Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-322 2018-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO „LINELIS“ DIREKTORIAUS SKYRIMO IR PAREIGINĖS ALGOS PASTOVIOSIOS DALIES KOEFICIENTO NUSTATYMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr.  T-322

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 21 punktu, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-04-27 sprendimu Nr. T-175 „Dėl Alytaus lopšelių-darželių „Pušynėlis“, „Pasaka“, „Saulutė“, „Nykštukas“, „Obelėlė“, „Šaltinėlis“, „Vyturėlis“, „Linelis“, „Du gaideliai“, „Putinėlis“, „Volungėlė“, „Boružėlė“, „Girinukas“ nuostatų patvirtinimo“, 29.1 papunkčiu, atsižvelgdama į Pretendentų Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktoriaus pareigoms eiti komisijos 2018-09-21 protokolą Nr. TV-14-(4.11), Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnybos 2018-10-05 raštą Nr. 4-01-7838 „Dėl informacijos apie Stasę Kasparavičienę pateikimo“ ir Stasės Kasparavičienės 2018-10-08 prašymą, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Skirti nuo 2018 m. lapkričio 2 d. Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktore Stasę Kasparavičienę.

2. Nustatyti Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ direktorei Stasei Kasparavičienei pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientą – 10,31.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą sudaryti terminuotą penkerių metų darbo sutartį su Alytaus lopšelio-darželio „Linelis“ paskirtąja direktore Stase Kasparavičiene.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                      Vytautas Grigaravičius      

______________

 

Į pradžią