Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-1331 2018-10-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO, SKATINANT BENDRUOMENĖS SAVIRAIŠKĄ IR KULTŪRINĘ INICIATYVĄ, ORGANIZUOJANT BENDRUOMENEI AKTUALIUS RENGINIUS, TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO,  SKATINANT BENDRUOMENĖS SAVIRAIŠKĄ IR KULTŪRINĘ INICIATYVĄ, ORGANIZUOJANT BENDRUOMENEI AKTUALIUS RENGINIUS, TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO

 

2018 m. spalio 30 d. Nr.  DV-1331

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu,

t v i r t i n u  Alytaus miesto savivaldybės kultūros programos lėšų skyrimo, skatinant bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą, organizuojant bendruomenei aktualius renginius, tvarkos aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

 

 

______________


                                                                                                            PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. spalio 30 d.

įsakymu Nr.  DV-1331

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KULTŪROS PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO,  SKATINANT  BENDRUOMENĖS SAVIRAIŠKĄ IR KULTŪRINĘ INICIATYVĄ, ORGANIZUOJANT BENDRUOMENEI AKTUALIUS RENGINIUS, 

TVARKOS APRAŠAS

 

I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

1. Alytaus miesto savivaldybės kultūros programos lėšų skyrimo, skatinant  bendruomenės saviraišką ir kultūrinę iniciatyvą, organizuojant bendruomenei aktualius renginius, naudojimo tvarkos aprašas (toliau – tvarkos aprašas) nustato finansuojamą Alytaus miesto savivaldybės bendruomenės saviraiškos, kultūrinės iniciatyvos ir bendruomenei aktualių renginių organizavimo veiklą, lėšų paskirtį, lėšų skyrimo numatytai ir iš anksto nenumatytai veiklai, jos išlaidų nurašymo tvarką.

 

II SKYRIUS

FINANSUOJAMA VEIKLA

 

2. Finansuojama bendruomenės saviraiškos ir kultūrinės iniciatyvos veikla, kurią organizuoja ir /ar padeda įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Kultūros skyrius (toliau – Kultūros skyrius), miesto kultūros įstaigos, meno kolektyvai, kultūros ar su kultūrine veikla  susijusios organizacijos, asociacijos, neformalios grupės, pavieniai menininkai ir kūrėjai, ir kuri atitinka einamųjų metų kultūros politikos įgyvendinimo aktualijas:

2.1. Alytaus  miesto savivaldybės meno kolektyvų, kultūros organizacijų, pavienių menininkų ir kūrėjų atstovavimas Alytaus miestui regiono, šalies ir tarptautiniuose konkursuose, festivaliuose, kituose renginiuose;

2.2. tarptautinių, šalies ir miesto renginių organizavimas ir dalyvavimas kitų institucijų organizuojamuose renginiuose;

2.3. Alytaus miesto kultūros įstaigų, meno kolektyvų, jų vadovų ir pavienių menininkų   jubiliejų rengimo dalinis finansavimas;

2.4. kultūros darbuotojų kvalifikacijos kėlimo organizavimas;

2.5. bendruomenei aktualių  renginių organizavimas;

2.6. įvairių kultūros sričių konkursų ir festivalių nugalėtojų apdovanojimas;

2.7. kultūrinio bendradarbiavimo pažintiniai vizitai;

2.8. kita su bendruomenės saviraiška, kultūrine iniciatyva ir bendruomenei aktualių renginių organizavimu susijusi veikla.

 

III SKYRIUS

LĖŠŲ PASKIRTIS

 

                      3. Organizuojant Alytaus miesto bendruomenei aktualius renginius, susijusius su 2 punkte įvardyta veikla, lėšos skiriamos:

                      3.1. prekėms (gėlėms, prizams, suvenyrams, atributams, leidiniams, spaudiniams, knygoms ir kitoms su kultūros renginio organizavimu susijusioms prekėms) įsigyti;

3.2. paslaugoms (kultūros renginių dalyviams ir/ar svečiams apgyvendinti ir maitinti,  maketavimo, spausdinimo ir kitoms su leidyba susijusioms paslaugoms, renginių, kitai meninei veiklai organizuoti ir kitoms su kultūros renginių organizavimu susijusioms paslaugoms) pirkti;

          3.3. transporto išlaidoms (transporto paslaugai, nuomai, kuro išlaidoms ar bilietams įsigyti, vykstant į konkursus, festivalius, seminarus ir/ar kitus kultūros renginius šalyje ar užsienyje, jei į juos yra kviečiama/deleguojama atstovauti Alytaus miesto savivaldybei ar šaliai ir kitoms su transportu susijusioms išlaidoms).

         

IV SKYRIUS

LĖŠŲ SKYRIMO TVARKA

 

                      4. Kai renginį organizuoja Kultūros skyrius:

                      4.1. jeigu nėra sudarytos ilgalaikės prekių ir paslaugų pirkimo sutarties, Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas, atsakingas už renginio organizavimą, koordinavimą ir/ar vykdymą (toliau – Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas), rašo prašymą administracijos direktoriui dėl leidimo vykdyti viešuosius pirkimus, jį vizuoja:

4.1.1. Kultūros skyriaus vedėjas ir atsako už tai, kad renginio išlaidos yra reikalingos Kultūros programai įgyvendinti;

4.1.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas ir atsako už tai, kad renginiui organizuoti lėšų sąmatoje užteks;

4.1.3. Viešųjų pirkimų skyrius.

Galutinį sprendimą dėl renginio organizavimo priima administracijos direktorius. Gavęs leidimą, Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas organizuoja viešųjų pirkimų, sutarties vykdymo, išlaidų atsiskaitymo ir kitas procedūras;

4.2. jeigu yra sudarytos ilgalaikės prekių ir paslaugų sutartys, Kultūros  skyriaus vyriausiasis specialistas rašo prašymą administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo / leidimo apmokėti sąskaitas faktūras, jį vizuoja:

4.2.1. Kultūros skyriaus vedėjas ir atsako už tai, kad renginio išlaidos yra reikalingos Kultūros programai įgyvendinti;

4.2.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas ir atsako už tai, kad renginiui organizuoti lėšų sąmatoje užteks.

Galutinį sprendimą dėl renginio organizavimo priima administracijos direktorius. Gavęs leidimą Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas pagal poreikį, atsižvelgdamas į renginio pobūdį, užsako reikiamas prekes ir/ar paslaugas, parengia renginio sąmatą ir organizuoja išlaidų atsiskaitymo procedūras.

                      5. Kai renginį organizuoja miesto kultūros įstaigos, meno kolektyvai, kultūros ar su kultūra susijusios organizacijos, asociacijos, neformalios grupės, pavieniai menininkai ir kūrėjai (toliau – organizatoriai) ir padengiamos tik tos išlaidos, dėl kurių administracija jau yra sudariusi ilgalaikes prekių ar paslaugų sutartis (pvz., transporto, maitinimo, gėlių ir kt.):

                      5.1. organizatoriai rašo motyvuotą prašymą Kultūros skyriui dėl galimų lėšų poreikio;

                      5.2. Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas rašo prašymą administracijos direktoriui dėl lėšų skyrimo / leidimo apmokėti sąskaitas faktūras, jį vizuoja:

5.2.1. Kultūros skyriaus vedėjas ir atsako už tai, kad renginio išlaidos yra reikalingos Kultūros programai įgyvendinti;

5.2.2. Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėjas ir atsako, kad renginiui organizuoti lėšų sąmatoje užteks.

Galutinį sprendimą dėl renginio organizavimo priima administracijos direktorius. Gavęs leidimą, Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas organizuoja prašomos paslaugos, atitinkančios administracijos sudarytą ilgalaikės paslaugos sutartį, užsakymą, informuoja ir derina su prašymo pateikėju, organizuoja išlaidų atsiskaitymo procedūras.                        

                      6. Kultūros skyriaus vyriausiasis specialistas, vadovaudamasis Alytaus miesto savivaldybės administracijos atsargų ir renginių išlaidų nurašymo taisyklėmis, nurašo atsargų ir renginių išlaidas.

V SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

7. Už lėšų, skirtų bendruomenės saviraiškos ir kultūrinei iniciatyvai skatinti ir bendruomenei aktualiems renginiams organizuoti, naudojimą II skyriuje išvardytoms veiklos rūšims yra atsakingas Kultūros programos koordinatorius, t. y. Kultūros skyriaus vedėjas.

_______________

Į pradžią