Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-277 2018-09-27
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIREKTORIŲ PAREIGINIŲ ALGŲ NUSTATYMO

 

2018 m. rugsėjo 27 d. Nr.  T-277

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi, Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo įstatymo 8 straipsnio 2 dalimi, 5 priedo 41 ir 43 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s
p r e n d ž i a:

1. Nustatyti nuo 2018 m. rugsėjo 1 d. tokius Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktorių pareiginių algų pastoviosios dalies koeficientus (pareiginės algos baziniais dydžiais):

1.1. Aldonai Česnulienei, Alytaus lopšelio-darželio „Pušynėlis“ direktorei – 9,62;

1.2. Nijolei Banienei, Alytaus lopšelio-darželio „Pasaka“ direktorei – 9,62;

1.3. Irenai Andžiulytei, Alytaus lopšelio-darželio „Saulutė“ direktorei – 10,10;

1.4. Astai Andrijauskienei, Alytaus lopšelio-darželio „Obelėlė“ direktorei – 10,31;

1.5. Erikai Poškevičienei, Alytaus lopšelio-darželio „Šaltinėlis“ direktorei – 9,62;

1.6. Zitai Reipienei, Alytaus lopšelio-darželio „Vyturėlis“ direktorei – 9,62;

1.7. Vitalijai Vitkauskienei, Alytaus lopšelio-darželio „Du gaideliai“ direktorei – 10,31;

1.8. Genovaitei Grudzinskaitei, Alytaus lopšelio-darželio „Putinėlis“ direktorei – 9,62;

1.9. Aušrai Plytninkaitei, Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“ direktorei – 10,31;

1.10. Gitai Vitkauskienei, Alytaus lopšelio-darželio „Boružėlė“ direktorei – 10,31;

1.11. Rasai Naujalienei, Alytaus lopšelio-darželio „Girinukas“ direktorei – 10,31;

1.12. Irminai Pajarskienei, Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktorei – 11,54;

1.13. Virginijai Vitunskaitei, Alytaus „Sakalėlio“ pradinės mokyklos direktorei – 10,75;

1.14. Aldonai Marijonai Karalevičienei, Alytaus Senamiesčio pradinės mokyklos direktorei – 10,31;

1.15. Reginai Špukienei, Alytaus Piliakalnio progimnazijos direktorei – 9,62;

1.16. Vilijai Sušinskienei, Alytaus Dzūkijos pagrindinės mokyklos direktorei – 13,13;

1.17. Editai Matulevičienei, Alytaus Dainavos progimnazijos direktorei – 10,31;

1.18. Alfonsui Lietuvininkui, Alytaus Šaltinių pagrindinės mokyklos direktoriui – 10,95;

1.19. Valdui Račkauskui, Alytaus Vidzgirio pagrindinės mokyklos direktoriui – 10,31;

1.20. Feliksui Džiautui, Alytaus „Volungės“ progimnazijos direktoriui – 10,95;

1.21. Giedrei Romaškienei, Alytaus Panemunės progimnazijos direktorei – 10,13;

1.22. Donatui Vasiliauskui, Alytaus Likiškėlių progimnazijos direktoriui – 9,87;

1.23. Gintautui Draugeliui, Alytaus suaugusiųjų ir jaunimo mokyklos direktoriui – 11,34;

1.24. Virginijui Skroblui, Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazijos direktoriui – 12,49;

1.25. Daivai Sabaliauskienei, Alytaus Putinų gimnazijos direktorei – 11,89;

1.26. Kęstučiui Miliauskui, Alytaus Jotvingių gimnazijos direktoriui – 11,97;

1.27. Jūratei Treigienei, Alytaus jaunimo centro direktorei – 10,95;

1.28. Aldonai Vilkelienei, Alytaus muzikos mokyklos direktorei – 10,31;

1.29. Redui Diržiui, Alytaus dailės mokyklos direktoriui – 9,62.

2. Įpareigoti švietimo įstaigų direktorius nedelsiant raštu informuoti Švietimo skyriaus vedėją apie susidariusias sąlygas, dėl kurių turėtų keistis švietimo įstaigos direktoriaus tarnybinio atlyginimo koeficientas.

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių patikslinti terminuotas darbo sutartis su Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų direktoriais.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                           Vytautas Grigaravičius 

______________

 

 

Į pradžią