Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-350 2018-11-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2019–2023 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2019–2023 METŲ PROGRAMOS TVIRTINIMO

 

2018 m. lapkričio 29 d. Nr.  T-350

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 21 straipsnio 1 dalimi, Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-31 „Dėl Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos tvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos
2019–2023 metų programą (pridedama).

2. Skirti Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšas Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2019–2023 metų programai vykdyti.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                          Vytautas Grigaravičius  

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. lapkričio 29 d.

sprendimu Nr. T-350________

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2019–2023 METŲ PROGRAMA

                                  

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2019–2023 metų programoje (toliau – programa) nustatomas programos tikslas, nubrėžiami pagrindiniai uždaviniai šiam tikslui pasiekti ir pateikiamos priemonės šiems uždaviniams įgyvendinti.

2. Programa parengta penkeriems metams, remiantis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2008 m. sausio 14 d. įsakymu Nr. D1-31 „Dėl Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos tvirtinimo“, siekiant surinkti duomenis ir kitą informaciją apie Alytaus miesto savivaldybei priskirtoje teritorijoje esančius želdynus ir želdinius, kad būtų galima tinkamai įvertinti jų būklę ir ją prognozuoti.

3. Rengiant programą vadovautasi Lietuvos Respublikos monitoringo įstatymo, Želdynų įstatymo, Aplinkos apsaugos įstatymo, Augalų nacionalinių genetinių išteklių įstatymo nuostatomis, Bendraisiais savivaldybių aplinkos monitoringo nuostatais, atsižvelgta į Alytaus miesto želdynų ir želdinių būklės stebėsenos rezultatus (pagal 2014–2018 metų programą), įvairių šalies miestų mokslo ir studijų institucijų atliktų želdynų ir želdinių būklės stebėjimų duomenis ir išvadas.

 

II SKYRIUS
ESAMOS BŪKLĖS ANALIZĖ

                                            

4. Alytaus miesto rekreaciniuose ir apsauginiuose (gatvių) želdynuose auginami įvairių rūšių ir veislių introdukuoti sumedėję augalai. Dalis šių augalų sėkmingai išlaikė ilgų dešimtmečių išbandymus, kiti – naujai sodinami, dar stebimi. Dauguma jų visiškai atsparūs mūsų šalies klimato sąlygoms ir gali būti plačiai auginami dekoratyviuose želdynuose. Alytaus miesto rekreaciniuose ir gatvių želdynuose auga apie 100 rūšių sumedėjusių augalų. Kasmet pasodinama naujų rūšių ir/ar veislių sumedėjusių augalų gatvių želdiniuose ir dar daugiau – rekreaciniuose želdynuose. Miesto gatvių apsauginiuose želdiniuose sąlygos medžiams augti yra nevienodos. Net toje pačioje gatvėje, skirtingose jos atkarpose, sąlygos gali labai skirtis. Vienose gatvėse želdiniai sudaro žalias juostas, esančias už pėsčiųjų tako, viduryje važiuojamosios dalies, medžiai auga 2–4 m pločio pievoje arba tiesiog šalia gatvės. Čia žemė aplink šaknis mažiau suplūkta, medžiai gauna daugiau drėgmės, o žiemos metu ant šaknų mažiau patenka barstomos druskos. Tačiau daugumos gatvių želdinius sudaro medžių (rečiau krūmų) eilės, pasodintos tarp važiuojamosios dalies ir pėsčiųjų tako, kur šaknų sistema iš dalies arba visai uždengta dirbtine danga (betonu, asfaltu ir kt.), jaučiamas nuolatinis drėgmės trūkumas. Nepalankių augimo sąlygų nualinti augalai tampa neatsparūs biotiniams veiksniams, t. y. patogeniniams mikroorganizmams ir kenkėjams. Želdiniams mieste neigiamą įtaką daro suplūktas dirvožemis, užterštas gruntas, dulkės, dūmai, oro tarša.

Alytuje pastaraisiais metais mieste buvo pertvarkoma daug gatvių, skverų ir aikščių. Buvo pasodinta daug naujų augalų: prie gatvių sodinami kelių veislių, pritaikytų gatvių sąlygoms, augalai; skveruose ir parkuose sodinama įvairių introdukuotų rūšių medžių ir krūmų. Detalūs sumedėjusių augalų būklės tyrimai – prisitaikymas prie konkrečios vietos aplinkos sąlygų, augalų ligų bei kenkėjų plitimo dinamika, sumedėjusių augalų naujų rūšių ir veislių prisitaikymas miesto sąlygoms buvo pradėti 2009 m., vykdant Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2009–2013 m. programą, vėliau darbai buvo tęsiami pagal 2014–2018 m. programą. Želdynų ir želdinių stebėsena turėtų būti atliekama ilgą laiką, nes keičiantis klimato sąlygoms ir stiprėjant antropogeniniam poveikiui, tik per keliasdešimties metų laikotarpį galima nuspręsti apie atskirų augalų rūšių ar veislių tinkamumą augti konkretaus miesto želdynuose.

 

III SKYRIUS
PROGRAMOS TIKSLAS IR PAGRINDINIAI UŽDAVINIAI

 

5. Programos tikslas – gauti patikimus duomenis, kurie leistų nustatyti želdynų ir želdinių būklės kitimo tendencijas ir pagrįsti priemones, užtikrinančias želdynų ir želdinių būklės gerėjimą.

6. Programos pagrindiniai uždaviniai tikslui pasiekti:

6.1. išaiškinti želdynų ir želdinių būklės pablogėjimo priežastis atsižvelgiant į želdynų ir želdinių funkcinę paskirtį, išsidėstymą skirtingame kraštovaizdyje ir skirtinguose miesto rajonuose, savivaldybėse, seniūnijose;

6.2. stebėti ir vertinti didelių rekreacinių apkrovų, transporto taršos (gatvėse ir automobilių keliuose), atmosferos kritulių, darbų technologijų veisiant ir prižiūrint želdynus ir želdinius, pažeidimų poveikį želdynams ir želdiniams;

6.3. stebėti želdinių kenkėjų ir ligų atsiradimą ir plitimą, vertinti jų įtaką želdinių gyvybingumui ir džiūvimui;

6.4. 2 metus (nuo pasodinimo) kontroliuoti naujai pasodintų želdinių prigijimą, jų būklę, nustatyti želdinių (skirtinguose pagal atliekamas funkcijas želdynuose) žuvimo faktorius;

6.5. išaiškinti ir nustatyti medžių ir krūmų rūšis, labiausiai atsparias pavojingiems kenkėjams ir ligoms, rekreacinėms apkrovoms, transporto taršai;

6.6. parengti želdynų ir želdinių taršos ribinius normatyvus;

6.7. parengti ir aprobuoti želdynų ir želdinių būklės trumpalaikės ir ilgalaikės prognozės metodus;

6.8. pagal stebėsenos duomenis parengti želdinių atsparumo, gyvybingumo ir naudingų savybių didinimo rekomendacijas;

6.9. parengti informaciją apie savivaldybės želdynų ir želdinių stebėseną (duomenų bazes, leidinius, interneto svetaines).

 

IV SKYRIUS

PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

7. Programos įgyvendinimo priemonės pateiktos programos priede – Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės stebėsenos 2019–2023 metų programos įgyvendinimo priemonėse (toliau – priemonės).

8. Programos priede nurodyti metodai, procedūrų sąrašas ir vertinimo kriterijai, nustatytas minimalus stebėjimo vietų skaičius, stebėjimų laikas, periodiškumas, išsidėstymo schema GIS (geografinių informacinių sistemų) pagrindu. Stebėjimų vietos parinktos taip, kad apimtų skirtingos paskirties miesto želdynus ir miesto vietas, kuriose didžiausias antropogeninis poveikis.

 

V SKYRIUS

SIEKIAMI REZULTATAI

 

9. Sukaupta reikiama informacija apie želdynų ir želdinių būklę.

10. Priimti  savivaldybės sprendimai pagrįsti vertinimo ir prognozavimo rezultatais. Įvertinus esamą padėtį ir atsižvelgiant į didėjantį antropogeninio poveikio ir klimato kitimo galimą įtaką augalams, bus galima numatyti naujų želdynų įveisimo ir senų priežiūros priemones.

11. Bus sudarytos sąlygos spręsti šias gamtinės aplinkos problemas, susijusias su želdynais ir želdiniais:

11.1. natūralios kraštovaizdžio struktūros pokyčių dėl vertingiausių kraštovaizdžio kompleksų (želdynų) nykimo, ekologinės, estetinės vertės mažėjimo dėl ūkinės veiklos ir rekreacinės apkrovos;

11.2. biologinės įvairovės nykimo ir neracionalaus gyvosios gamtos išteklių naudojimo;

11.3. invazinių augalų ir gyvūnų rūšių, keliančių pavojų biologinei įvairovei ir žmonių sveikatai, plitimo;

11.4. dirvožemio kokybės urbanizuotose teritorijose prastėjimo dėl didėjančios dirvožemio antropogeninės fizinės ir cheminės taršos;

11.5. aplinkos oro užterštumo dėl vietinės kilmės ir atnešamų iš kitų regionų teršalų.

 

VI SKYRIUS

VERTINIMO KRITERIJAI

 

12. Pagrindiniai programos įgyvendinimo vertinimo kriterijai:

12.1. kasmet gaunami duomenys, leidžiantys vertinti želdynų ir želdinių būklę savivaldybės lygiu;

12.2. pagrindžiamos introdukuotų medžių ir krūmų (skirtų urbanizuotoms teritorijoms želdinti) veisimo prielaidos;

12.3. pagrindžiamas medžių ir krūmų asortimentas, sudarytas urbanizuotoms teritorijoms;

12.4. patikimai prognozuojama grybinių ligų ir kenkėjų populiacijos apimtis, sudaromos sąlygos šios informacijos pagrindu veiksmingai naudoti kovos priemones;

12.5. nustatomas natrio chlorido ir kitų druskų, naudojamų sniegui ir ledui tirpdyti, poveikis želdiniams, pateikiamas druskų (cheminių medžiagų), mažai kenksmingų želdiniams, sąrašas.

_____________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alytaus miesto savivaldybės želdynų ir želdinių būklės

stebėsenos 2019–2023 metų programos

priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2019–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

ŽELDYNŲ BŪKLĖS VERTINIMO METODAI, PROCEDŪRŲ SĄRAŠAS IR VERTINIMO KRITERIJAI

 

1. Būklės rodikliai – defoliacija, dechromacija, lapų nekrozės, medžių kamienų pažeidimai bei ligų intensyvumas ir kenkėjų gausumas, vertinti pagal skalę nuo 1 iki 5 balų rugpjūtį:

1.1. 1 balas – pažeista iki 10 % asimiliacinio ploto, kamienų ar šakų;

1.2. 2 balai – 11–30 %;

1.3. 3 balai – 31–60 %;

1.4. 4 balai – 61–80 %;

1.5. 5 balai – 81–100 %.

Medžių kamienų pažeidimai vertinami spalio–lapkričio mėnesiais.

2. Ligų sukėlėjai identifikuoti vizualiai (pagal ligų simptomus ir ligų sukėlėjų – grybų morfologinius požymius, naudojant lupą) bei išskiriant grynas grybų kultūras drėgnų kamerų būdu; taip pat identifikuoti mikroskopuojant ir naudojant monografijas bei apibūdintojus (Черемисинов и др., 1970; Braun, 1987; Braun, 1995; Ignatavičiūtė, Treigienė, 1998; Labanowski et al., 2000; Labanowski et al., 2001a,b; Butin, Kehr, 2002; Grigaliūnaitė, 2003; Li, Beveridge, 2003; Hartmann ir kt., 2005; Sinclair, Lyon, 2005; Orlikowski, Wojdyla, 2010; Butin, 2011).

3. Kenkėjai apibūdinti pagal (Pileckis ir kt., 1968; Deschka and Dimic, 1986; Labanowski et al., 2000, 2001a; Hartmann ir kt., 2005; Pflanzengallen, 2012).

4. Defoliacijos, dechromacijos, lapų nekrozių, kamienų pažeidimų ir ligų bei kenkėjų vidutinį pažeidimo balą apskaičiuoti pagal formulę (Juodvalkis, Vasiliauskas, 2002):

V = Σ (n b) / N; (1)

čia V – vidutinis pažeidimo balas, Σ (n ∙ b) – vienodai pažeistų (balais) augalų skaičiaus ir pažeidimų reikšmės sandaugų suma, N – vertintų augalų skaičius.

5. Vertinama pomedžio būklė: pomedžio, neuždengto asfaltu, cementu ar kitomis drėgmei ir orui nepralaidžiomis medžiagomis. plotas (m2), suminto pomedžio ploto procentas nuo viso pomedžio ploto.

6. Introdukuotų stambių (nuo 16 cm apimties 1 m aukštyje) sodmenų prisitaikymas vietinei aplinkai (metinis prieaugis, žydėjimas, derėjimas bei būklės pakitimo požymiai) vertinami gatvėse ir rekreaciniuose želdynuose. Būklė įvertinama balais aprašant būklės pakitimo požymius:

6.1. 1 balas – būklė gera, augalas sąlyginai sveikas, žydi, dera, būklės pakitimo rodiklis iki 10 %;

6.2. 2 balai – būklė patenkinama – defoliacija, dechromacija, ligų ar kenkėjų intensyvumas 11–60 %;

6.3. 3 balai – būklė bloga – pakenkta 61–80 %.

7. Metinis prieaugis vertinamas, lyginant jį su sąlyginai sveiko medžio prieaugiu – geras, vidutinis, mažas.

8. Žydėjimas ir derėjimas vertinamas vizualiai pagal 4 balų skalę:

8.1. 0 – augalas nežydi ir nedera;

8.2. 1 – silpnai žydi ir dera (pavieniai žiedai ir vaisiai);

8.3. 2 – vidutiniškai žydi ir dera (iki 50 % žiedų ir vaisių, lyginant su gausiu vieno ar kito taksono augalų žydėjimu ir derėjimu);

8.4. 3 – gausiai žydi ir dera.

9. Dirvožemio stebėsenai skirtingas funkcijas atliekančiuose želdynuose imti jungtinius (sudėtinius) jo ėminius specialiu dirvožemio grąžtu viršutiniame akumuliaciniame 0–20 cm sluoksnyje. Siekiant reprezentatyvaus ėminių paėmimo vietų (ĖPV) išdėstymo, taikyti linijinį (šalia magistralinių gatvių) ir „voko“ (miesto parkuose) ĖPV parinkimo būdus (Lietuvos LST ISO 10381 (1-6:2003-2005) ir tarptautinį ISO 10381 (1-8: 2002-2006) standartus). Chemines dirvožemio rodiklių analizes atlikti akredituotoje LAMMC ATL laboratorijoje standartizuotais metodais: dirvožemio pH 1 mol/l KCl suspensijoje - ISO 10390:2005. Ca, Mg, K ir Na nustatyti BaCl2 ištraukoje - ISO 11260:1994; chloridai (Cl-) - H2O 1:5 ištraukoje titrimetriniu metodu.

                                                                                                                                          


 

                     

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŽELDYNŲ IR ŽELDINIŲ BŪKLĖS STEBĖSENOS 2019–2023 METŲ PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO PRIEMONĖS

 

Eil. nr.

Programos uždavinys

Uždavinio sprendimo priemonės

Stebimi parametrai

Stebėjimo vieta

GIS koordinatės

Stebėjimo periodiškumas visose stebėjimo vietose

1

Vertinti želdynų ir želdinių būklės kaitą dėl oro teršalų (6.1, 6.2 uždaviniai)

Skirtingas funkcijas atliekančių želdynų ir želdinių būklės stebėsena

Lajos būklė: išretėjimas, asimetriškumas, lapų ar spyglių sumažėjimas

 

Lapų, spyglių būklė: defoliacijos, dechromacijos ir nekrozės laipsnis

 

Kamieno būklė: dalinis kamieno išdžiūvimas

 

Dirvožemio cheminė sudėtis: metalų (As, Cd, Cr, Cu, Hg, V, Ni, Pb, Sr, Zn) ir fosforo nustatymas

Senamiesčio skveras

Gulbynės parkas

Jaunimo parkas*

Likiškių parkas

Miesto sodas

Pirmojo Alytaus aikštė

Putinų parkas

Birutės g.

S. Dariaus ir S. Girėno g.*

Jotvingių g.

A. Jonyno g.

A. Juozapavičiaus g.*

Margio g.

Naujoji g.*

Pulko g.

Putinų g.

Rūtų g.

Sudvajų g.

Suvalkų g.

Vilniaus g.

Žalioji g.

503280/6029600

500200/6028800

501480/6029700

499760/6029200

503100/6028600

504160/6029542

501400/6031140

503164/6028404

503100/6028600

502742/6028809

501460/6030582

503800/6029580

503200/6028360

501420/6029600

502900/6028360

501603/6031235

502680/6028060

501720/6028060

502661/6028407

503140/6029200

543029/6024211

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

2019 m. * pažymėtose vietose (iki šiol šie tyrimai nebuvo atliekami)

2

Vertinti želdynų ir želdinių būklės kaitą dėl grybinių ligų ir kenkėjų, žmogaus neigiamos veiklos poveikio (6.1, 6.2, 6.3 ir 6.5 uždaviniai)

Grybinių ligų ir kenkėjų želdynuose stebėsena

Lapijos, spyglių būklė: defoliacijos, dechromacijos laipsnis, grybinių ligų ir kenkėjų pažeidimo laipsnis

Kamieno būklė: paprastosios alksniabūdės, tikrosios pinties, paprastojo kelmučio ir kitų, medienos puvinius sukeliančių, grybų išplitimo laipsnis

Dirvožemio cheminė sudėtis: pH nustatymas

Senamiesčio skveras

Gulbynės parkas

Jaunimo parkas*

Likiškių parkas

Miesto sodas

Pirmojo Alytaus aikštė

Putinų parkas

Birutės g.

S. Dariaus ir S. Girėno g.*

Jotvingių g.

A. Jonyno g.

A. Juozapavičiaus g.*

Margio g.

Naujoji g.*

Pulko g.

Putinų g.

Rūtų g.

Sudvajų g.

Suvalkų g.

Vilniaus g.

Žalioji g.

503280/6029600

500200/6028800

501480/6029700

499760/6029200

503100/6028600

504160/6029542

501400/6031140

503164/6028404

503100/6028600

502742/6028809

501460/6030582

503800/6029580

503200/6028360

501420/6029600

502900/6028360

501603/6031235

502680/6028060

501720/6028060

502661/6028407

503140/6029200

543029/6024211

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

 

 

2021 m. pažymėtose * vietose (paskutinį kartą šie tyrimai buvo atlikti 2018 m.)

 

 

NaCl ir kitų druskų (medžiagų), naudojamų sniegui ir ledui tirpdyti, poveikio želdiniams, atskiriems želdynams stebėsena

Cl, Na, K, Ca ir Mg kiekis lapuose.

 

 

Cl, Na, K, Ca ir Mg ir K kiekis dirvožemyje

 

 

Lapų defoliacijos, dechromacijos ir nekrozės laipsnis

Jaunimo parkas

S. Dariaus ir S. Girėno g.

A. Juozapavičiaus g.

Naujoji g.

501480/6029700

503100/6028600

503800/6029580

501420/6029600

 

2020 ir 2022 m. (paskutinį kartą šie tyrimai buvo atlikti 2018 m.)

2021 m. (paskutinį kartą šie tyrimai buvo atlikti 2018 m.)

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose

 

 

Žmogaus veiklos neigiamo poveikio želdynams ir želdiniams stebėsena

Žievės, kamieno, šakų, šaknų, lapų, spyglių mechaniniai pažeidimai: žievės ir kamieno išilginis ar skersinis pažeidimo laipsnis, žaizdų ilgis, plotis ir gylis, šaknų pažeidimo procentas, lapų ar spyglių sumažėjimo laipsnis

Pomedžio būklė: pomedžio, neuždengto asfaltu, cementu ar kitomis drėgmei ir orui nepralaidžiomis medžiagomis, plotas (m2), sutrypto, suminto pomedžio ploto procentas nuo viso pomedžio ploto

Lajos būklė: išretėjimas, asimetriškumas

Senamiesčio skveras

Gulbynės parkas

Jaunimo parkas

Likiškių parkas

Miesto sodas

Pirmojo Alytaus aikštė

Putinų parkas

Studentų skveras

Birutės g.

S. Dariaus ir S. Girėno g.

Jotvingių g.

A. Jonyno g.

A. Juozapavičiaus g.

Margio g.

Naujoji g.

Pulko g.

Putinų g.

Rūtų g.

Sudvajų g.

Suvalkų g.

Vilniaus g.

Žalioji g.

503280/6029600

500200/6028800

501480/6029700

499760/6029200

503100/6028600

504160/6029542

501400/6031140

504500/6029200

503164/6028404

503100/6028600

502742/6028809

501460/6030582

503800/6029580

503200/6028360

501420/6029600

502900/6028360

501603/6031235

502680/6028060

501720/6028060

502661/6028407

503140/6029200

543029/6024211

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

 

 

 

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

 

 

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

 

3

Vertinti introdukuotų ir stambių (16 cm apimties 1 m aukštyje) sodmenų prisitaikymą vietinei aplinkai (6.1, 6.4, 6.5)

Introdukuotų medžių ir krūmų prisitaikymo prie vietinės aplinkos stebėsena

Medžių ir krūmų gyvybingumo rodikliai: metinis prieaugis, žiedų, sėklų ar vaisių gausumas balais

Šalčio pažeidimai: pumpurų, ūglių, žievės pažeidimai balais

 

Sausros pažeidimai: lapų ir spyglių defoliacijos laipsnis

 

Natūralaus grunto lygio prie medžio šaknies kaklelio pasikeitimas: pažemėjimas ar paaukštėjimas (cm)

Dirvožemio cheminė sudėtis: pH nustatymas

 

 

Dirvožemio vertikalaus profilio (panaudojant specialų gręžimo agregatą) aprašymas: humusinio sluoksnio storis (cm), susiskaidymas, technogeninio grunto sluoksnio storis (cm), smėlio, žvyro, priesmėlio, priemolio, molio sluoksniai

Senamiesčio skveras

Gulbynės parkas

Jaunimo parkas*

Likiškių parkas

Putinų parkas

A. Jonyno g.

Rūtų g.*

Sudvajų g.

Suvalkų g.

Žalioji g. *

503280/6029600

500200/6028800

504800/6028600

499760/6029200

501400/6031140

501460/6030582

502680/6028060

501720/6028060

502661/6028407

543029/6024211

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

Kartą per metus visose išvardytose stebėjimo vietose.

2019 ir 2022 m. pažymėtose * vietose (šiose vietose iki šiol tyrimai nebuvo atlikti)

2019 m. pažymėtose * vietose (tyrimai atlikti daugiau kaip prieš 10 m.)

 

 

Dirvožemio po naujai pasodintais dideliais (3,5 m ir daugiau) medžiais (liepomis, kaštonais, klevais ir kt.) stebėsena

Natūralaus grunto lygio prie medžio šaknies kaklelio pasikeitimas: pažemėjimas ar paaukštėjimas (cm)

Dirvožemio cheminė sudėtis: pH nustatymas

Dirvožemio vertikalaus profilio (panaudojant specialų gręžimo agregatą) aprašymas: humusinio sluoksnio storis (cm), susiskaidymas, technogeninio grunto sluoksnio storis (cm), smėlio, žvyro, priesmėlio, priemolio, molio sluoksnis

Gatvėse, kur 2018 m. ir vėliau bus pasodinti nauji medžiai.

 

Kartą per metus stebėjimo vietose

 

Kas treji metai

 

Kas penkeri metai

 

6.6. uždavinys: remiantis dirvožemio tyrimų rezultatais ir augalų būklės ilgalaike stebėsena bus parengti želdynų ir želdinių taršos ribiniai normatyvai;

6.7. uždavinys: ilgalaikės stebėsenos pagrindu bus parengti ir aprobuoti želdynų ir želdinių būklės trumpalaikės ir ilgalaikės prognozės metodai;

6.8. uždavinys: pagal stebėsenos duomenis bus parengtos želdinių atsparumo, gyvybingumo ir naudingų savybių didinimo rekomendacijos;

6.9. uždavinys: savivaldybės interneto svetainėje bus viešinama informacija apie savivaldybės želdynų ir želdinių stebėseną: metinės ir galutinė ataskaitos, apimančios želdynų ir želdinių būklės stebėsenos vertinimą, išvados ir pasiūlymai dėl galimų neigiamo poveikio mažinimo priemonių 1 kartą per metus pateikiamos Alytaus miesto savivaldybei Želdynų ir želdinių būklės stebėsenos programos vykdymo paslaugos teikimo sutartyje nurodytais terminais. Bus pateikiami straipsniai į mokslinius ir populiarius leidinius. Bus parengti pranešimai mokslinėms konferencijoms. Toliau bus pildomas interaktyvus žemėlapis.

__________________________

 

 

 

 


 

Į pradžią