Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-313 2018-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1096 PRATĘSIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2013-11-14 SAVIVALDYBĖS TURTO PANAUDOS SUTARTIES NR. SR-1096 PRATĘSIMO

 

2018 m. spalio 25 d. Nr.  T-313

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašu, patvirtintu Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo tvirtinimo“, 2013-11-14 savivaldybės turto panaudos sutarties Nr. SR-1096 25 punktu, atsižvelgdama į VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2018-09-25 raštą Nr. S-585, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pratęsti nuo 2018-11-01 iki 2038-10-31 Alytaus miesto savivaldybės administracijos ir VšĮ Alytaus rajono savivaldybės pirminės sveikatos priežiūros centro 2013-11-14 savivaldybės turto panaudos sutartį Nr. SR-1096.

2. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti susitarimą dėl panaudos sutarties pratęsimo.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                         Vytautas Grigaravičius   

______________

 

 

Į pradžią