Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-230 2018-08-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ŠALTINIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO ŠALTINIŲ PAGRINDINEI MOKYKLAI

 

2018 m. rugpjūčio 30 d.  Nr.  T-230

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 5, 6, 8 ir
29 punktais, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo
6 straipsnio 2 punktu, 20 straipsnio 1 dalies 4 punktu ir atsižvelgdama į Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018-08-07 raštą Nr. S-918 „Dėl prašymo pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s
p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškajai savivaldybės funkcijai įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Kūno kultūros ir sporto departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės patikėjimo teise valdomą ilgalaikį turtą pagal priedą.

2. Perduoti sprendimo 1 punkte nurodytą turtą, jį perėmus savivaldybės nuosavybėn, Šaltinių  pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise. 

3. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių Vytautą Jastremską savivaldybės vardu pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius          

______________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                2018 m. rugpjūčio 30 d.

                sprendimo Nr. T-230

                priedas

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO

SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas ir įrengimo vieta

Inv. Nr.

Kiekis

Įsigijimo vertė, Eur

 

Likutinė vertė, Eur 2018-08-01

1.

Universali dirbtinės dangos sporto aikštelė Alytaus miesto savivaldybėje (prie Šaltinių pagrindinės mokyklos)

 

3181

 

1

 

26 996,0

 

24 521,44

 

Iš viso

 

26 996,0

24 521,44

 

_________________________

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

               

 

 

Į pradžią