Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-991 2018-08-01
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PAPILDOMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL PAPILDOMŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMŲ TEIKTI PARAIŠKAS SĄLYGŲ APRAŠŲ TVIRTINIMO

 

2018 m. rugpjūčio 1 d. Nr.  DV-991

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), 22 punktu, atsižvelgdamas į 2018 m. liepos 26 d. Alytaus miesto savivaldybės sveikatos apsaugos srities projektų atrankos komisijos protokolą Nr. KPPt-267,

 t v i r t i n u papildomų Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamos visuomenės sveikatos stiprinimo srities kvietimų teikti paraiškas sąlygų aprašus:

1. Kvietimo teikti paraišką pagal sveikos gyvensenos skatinimo prioritetą sąlygų aprašą (pridedama).

2 Kvietimo teikti paraišką pagal priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencijos prioritetą sąlygų aprašą (pridedama).

3. Kvietimo teikti paraišką pagal užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės prioritetą sąlygų aprašą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 

 

                     


PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 1 d..

įsakymu Nr. DV-991

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKĄ PAGAL SVEIKOS GYVENSENOS SKATINIMO PRIORITETĄ SĄLYGŲ APRAŠAS

 

Eil. Nr.

Sąlygos

Aprašymas

1.       

Sritis

Visuomenės sveikatos stiprinimo

2.       

Prioritetas

Sveikos gyvensenos skatinimas

3.       

Finansuojamos veiklos rūšys

Tikslinių grupių pagal amžių, profesiją sveikatos stiprinimo veiklos rūšys:

Fizinio aktyvumo užsiėmimų skatinimas panaudojant viešose Alytaus miesto vietose įrengtus lauko treniruoklius ar kitą infrastruktūrą.

Sveikatos stiprinimo veikla, formuojanti sveikos mitybos įpročius, bei praktiniai sveikos mitybos pagrindų bei sveiko maisto ruošos užsiėmimai.

Sėdimos gyvensenos mažinimo priemonių įgyvendinimas Alytaus mieste veikiančių įmonių ir (ar) įstaigų darbo kolektyvuose, kurių darbuotojai didžiąją darbo laiko dalį praleidžia sėdėdami, ir kita sveikatinimo veikla.

Psichologinių paslaugų plėtra Alytaus mieste. Užsiėmimų, renginių, konsultacijų, skirtų Alytaus miesto gyventojams, ypač asmenims, susiduriantiems su  psichologiniais sunkumais, organizavimas. Emocinės, psichologinės pagalbos paslaugų didinimas.

4.       

Tinkamos išlaidos

Tinkamos projekto išlaidos yra faktiškai patirtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus. Pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas. Realios, atitinkančios rinkos kainas. Patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

Projekto vykdymo išlaidos (projektui įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.), projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos ir kt. paslaugos). Įgyvendinant projektą galima įsigyti tik tas prekes, kurios dėl savo pobūdžio ir paskirties atitinka projekto veiklą, neturi išliekamosios vertės ir yra sunaudojamos (nurašomos į sąnaudas) iš karto.

Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, finansininko ir kitų projektą tiesiogiai vykdančių juridinio asmens darbuotojų, susijusių su projekto įgyvendinimu, ir kt. panašios išlaidos, socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą išlaidos, taip pat banko paslaugos). Projekto administravimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.       

Finansavimo intensyvumas

Projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 90 proc. kvietime nurodytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 10 proc. išlaidų projektui įgyvendinti turi būti skiriama iš projekto vykdytojo lėšų (jeigu projekte nėra numatyta 10 proc. administravimo išlaidoms, tai projekto vykdytojui 10 proc. išlaidų projektui įgyvendinti skirti nereikia).

6.

Netinkamos išlaidos

Skirtos lėšos negali būti naudojamos:

išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais;

baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

ilgalaikiam turtui ir prekėms, kurios nesunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį;

projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), tiesiogiai nesusijusioms su projekto įgyvendinimu;

pastatams ir patalpoms remontuoti;

narystės asociacijose mokesčiams apmokėti;

alkoholiniams gėrimams.

Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos padengti projektų išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos investicijos, valstybės biudžeto ar kitos viešojo sektoriaus lėšos).

7.

Projektų vertinimo kriterijai ir jų balai

Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

administracinės atitikties vertinimas;

tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

Administracinę atitiktį vertina programų koordinatoriai. Vertinant administracinę atitiktį nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis kvietime nustatytų formaliųjų reikalavimų.

Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška neatitinka nustatytų reikalavimų, paraiška tolimesniam vertinimui neteikiama.

Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta koordinuojamųjų sričių 5–7 narių komisija, jos narius deleguoja: 2 narius – tarybos komitetai, 3 narius – savivaldybės administracija, 2 narius – atstovaujamosios srities patariamosios visuomeninės institucijos.

Komisijos, vertindamos paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisijos, vykdydamos savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jos veikla komisijose, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl dalinio finansavimo skyrimo.

Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Kiekvienas komisijos narys skirdamas konkrečius balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus vertintai paraiškai, užpildo vieną paraiškų vertinimo anketą visoms vertinamoms projektų paraiškoms. Kiekvienai paraiškai komisijos narių skirti įvertinimo balai sumuojami ir dalijami iš paraišką vertinusių komisijos narių skaičiaus, išvedant įvertinimo balų vidurkį. Komisijos nariai pasirašo ant bendros projektų vertinimo anketos ir suvestinės, kurią parengia programos koordinatorius.

Bendrieji vertinimo kriterijai (didžiausias galimų balų skaičius):

projekto tikslų, uždavinių, veiklos ir rezultatų atitiktis prioritetui: 0−10 balų;

projekto pagrindimas: 0−5 balai;

projektu sprendžiamos problemos aktualumas ir problemos sprendimo strategijos inovatyvumas (naujumas): 0−10 balų;

projekto rezultatų prieinamumas ir jų poveikis visuomenei: 0−10 balų;

projekto biudžeto pagrįstumas: 0−30 balų; 

žmogiškųjų, materialiųjų ir kitų išteklių pagrįstumas: 0−5 balai;

tinkama partnerystė ir bendradarbiavimo metu sukurta pridėtinė vertė: 0−5 balai;

projekto tęstinumo užtikrinimas: 0−5 balai;

visuomenės informavimo apie projektą veiksmingumas: 0−5 balai.

Specialieji vertinimo kriterijai (didžiausias galimų balų skaičius):

tikslinė gavėjų grupė – ne mažiau kaip 50 asmenų: 0–10 balų;

projekto tęstinumas, projektas vykdomas ne mažiau kaip 2 metus: 0–5 balai.

Projektui finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 55 iki 100 balų, mažiau nei 55 balai – projektas atmestinas.

8.

Galimi pareiškėjai ir reikalavimai jiems

Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą, skirtą Alytaus miesto bendruomenei, ir gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto jam įgyvendinti.

Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.

Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:

pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidingą arba melagingą informaciją;

pareiškėjas yra gavęs Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;

pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklą, kuri yra to paties projekto dalys, pagal kitas finansavimo programas.

9.

Paraiškų teikimo tvarka

Kvietimas apie ateinančių metų paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://www.alytus.lt/projektine-iniciatyva.

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks.

Atrankos konkursui teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiška dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurse. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;

el. paštu avilysreg@alytus.lt;

administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

Paraiškos 5.2 priedas neprivalomas, jeigu pareiškėjas per pastaruosius 3 metus yra dalyvavęs savivaldybės projektų atrankos konkurse. 

Pareiškėjas kiekvienai sričiai gali teikti tik vieną paraišką.

Esant poreikiui paraiška turi būti tikslinama. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Rotušės a. 4, Alytuje. Darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8–15.45 val.).

10.

Aktualūs dokumentai

Alytaus miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos               2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“.

Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. T-235 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-311 redakcija).

2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų  sričių kryptys ir prioritetai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T-312 „Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“.

Alytaus miesto savivaldybės programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų tipinės formos, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-31 įsakymu Nr. DV-1357 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų atrankos konkursų dokumentų formų tvirtinimo“.

11.

Informacija teikiama

Tel. (8 315) 55 145

 

__________________

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 1 d.

įsakymu Nr. DV-991

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKĄ PAGAL PRIKLAUSOMYBĘ SUKELIANČIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PREVENCIJOS  PRIORITETĄ SĄLYGŲ APRAŠAS

 

Eil. Nr.

Sąlygos

Aprašymas

1.

Sritis

Visuomenės sveikatos stiprinimo

2.

Prioritetas

Priklausomybę sukeliančių medžiagų vartojimo prevencija

3.

Finansuojamos veiklos rūšys

Alytaus miesto gyventojų, ypač 5–9 klasių mokinių, priklausomybės nuo alkoholio, tabako, narkotinių medžiagų prevencija

4.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos projekto išlaidos yra faktiškai patirtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus. Pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas. Realios, atitinkančios rinkos kainas. Patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

Projekto vykdymo išlaidos (projektui įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.), projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos ir kt. paslaugos). Įgyvendinant projektą galima įsigyti tik tas prekes, kurios dėl savo pobūdžio ir paskirties atitinka projekto veiklą, neturi išliekamosios vertės ir yra sunaudojamos (nurašomos į sąnaudas) iš karto.

Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, finansininko ir kitų projektą tiesiogiai vykdančių juridinio asmens darbuotojų, susijusių su projekto įgyvendinimu, ir kt. panašios išlaidos, socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą išlaidos, taip pat banko paslaugos). Projekto administravimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.

Finansavimo intensyvumas

Projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 90 proc. kvietime nurodytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 10 proc. išlaidų projektui įgyvendinti turi būti skiriama iš projekto vykdytojo lėšų (jeigu projekte nėra numatyta 10 proc. administravimo išlaidoms, tai projekto vykdytojui 10 proc. išlaidų projektui įgyvendinti skirti nereikia).

6

Netinkamos išlaidos

Skirtos lėšos negali būti naudojamos:

išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais;

baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

ilgalaikiam turtui ir prekėms, kurios nesunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį;

projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), tiesiogiai nesusijusioms su projekto įgyvendinimu;

pastatams ir patalpoms remontuoti;

narystės asociacijose mokesčiams apmokėti;

alkoholiniams gėrimams.

Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos padengti projektų išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos investicijos, valstybės biudžeto ar kitos viešojo sektoriaus lėšos).

7.

Projektų vertinimo kriterijai ir jų balai

Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

administracinės atitikties vertinimas;

tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

Administracinę atitiktį vertina programų koordinatoriai. Vertinant administracinę atitiktį nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis kvietime nustatytų formaliųjų reikalavimų.

Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška neatitinka nustatytų reikalavimų, paraiška tolimesniam vertinimui neteikiama.

Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta koordinuojamųjų sričių 5–7 narių komisija, jos narius deleguoja: 2 narius – tarybos komitetai, 3 narius – savivaldybės administracija, 2 narius – atstovaujamosios srities patariamosios visuomeninės institucijos.

Komisijos, vertindamos paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisijos, vykdydamos savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jos veikla komisijose, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl dalinio finansavimo skyrimo.

Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Kiekvienas komisijos narys skirdamas konkrečius balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus vertintai paraiškai, užpildo vieną paraiškų vertinimo anketą visoms vertinamoms projektų paraiškoms. Kiekvienai paraiškai komisijos narių skirti įvertinimo balai sumuojami ir dalijami iš paraišką vertinusių komisijos narių skaičiaus, išvedant įvertinimo balų vidurkį. Komisijos nariai pasirašo ant bendros projektų vertinimo anketos ir suvestinės, kurią parengia programos koordinatorius.

Bendrieji vertinimo kriterijai (didžiausias galimų balų skaičius):

projekto tikslų, uždavinių, veiklos ir rezultatų atitiktis prioritetui: 0−10 balų;

projekto pagrindimas: 0−5 balai;

projektu sprendžiamos problemos aktualumas ir problemos sprendimo strategijos inovatyvumas (naujumas): 0−10 balų;

projekto rezultatų prieinamumas ir jų poveikis visuomenei: 0−10 balų;

projekto biudžeto pagrįstumas: 0−30 balų; 

žmogiškųjų, materialiųjų ir kitų išteklių pagrįstumas: 0−5 balai;

tinkama partnerystė ir bendradarbiavimo metu sukurta pridėtinė vertė: 0−5 balai;

projekto tęstinumo užtikrinimas: 0−5 balai;

visuomenės informavimo apie projektą veiksmingumas: 0−5 balai.

Specialieji vertinimo kriterijai (didžiausias galimų balų skaičius):

tikslinė gavėjų grupė –  ne mažiau kaip 50 asmenų: 0–10 balų;

projekto tęstinumas, projektas vykdomas ne mažiau kaip 2 metus: 0–5 balai.

Projektui finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 55 iki 100 balų, mažiau nei 55 balai – projektas atmestinas.

8.

Galimi pareiškėjai ir reikalavimai jiems

Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą, skirtą Alytaus miesto bendruomenei, ir gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto jam įgyvendinti.

Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.

Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:

pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidingą arba melagingą informaciją;

pareiškėjas yra gavęs Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;

pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklą, kuri yra to paties projekto dalys, pagal kitas finansavimo programas.

9.

Paraiškų teikimo tvarka

Kvietimas apie ateinančių metų paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://www.alytus.lt/projektine-iniciatyva.

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks.

Atrankos konkursui teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiška dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurse. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;

el. paštu avilysreg@alytus.lt;

administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

Paraiškos 5.2 priedas neprivalomas, jeigu pareiškėjas per pastaruosius 3 metus yra dalyvavęs savivaldybės projektų atrankos konkurse. 

Pareiškėjas kiekvienai sričiai gali teikti tik vieną paraišką.

Esant poreikiui paraiška turi būti tikslinama. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Rotušės a. 4, Alytuje. Darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8–15.45 val.).

10.

Aktualūs dokumentai

Alytaus miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos               2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“.

Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. T-235 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-311 redakcija).

2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų  sričių kryptys ir prioritetai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T-312 „Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“.

Alytaus miesto savivaldybės programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų tipinės formos, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-31 įsakymu Nr. DV-1357 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų atrankos konkursų dokumentų formų tvirtinimo“.

11.

Informacija teikiama

Tel. (8 315) 55 145

_______________________

                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. rugpjūčio 1 d.

įsakymu Nr. DV-991

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS VISUOMENĖS SVEIKATOS STIPRINIMO SRITIES KVIETIMO TEIKTI PARAIŠKĄ PAGAL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PROFILAKTIKOS IR KONTROLĖS PRIORITETĄ SĄLYGŲ APRAŠAS

 

Eil. Nr.

Sąlygos

Aprašymas

1.

Sritis

Visuomenės sveikatos stiprinimo

2.

Prioritetas

Užkrečiamųjų ligų profilaktika ir kontrolė

3.

Finansuojamos veiklos rūšys

Projektai, skirti užkrečiamųjų ligų, ypač ŽIV/AIDS, lytiškai plintančių infekcijų ir tuberkuliozės, profilaktikai ir kontrolei. Renginių, akcijų, mokymų, kurie būtų skirti didinti užkrečiamųjų ligų profilaktikos ir kontrolės darbo kompetenciją, organizavimas ir rizikos grupių asmenų konsultavimas.

4.

Tinkamos išlaidos

Tinkamos projekto išlaidos yra faktiškai patirtos per projekto įgyvendinimo laikotarpį ir apmokėtos nepažeidžiant Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų, įtrauktos į projekto vykdytojo apskaitą ir gali būti nustatomos, patikrinamos ir patvirtinamos atitinkamais apskaitos dokumentais, turinčiais visus Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatyme ir kituose teisės aktuose nustatytus apskaitos dokumentų rekvizitus. Proporcingos ir būtinos projektui įgyvendinti, naudojamos tik projekto tikslams ir rezultatams pasiekti, atitinka skaidraus finansų valdymo, sąnaudų pagrįstumo ir efektyvumo principus. Pagal savo paskirtį atitinka sąmatoje nurodytas išlaidas. Realios, atitinkančios rinkos kainas. Patirtos laikantis Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nuostatų.

Projekto vykdymo išlaidos (projektui įgyvendinti reikalingų prekių, kurios sunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį, įsigijimo išlaidos (pvz., medžiagos, priemonės, reklaminė atributika ir pan.), projektui įgyvendinti reikalingų paslaugų pirkimo išlaidos (pvz., transporto, technikos, reklamos, spaudos, projekto dalyvių maitinimo, leidybos ir kt. paslaugos). Įgyvendinant projektą galima įsigyti tik tas prekes, kurios dėl savo pobūdžio ir paskirties atitinka projekto veiklas, neturi išliekamosios vertės ir yra sunaudojamos (nurašomos į sąnaudas) iš karto.

Projekto administravimo išlaidos (projekto vadovo, finansininko ir kitų projektą tiesiogiai vykdančių juridinio asmens darbuotojų, susijusių su projekto įgyvendinimu, ir kt. panašios išlaidos, socialinio draudimo įmokų ir įmokų į Garantinį fondą išlaidos, taip pat banko paslaugos). Projekto administravimo išlaidos gali sudaryti iki 10 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

5.

Finansavimo intensyvumas

Projektui įgyvendinti iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto gali būti skiriama iki 90 proc. kvietime nurodytų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. 10 proc. išlaidų projektui įgyvendinti turi būti skiriama iš projekto vykdytojo lėšų (jeigu projekte nėra numatyta 10 proc. administravimo išlaidoms, tai projekto vykdytojui 10 proc. išlaidų projektui įgyvendinti skirti nereikia).

6.

Netinkamos išlaidos

Skirtos lėšos negali būti naudojamos:

išlaidoms pagal sutartis su konsultantais arba tarpininkais;

baudoms, delspinigiams, finansinėms nuobaudoms, bylinėjimosi išlaidoms, paskolų palūkanoms ir skolų padengimo išlaidoms;

investiciniams projektams, pastatams statyti, statiniams rekonstruoti;

ilgalaikiam turtui ir prekėms, kurios nesunaudojamos per projekto vykdymo laikotarpį;

projektų vykdytojų veiklos plėtrai ar jų kasdienei veiklai (pavyzdžiui, biuro nuomai ar komunalinėms paslaugoms), tiesiogiai nesusijusioms su projekto įgyvendinimu;

pastatams ir patalpoms remontuoti;

narystės asociacijose mokesčiams apmokėti;

alkoholiniams gėrimams.

Savivaldybės biudžeto lėšos negali būti skiriamos padengti projektų išlaidoms, finansuojamoms iš kitų finansavimo šaltinių (Europos Sąjungos investicijos, valstybės biudžeto ar kitos viešojo sektoriaus lėšos).

7.

Projektų vertinimo kriterijai ir jų balai

Pateiktos paraiškos vertinamos dviem etapais:

administracinės atitikties vertinimas;

tinkamumo finansuoti, naudos ir kokybės vertinimas.

Administracinę atitiktį vertina programų koordinatoriai. Vertinant administracinę atitiktį nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis kvietime nustatytų formaliųjų reikalavimų.

Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška neatitinka nustatytų reikalavimų, paraiška tolimesniam vertinimui neteikiama.

Nustačius, kad paraiška atitinka visus kvietime nustatytus reikalavimus, vertinamas tinkamumas finansuoti, nauda ir kokybė – tai atlieka administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta koordinuojamųjų sričių 5–7 narių komisija, jos narius deleguoja: 2 narius – tarybos komitetai, 3 narius – savivaldybės administracija, 2 narius – atstovaujamosios srities patariamosios visuomeninės institucijos.

Komisijos, vertindamos paraiškas, vadovaujasi sąžiningumo, nešališkumo ir atsakingumo principais. Komisijos, vykdydamos savo funkcijas, privalo užtikrinti informacijos, susijusios su jos veikla komisijose, konfidencialumą, kol nepriimtas galutinis sprendimas dėl dalinio finansavimo skyrimo.

Vieną paraišką vertina ne mažiau kaip trys komisijos nariai. Kiekvienas komisijos narys skirdamas konkrečius balus pagal nustatytus vertinimo kriterijus vertintai paraiškai, užpildo vieną paraiškų vertinimo anketą visoms vertinamoms projektų paraiškoms. Kiekvienai paraiškai komisijos narių skirti įvertinimo balai sumuojami ir dalijami iš paraišką vertinusių komisijos narių skaičiaus, išvedant įvertinimo balų vidurkį. Komisijos nariai pasirašo ant bendros projektų vertinimo anketos ir suvestinės, kurią parengia programos koordinatorius.

Bendrieji vertinimo kriterijai (didžiausias galimų balų skaičius):

projekto tikslų, uždavinių, veiklos ir rezultatų atitiktis prioritetui: 0−10 balų;

projekto pagrindimas: 0−5 balai;

projektu sprendžiamos problemos aktualumas ir problemos sprendimo strategijos inovatyvumas (naujumas): 0−10 balų;

projekto rezultatų prieinamumas ir jų poveikis visuomenei: 0−10 balų;

projekto biudžeto pagrįstumas: 0−30 balų; 

žmogiškųjų, materialiųjų ir kitų išteklių pagrįstumas: 0−5 balai;

tinkama partnerystė ir bendradarbiavimo metu sukurta pridėtinė vertė: 0−5 balai;

projekto tęstinumo užtikrinimas: 0−5 balai;

visuomenės informavimo apie projektą veiksmingumas: 0−5 balai.

Specialieji vertinimo kriterijai (didžiausias galimų balų skaičius):

tikslinė gavėjų grupė – ne mažiau kaip 50 asmenų: 0–10 balų;

projekto tęstinumas, projektas vykdomas ne mažiau kaip 2 metus: 0–5 balai.

Projektui finansavimas gali būti skiriamas tik tuo atveju, jei jis įvertinamas nuo 55 iki 100 balų, mažiau nei 55 balai – projektas atmestinas.

8.

Galimi pareiškėjai ir reikalavimai jiems

Pareiškėjas – juridinis asmuo, planuojantis įgyvendinti projektą, skirtą Alytaus miesto bendruomenei, ir gauti finansavimą iš savivaldybės biudžeto jam įgyvendinti.

Kai projektą įgyvendina daugiau nei vienas juridinis asmuo, paraišką turi teisę teikti tik vienas juridinis asmuo. Pareiškėjas teisės aktų nustatyta tvarka turi būti tinkamai atsiskaitęs už ankstesniais metais iš Alytaus miesto savivaldybės biudžeto skirtų (jeigu buvo skirta) lėšų panaudojimą.

Pareiškėjo projektas nefinansuojamas, jeigu paaiškėja, kad:

pareiškėjas yra likviduojamas, reorganizuojamas, pertvarkomas, sustabdęs ar apribojęs savo veiklą;

pareiškėjas paraiškoje pateikė klaidingą arba melagingą informaciją;

pareiškėjas yra gavęs Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų ir neatsiskaitęs už jų panaudojimą nustatyta tvarka arba gautas lėšas naudojęs ne pagal paskirtį;

pareiškėjas yra pateikęs paraiškų finansuoti veiklą, kuri yra to paties projekto dalys, pagal kitas finansavimo programas.

9.

Paraiškų teikimo tvarka

Kvietimas apie ateinančių metų paraiškų priėmimo sąlygas ir terminus skelbiamas Alytaus miesto savivaldybės interneto portale http://www.alytus.lt/projektine-iniciatyva.

Paraiška turi būti pasirašyta pareiškėjo vadovo ar jo įgalioto asmens. Kartu su paraiška pridedami paraiškoje nustatyti dokumentai. Pareiškėjas atsako už paraiškoje nurodytų duomenų teisingumą.

Pateikiami dokumentai turi būti A4 formato, išskyrus atvejus, kai kitų įstaigų išduotų dokumentų formatas yra kitoks.

Atrankos konkursui teikiama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintos formos elektroninėmis priemonėmis tinkamai užpildyta paraiška dalyvauti Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurse. Projektų paraiškos gali būti teikiamos šiais būdais:

popierinė paraiška priimama Alytaus miesto savivaldybės priimamajame adresu Rotušės a. 4, Alytus;

el. paštu avilysreg@alytus.lt;

administracinių ir viešųjų elektroninių paslaugų portale www.epaslaugos.lt.

Paraiškos 5.2 priedas neprivalomas, jeigu pareiškėjas per pastaruosius 3 metus yra dalyvavęs savivaldybės projektų atrankos konkurse. 

Pareiškėjas kiekvienai sričiai gali teikti tik vieną paraišką.

Esant poreikiui paraiška turi būti tikslinama. Siekiant užtikrinti paraiškų vertinimo skaidrumą ir pareiškėjų lygiateisiškumą, paraiškų taisymas, pildymas ar papildomų dokumentų teikimas pareiškėjų iniciatyva po paraiškų pateikimo negalimas.

Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugpjūčio 10 d. Rotušės a. 4, Alytuje. Darbo laikas I–IV (8–17 val.); V (8–15.45 val.).

10.

Aktualūs dokumentai

Alytaus miesto savivaldybės strateginis plėtros planas iki 2020 metų, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos               2014-11-27 sprendimu Nr. T-299 „Dėl naujos redakcijos Alytaus miesto plėtros iki 2020 metų strateginio plano tvirtinimo“.

Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašas, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-08-25 sprendimu Nr. T-235 (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimo Nr. T-311 redakcija).

2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų  sričių kryptys ir prioritetai, patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-09-28 sprendimu Nr. T-312 „Dėl 2018 m. Alytaus miesto savivaldybės lėšomis finansuojamų programų įgyvendinimo sričių ir prioritetų patvirtinimo“.

Alytaus miesto savivaldybės programų įgyvendinimo projektų atrankos konkursų tipinės formos, patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-10-31 įsakymu Nr. DV-1357 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų atrankos konkursų dokumentų formų tvirtinimo“.

11.

Informacija teikiama

Tel. (8 315) 55 145

__________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią