Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-273 2018-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL LEIDIMO DONATUI VASILIAUSKUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-08-25 SPRENDIMO NR. T-248 „DĖL LEIDIMO DONATUI VASILIAUSKUI DIRBTI PAPILDOMĄ DARBĄ“ PAKEITIMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.  T-273

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio
1 dalimi,
Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 5 priedu, atsižvelgdama į Donato Vasiliausko 2018-09-03 prašymą „Dėl papildomos darbo sutarties“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimo Nr. T-248 „Dėl leidimo Donatui Vasiliauskui dirbti papildomą darbą“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

 „1. Leisti Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriui Donatui Vasiliauskui dirbti papildomą darbą Alytaus Likiškėlių progimnazijoje mokytoju 0,19 pareigybės.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                       Vytautas Grigaravičius     

______________

 

 

Į pradžią