Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-270 2018-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.  T-270

Alytus

 

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi
ir atsižvelgdama į valstybės įmonės Registrų centro 2018-07-09 raštą Nr. (1.1.30.)sa-393 „Dėl atsisakymo įregistruoti adresų registro objektus“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s
p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-06-28 sprendimo Nr. T-191 „Dėl gatvių geografinių charakteristikų pakeitimo ir pavadinimų gatvėms suteikimo“ 2.3 papunkčiu suteiktą Alytaus miesto savivaldybės Raižių gatvės pavadinimą (8 priedas) ir jį išdėstyti nauja redakcija (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-270 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-06-28 SPRENDIMO NR. T-191 „DĖL GATVIŲ GEOGRAFINIŲ CHARAKTERISTIKŲ PAKEITIMO IR PAVADINIMŲ GATVĖMS SUTEIKIMO“ PRIEDO PAKEITIMO-Raižių g.
Į pradžią