Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-399 2018-12-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PROJEKTO „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. KURIANTYS TILTUS“ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

Teisės akto vaizdo įrašas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PROJEKTO „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. KURIANTYS TILTUS“ ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. gruodžio 20 d. Nr.  T-399

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. ĮV-562 „
Dėl 2020, 2021, 2022 metų projektų „Lietuvos kultūros sostinė“ eiliškumo nustatymo“,  atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero 2018-10-17 potvarkį Nr. M-33 „Dėl programos „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ parengimo ir koordinavimo darbo grupės sudarymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti  projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. gruodžio 20 d.

sprendimu Nr. T-399

 

PROJEKTO „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. KURIANTYS TILTUS“ ĮGYVENDINIMO PROGRAMA

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programa (toliau – programa) parengta, siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. ĮV-562 „Dėl 2020, 2021, 2022 metų projektų „Lietuvos kultūros sostinė“ eiliškumo nustatymo“ nuostatą, kad 2022 m. Alytaus miesto  savivaldybė įgyvendins projektą „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“, kuriam įgyvendinti numatoma skirti dalinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų.

2. Programa nustato projekto Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“, tikslą, uždavinius ir jų įgyvendinimo priemones, numatomus finansavimo šaltinius ir laukiamus rezultatus.

3. Programoje vartojamos sąvokos:

3.1. Projektas Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus Lietuvos kultūros ministerijai pateikta Alytaus miesto teatro paraiška dėl priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų.

3.2. Projekto Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programa – Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu tvirtinama programa.

3.3. Projekto  „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ programos įgyvendinimą koordinuojanti grupė – Alytaus miesto savivaldybės mero potvarkiu sudaryta grupė.

4. Kitos programoje vartojamos sąvokos atitinka Lietuvos Respublikos įstatymuose ir kituose teisės aktuose vartojamas sąvokas.

 

II SKYRIUS

SITUACIJOS ANALIZĖ

    

5. Lietuvos Respublikos kultūros ministras 2010 m. lapkričio 24 d. įsakymu Nr. ĮV-617 patvirtinto priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ dalinio finansavimo iš valstybės biudžeto lėšų taisykles, reglamentuojančias priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ projektų paraiškų konkursui pateikimo tvarką ir sąlygas, vertinimo kriterijus, finansavimo prioritetus ir dydžius, projektų svarstymo tvarką, valstybės biudžeto lėšų skyrimo ir atsiskaitymo už jų panaudojimą tvarką.

6. Įgyvendinat Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos priemonę „Lietuvos kultūros sostinė“ nuo 2008 m. Lietuvos kultūros sostinėmis buvo paskelbti 11 Lietuvos miestų: Zarasai 2008 m., Plungė 2009 m., Ramygala 2010 m., Šilutė 2011 m., Anykščiai 2012 m., Palanga 2013 m., Panevėžys 2014 m., Žagarė 2015 m., Telšiai 2016 m., Klaipėda 2017 m., Marijampolė 2018 m.

7. 2018 m. Alytaus miesto Alytaus miesto savivaldybės administracija ir Alytaus miesto teatras pateikė paraišką dalyvauti Lietuvos Respublikos kultūros ministerijos priemonės „Lietuvos kultūros sostinė“ skelbtame konkurse.

8. Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. ĮV-562 „Dėl 2020, 2021, 2022 metų projektų „Lietuvos kultūros sostinė“ eiliškumo nustatymo“ nustatyta, kad 2022 m. „Lietuvos kultūros sostine“ bus Alytus ir Alytaus miesto savivaldybė įgyvendins projektą „Alytus – 2022. Kuriantys tiltus“, kuriam numatoma skirti dalinį finansavimą iš valstybės biudžeto lėšų.

9. Siekiant įgyvendinti Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2018 m. liepos 11 d. įsakymo Nr. ĮV-562 „Dėl 2020, 2021, 2022 metų projektų „Lietuvos kultūros sostinė“ eiliškumo nustatymo“ nuostatas, parengta projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programa.

 

III SKYRIUS

PROGRAMOS TIKSLAS IR UŽDAVINIAI

 

10. Programos tikslas – skatinti Alytaus miesto gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą ir meną, kūrybinę iniciatyvą bei kultūros prieinamumą, kurti ir formuoti Alytaus – atviro pokyčiams, kultūros jungtims su miestelėnais ir miesto svečiais, unikalaus ir svetingo Dzūkijos krašto – įvaizdį.

11. Programos tikslui pasiekti numatomi šie uždaviniai:

11.1. Aktualizuoti istorinį, industrinį ir postindustrinį paveldą, Alytaus miesto ir krašto istoriją, tradicijas ir papročius.

11.2. Skatinti bendruomeniškumą, aktyvų kultūrinį ir socialinį dialogą.

11.3. Aktualizuoti Alytaus miesto identiteto paieškas.

11.4. Skatinti alytiškių, gyvenančių svetur, integraciją į Alytaus bendruomenę ir miesto gerovės kūrimą, iškiliausių Alytaus kultūros ir meno reiškinių pristatymą Lietuvoje ir užsienyje.

11.5. Plėtoti kultūros, švietimo, verslo ir kitų sričių partnerystę, kuriant ilgalaikę ir tvarią miesto kultūros aplinką.

11.6. Plėtoti inovatyvias ir patrauklias miesto erdves, mažosios ir žaliosios architektūros iniciatyvas.

11.7. Didinti jaunimo ir vaikų įtrauktį į kultūros formavimo ir ugdymo procesus, skatinti vaikų ir jaunimo saviraišką ir kūrybinį potencialą.

12. Programos principai yra šie:

12.1. atvirumas – programa atvira visų Alytaus bendruomenės narių, įstaigų, organizacijų, asociacijų, verslo įmonių, religinių bendruomenių ir bendrijų pasiūlytoms idėjoms;

12.2. valstybiškumas – programa parengta atsižvelgiant į savivaldybei aktualias valstybės nuostatas skatinti Lietuvos regionų gyventojų kultūrinį aktyvumą ir kūrybingumą, plėtoti kultūrą ir meną, kūrybinę iniciatyvą bei kultūros prieinamumą;

12.3. kryptingumas – iš surinktų idėjų parengta „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programa ir numatyti jos įgyvendinimo veiksmai;

12.4. visuotinumas – visa Alytaus miesto bendruomenė kviečiama rengti ir įgyvendinti savas „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ programas ir projektus.

13. Programos įgyvendinimo veiksmai pateikti Projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programos 2019–2023 metų programos priemonių plane (pridedama).

 

IV SKYRIUS

FINANSAVIMO ŠALTINIAI IR ATSISKAITYMAS UŽ PROGRAMOS VYKDYMĄ

 

14. Numatomi šie programos įgyvendinimo finansavimo šaltiniai:

14.1. Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšos;

14.2. savivaldybės biudžeto lėšos;

14.3. kitos teisėtai gautos lėšos.

15. Programos įgyvendinimą koordinuoja „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ parengimo ir koordinavimo darbo grupė (toliau – Programos koordinavimo grupė).

16. Programos koordinavimo grupė, įvertinusi programą įgyvendinančių institucijų, įstaigų ir organizacijų informaciją apie vykdymo rezultatus, kasmet iki gruodžio 1 d. parengia programos įgyvendinimo metų ataskaitą, pasiūlymų dėl tolesnio programos vykdymo projektą ir jį teikia svarstyti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui.

17. Kultūros, švietimo ir sporto komitetui pritarus, planas kasmet gali būti tikslinamas atsižvelgiant į naujų priemonių įtraukimo pasiūlymus.

                     

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

18. Programą įgyvendina Alytaus miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigos.

19. Programa gali būti keičiama Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

20. Programa publikuojama Alytaus miesto savivaldybės interneto svetainėje www.alytus.lt.

_________________

 


Projekto „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ įgyvendinimo programos priedas

 

PROJEKTO „ALYTUS – LIETUVOS KULTŪROS SOSTINĖ 2022. KURIANTYS TILTUS“

ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS 2019–2023 METŲ PRIEMONIŲ PLANAS

 

Eil. Nr.

Veiksmo pavadinimas

Įgyvendinimo terminas

Atsakingas Alytaus miesto savivaldybės administracijos skyrius/ koordinuojanti Alytaus miesto savivaldybės įstaiga

1.

AKVA – Alytaus kultūros vadybos akademija

2019–2021m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius/  Alytaus miesto teatras

2.

„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ vizualinio identiteto sukūrimas

2019 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius

3.

„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ sklaida ir viešinimas

2019–2023 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius

4.

Atminties tiltai.

Istorijos aktualizavimo platforma

Šiuolaikinio meno projektai, aktualizuojantys istorinį, industrinį ir postindustrinį paveldą.

Projektai, pristatantys ir puoselėjantys Alytaus miesto ir krašto istoriją, tradicijas ir papročius

2019–2022 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius / Alytaus kraštotyros muziejus

5.

Miegantys tiltai.

Bendruomeniškumo ugdymo ir kultūros decentralizavimo platforma

Projektai, vystantys aktyvų kultūrinį ir socialinį dialogą su miesto bendruomene, išlaisvinantys jos kūrybinę energiją ir skatinantys iniciatyvą

2019–2022

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyrius / Alytaus miesto bendruomenės centras

6.

(Ne)pastatytas tiltas.  

Miesto naratyvo kūrimo ir įtvirtinimo platforma

Projektai, skatinantys Alytaus miesto identiteto paieškas ir įtvirtinimą

2019–2022 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius/ Alytaus J. Kunčino viešoji biblioteka

7.

Atviri tiltai.

Miesto kultūros atverties pasauliui platforma

Projektai, skatinantys alytiškių, gyvenančių, dirbančių, kuriančių ar studijuojančių svetur, integraciją į Alytaus bendruomenę ir miesto gerovės kūrimą.

Iškiliausių Alytaus kultūros ir meno reiškinių pristatymas Lietuvoje ir užsienyje  

2019–2022 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius / Alytaus kultūros ir komunikacijos centras

8.

Gelžbetonio tiltas su sparnais.

Kūrybinių industrijų plėtros ir sektorių tarpusavio bendrystės platforma

Tarpsritiniai projektai (kultūros, švietimo ir verslo), skatinantys partnerystę, kuriantys ilgalaikę miesto kultūros aplinką

2019–2022 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius/ Alytaus miesto teatras

9.

Žalieji tiltai.

Erdvių dizaino platforma

Projektai, plėtojantys inovatyvias ir patrauklias miesto erdves, mažosios ir žaliosios architektūros iniciatyvas.

Projektai, aktualizuojantys istorinius ir apleistus miesto objektus, jų kultūrinė rekonstrukcija

2019–2022 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrius/ Alytaus kultūros ir meno taryba

10.

Kylantis tiltas.

Vaikų ir jaunimo įtraukties platforma

Projektai, didinantys jaunimo ir vaikų įtrauktį į kultūros formavimo ir ugdymo procesus.

Projektai, skatinantys vaikų ir jaunimo saviraišką ir kūrybinį potencialą

2019–2022 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyrius/ Alytaus jaunimo centras

11.

Projektas „Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ (pateiktas Lietuvos Respublikos kultūros ministerijai 2018-05-23 raštu Nr. SD-6006)

2022 m.

Alytaus miesto teatras

12.

„Alytus  – Lietuvos kultūros sostinė 2022. Kuriantys tiltus“ šventinis atidarymo renginys

2022 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Alytaus miesto teatras

13.

„Alytus – Lietuvos kultūros sostinė 2022“ baigiamieji  renginiai (forumas „Tiltai į ateitį“ ir Alytaus jaunimo simfoninio orkestro „Svajonė“ koncertas)

2022–2023 m.

Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius, Alytaus miesto teatras

 

____________________________

Į pradžią