Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-310 2018-10-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS

 

2018 m. spalio 25 d. Nr.  T-310

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsniu, Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.1 ir 2.2 papunkčiais ir
atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus 2018-09-27 raštą Nr. VD-3123 „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti Alytaus miesto švietimo įstaigoms jų nuostatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį trumpalaikį materialųjį turtą valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise pagal priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti turto perdavimo ir priėmimo aktu.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. spalio 25 d.

sprendimo Nr. T-310

priedas

 

SAVIVALDYBĖS TRUMPALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGOMS VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Švietimo įstaigos pavadinimas

Turto pavadinimas

Įsigijimo metai

Kaina, Eur

Kiekis, vnt.

Suma, Eur

1.

Alytaus lopšelis-darželis „Pušynėlis“

Čiužinys 140x60x7 cm

2018

23,31

10

233,10

2.

Alytaus lopšelis-darželis „Saulutė“

Čiužinys 140x50x7 cm

2018

21,65

40

866,00

Čiužinys 140x60x7 cm

2018

23,31

35

815,85

3.

Alytaus lopšelis-darželis „Obelėlė“

Čiužinys 146x60x7 cm

2018

23,85

68

1 621,80

4.

Alytaus lopšelis-darželis „Linelis“

Čiužinys 130x60x7 cm

2018

22,77

20

455,40

5.

Alytaus lopšelis-darželis „Du gaideliai“

Čiužinys 155x60x7 cm

2018

24,46

20

489,20

6.

Alytaus lopšelis-darželis „Putinėlis“

Čiužinys 140x60x7 cm

2018

23,31

20

466,20

7.

Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

Čiužinys 135x60x7 cm

2018

22,52

10

225,20

Čiužinys 130x60x7 cm

2018

22,77

10

227,70

8.

Alytaus lopšelis-darželis „Boružėlė“

Čiužinys 130x60x7 cm

2018

22,77

20

455,40

9.

Alytaus „Drevinuko“ darželis-mokykla

Čiužinys 140x60x7 cm

2018

23,31

20

466,20

Iš viso

273

6 322,05

 

________________

Į pradžią