Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-254 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL 2019 M. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ PROGRAMŲ ĮGYVENDINIMO SRIČIŲ IR PRIORITETŲ PATVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr.  T-254

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio
4 dalimi,  Lietuvos Respublikos savivaldybių aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos įstatymo 4 straipsnio 1 dalimi 1punktu ir 4 straipsniu, Lietuvos Respublikos jaunimo politikos pagrindų įstatymo 3 straipsnio 4,7,9 dalimis ir 4 straipsnio 1,6 dalimis, Regionų kultūros plėtros 2012-2020 metų programa, patvirtinta Lietuvos Respublikos kultūros ministro 2011 m. spalio 19 d. Nr.
ĮV-639, Lietuvos Respublikos kūno kultūros ir sporto įstatymo 12 straipsnio 1 punktu, Lietuvos Respublikos  švietimo įstatymo 37 straipsnio 1,4 dalimis, Lietuvos Respublikos sveikatos sistemos įstatymo 41 straipsnio 2 dalimi, 63 straipsnio 5 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba
nusprendžia:

Patvirtinti 2019 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sritis ir prioritetus:

1. Aplinkos apsaugos sritis – Visuomenės švietimas ir mokymas aplinkosaugos klausimais.

2. Jaunimo politikos įgyvendinimo sritis:

2.1. Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimas.

2.2. Jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybės gerinimas.

2.3. Aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimas.

3. Kultūros plėtros sritis:

3.1. Miesto kultūros paveldo objektų ir etninės kultūros aktualizavimas ir populiarinimas.

3.2. Įvairios novatoriškos iniciatyvos ir šiuolaikinio meno skatinimas.

3.3. Tarptautinio kultūrinio bendradarbiavimo skatinimas.

4. Kūno kultūros ir sporto sritis:

4.1. Kūno kultūros ir sporto paslaugų sukūrimas, įtraukiant miesto bendruomenę.

4.2. Įvairaus lygio sporto renginių organizavimas ir dalyvavimas juose.

4.3. Alytaus – sporto miesto – įvaizdžio gerinimas.

5. Švietimo kokybės gerinimo sritis:

5.1. Pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros, partnerystės, kūrybiškumo ir saviraiškos  ugdymas vasaros poilsio metu.

5.2. Emocinio saugumo, sveikos gyvensenos ir verslumo ugdymas.

5.3. Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimas ir tobulinimas, gyvenimo įgūdžių, savanorystės ugdymas.

6. Visuomenės sveikatos stiprinimo sritis:

6.1. Sveikos gyvensenos skatinimas.

6.2. Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija.

6.3. Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė.

7. Verslo plėtros sritis:

7.1. Verslumo tarp įvairaus amžiaus grupių, naujų verslo subjektų steigimosi skatinimas.

7.2. Smulkių ir vidutinių verslo įmonių plėtra.

7.3. Naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimo versle skatinimas.

7.4. Konsultacijų, mokymų, praktinės pagalbos paslaugų teikimo smulkiojo ir vidutinio verslo subjektams, veikiantiems Alytaus mieste, organizavimas.

2019 m. birželio 27 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-210 redakcija

 

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Tarybos narys,

laikinai einantis mero pareigas                                                                          Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

 

 

                                          

 

Į pradžią