Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1389 2018-11-20
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL DETALIOJO PLANO KOREGAVIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2018 m. lapkričio 20 d. Nr.  DV-1389

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo “, 312 ir 316 punktais:

1. N u s p r e n d ž i u  pradėti rengti Putinų kvartalo bei Panemunės kvartalo dalies detaliojo plano koregavimo rengimą (TPD reg. Nr. T00006082 koregavimas).

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslai – pakeisti žemės sklypo Lauko g. 4 (unikalus Nr. 1101/0002:147), Alytuje, naudojimo būdą iš komercinės paskirties objektų teritorijos į susisiekimo ir inžinerinių komunikacijų aptarnavimo objektų teritorijos, pakeisti naudojimo reglamentus bei nustatyti papildomus suplanuotos teritorijos naudojimo reglamentus.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

Į pradžią