Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-954 2018-07-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DETALIOJO PLANO RENGIMO IR PLANAVIMO TIKSLŲ NUSTATYMO

 

2018 m. liepos 25 d. Nr.  DV-954

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Teritorijų planavimo įstatymo 6 straipsnio 2 dalimi, 24 straipsnio 5 dalimi, Kompleksinio teritorijų planavimo dokumento rengimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2014 m. sausio 2 d. įsakymu Nr. D1-8 „Dėl  Kompleksinio teritorijų planavimo dokumentų rengimo taisyklių patvirtinimo“, 244 ir 249 punktais:

1. N u s p r e n d ž i u pradėti teritorijos, esančios tarp suformuotų žemės sklypų Naujojoje g. 116, 114 ir Pramonės g. 1, Alytuje, detaliojo plano rengimą.

2. N u s t a t a u, kad 1 punkte nurodyto vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumento rengimo tikslai – suformuoti naujus žemės sklypus, pakeisti žemės sklypų ribas, nustatyti teritorijos naudojimo reglamentus.

3. Į p a r e i g o j u Architektūros, urbanistikos ir žemėtvarkos skyrių parengti ir patvirtinti planavimo darbų programą.

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                           Silvija Peštenienė

______________

 

 

 

 

Į pradžią