendacijas (Eur)

Valstybės lėšos (Eur)

Savivaldybės lėšos (Eur)

1.

Alytaus neįgaliųjų sportinio sveikatingumo klubas „Viltis“ (klubo prezidentas Algirdas Tatulis)

3 115,00

1 000,00

2.

Alytaus apskrities neįgaliųjų sveikatingumo ir sporto klubas „Alytupis“ (klubo prezidentas Rolandas Baranauskas)

3 000,00

1 000,00

Alytaus miesto savivaldybės neįgaliųjų socialinės integracijos per kūno kultūrą ir sportą projektams administruoti

306,00

Iš viso

6 521,00

2 000,00

___________________

 

Į pradžią