Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1552 2018-12-21
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL TERITORIJŲ PLANAVIMO PROCESO INICIJAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2018 m. gruodžio 21 d. Nr.  DV-1552

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 3 dalimi, 31 straipsnio 4 dalimi, Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo, patvirtinto  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2013 m. gruodžio 18 d. nutarimu Nr. 1265 „Dėl Pasiūlymų teikimo dėl teritorijų planavimo proceso inicijavimo tvarkos aprašo patvirtinimo“, 9 ir 10 punktais, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų  Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 punktu ir atsižvelgdamas į DNSB Jaunimo g. 60, Alytuje, 2018 m. lapkričio 13 d. prašymą:

1. P r i t a r i u DNSB Jaunimo g. 60 iniciatyvai pradėti rengti vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – teritorijos, esančios tarp Jazminų, Aukštakalnio, Santaikos, Kepyklos, Topolių, Naujosios gatvių, detaliojo plano koregavimą (TPD, reg. Nr. T00074401 ir T00081515, koregavimas).

2019 m. birželio 13 d. Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo Nr. DV-479 redakcija

 

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento koregavimo tikslai – pakeisti suplanuotų žemės sklypų (detaliajame plane pažymėtų 224 ir 430) ribas ir plotus, naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus reglamentus.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią