Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TPR-44 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 44-ASIS POSĖDIS

Alytaus_m_herbas.bmp

 

SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

MIESTO SAVIVALDYBĖS 8-OSIOS TARYBOS 44-ASIS POSĖDIS

Protokolas

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  TPR-44

Alytus

 

                  Posėdis įvyko 2018 m. gegužės 30 d. 9.00 val..

                  Posėdžio pirmininkas Savivaldybės meras Vytautas Grigaravičius.

                  Posėdžio sekretorė Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

                  Posėdyje dalyvavusių narių skaičius 25 .

                        Nedalyvavo: H. Šivokas, J. Eidukevičienė, D. Remeikienė (nuo 10.35), P. Labukas (nuo 10.35 iki 11.20), A. Gataveckas (nuo 12.15), V. Jazepčikas (nuo 12.15), S. Leonavičius (nuo 12.45), V. Jarušas (nuo 12.45), T. Pačėsas (nuo 12.45), T. Tamulevičius (nuo 12.00 iki 13.30), A Jučas (nuo 13.45).

Vytautas Grigaravičius. Labas rytas, pradėsime 8-osios tarybos 44-ąjį posėdį. Prašyčiau tarybos narius užsiregistruoti. Iš viso taryboje yra 27 nariai, užsiregistravo 25 tarybos nariai.

Dėl pateisinamos priežasties posėdyje nedalyvauja tarybos nariai: Jurgita Eidukevičienė, Henrikas Šivokas.

Šios dienos posėdžio darbotvarkėje yra 39 klausimai. Kokių būtų pasiūlymų dėl posėdžio darbotvarkės?

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė Aplinkos ir plėtros komiteto vardu pasiūlė darbotvarkės 26 klausimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų nustatymo“ išimti iš posėdžio darbotvarkės, nes gavus papildomos informacijos, komitetas nesusirinko jos apsvarstyti. Yra daug neaiškumų ir klausimų, todėl siūloma šį klausimą atidėti.

Vytautas Grigaravičius. Frakcijų atstovų pasitarime taip pat buvo pateiktas siūlymas 26 ir 33 klausimus išimti iš šios dienos posėdžio darbotvarkės.

Nijolė Makštutienė pažymėjo, kad darbotvarkės 26 klausimas  komitete pradėtas svarstyti dar 2016 metais ir šiuo klausimu įvyko 10 komiteto posėdžių. Buvo kviesti visi švietimo įstaigų vadovai. Į šį pasitarimą buvo kviesti visi tarybos nariai, kurių dalyvavo labai mažai. Buvo sudarytos įvairios darbo grupės pagal atskirus įstaigų tipus, kurios išnagrinėjo visus pateiktus dokumentus. Buvo sudarytas atskiras grafikas dėl bibliotekininkų etatų. Taip pat buvo kviečiami visi tarybos nariai aplankyti visų švietimo įstaigų bibliotekas ir įsitikinti ar tikrai toks etatų skaičius reikalingas.

Visi etatų normatyvai yra sudaryti vadovaujantis Švietimo ir mokslo ministro įsakymu, kitais teisės aktais ir kitais normatyvais, kurie yra apspręsti ir išdiskutuoti.

Matydami komitetų nuomones svarstant šį klausimą komitetuose, Kultūros, švietimo ir sporto komitetas pasiūlė parengti sprendimo projekto alternatyvą dėl ikimokyklinių ugdymo įstaigų etatų normatyvų tvirtinimo. Nei vienos iš šių įstaigų nenumatoma uždaryti. Ekonominės krizės laikotarpiu etatai šioms įstaigoms buvo sumažinti ir iki šiol nėra atstatyti.

N. Makštutienė siūlė tarybą apsispręsti ar iš viso taryba dar šioje kadencijoje planuoja grįžti prie šio klausimo, nes šis klausimas nagrinėjamas jau 2 metai.

Laima Vincė Kirkliauskienė pritarė komiteto pirmininkei ir pažymėjo, kad girdėti pastabas, kad tarybos nariams trūksta informacijos, yra neetiška. 

L. Kirkliauskienė padėkojo merui, kuris posėdžio pradžioje išsakė pastabas dėl tarybos narių komitetų posėdžių ne lankomumo ir pažymėjo, kad tai yra pagrindinė priežastis, kodėl negalima gerai išspręsti tų būtinųjų klausimų, taip nuskriaudžiant pačias didžiausias miesto bendruomenes – švietimo bendruomenes.

Nijolė Makštutienė prašė sukonkretinti ir tarybą apsispręsti iki kada planuojama atidėti klausimo svarstymą.

Marius Grišmanauskas pasisakė už tai, kad klausimas būtų atidėtas iki kito tarybos posėdžio.

Virginijus Jarušas išsakė pastabą administracijai, kad daugelis klausimų į tarybą patenka parengti netinkamai, nes po komitetų svarstymo klausimai neatspindi komitetuose išsakytų nuomonių. Trūksta pačios administracijos konstruktyvaus požiūrio į komitetuose išsakytas pastabas arba trūkumus ir operatyvaus jų pateikimo. Jis siūlė klausimą atidėti.

Jurgis Krasnickas pritarė V. Jarušui ir taip pat siūlė atidėti klausimo svarstymą iki kito tarybos posėdžio.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl darbotvarkės 26 klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų nustatymo“ atidėjimo iki birželio mėnesio tarybos posėdžio.

Prašau balsuoti dėl šio pasiūlymo.

                  Už: 21  Prieš:Susilaikė:  viso balsavo: 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

                      Vytautas Grigaravičius. Siūlymui pritarta. Klausimas atidedamas iki birželio mėnesio tarybos posėdžio. Taip pat Frakcijų atstovų pasitarime buvo kalbama dėl 33 klausimo išėmimo iš posėdžio darbotvarkės.

                        Tautvydas Tamulevičius pasiūlė neišimti klausimo iš darbotvarkės, tačiau pasiūlė mažą korekciją, apie kurią buvo kalbėta ir tarybos komitetuose, kad patvirtinti ne visus teikiamus etatus, o tik būtiniausius, t. y. dėl techninio darbuotojo. Jis siūlė klausimą svarstyti mažesne apimtimi.

                        Nerijus Cesiulis išsakė pastabą, kad turėtų būti pateikta alternatyva.

                        Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad alternatyva – kai klausimas keičiamas iš esmės.

                        Vytautas Grigaravičius. Informuoju tarybos narius, kad buvo gauta Vyriausybės atstovo reikalavimų ir teikimų:

                        2018-05-03 gautas reikalavimas Nr. 2-18 „Dėl Lietuvos Respublikos akcinių bendrovių įstatymo 371 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“ – sprendimo projektas parengtas ir teikiamas šios dienos tarybos posėdžiui.

                        2018-05-03 gautas reikalavimas Nr. 2-20 „Dėl Lietuvos Respublikos šeimos stiprinimo įstatymo 14 straipsnio 1 dalies 2 punkto įgyvendinimo“ – sprendimo projektas rengiamas ir bus teikiamas birželio mėnesio tarybos posėdžiui.    

                        2018-05-07 gautas reikalavimas Nr. 2-22 „Dėl Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybės įmonių įstatymo 11 straipsnio 2 dalies įgyvendinimo“ –  sprendimo projektas parengtas ir teikiamas šios dienos tarybos posėdžiui.

                        2018-05-15 gautas teikimas Nr. 1-8 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimo Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ pakeitimo“ – sprendimo projektas rengiamas ir bus teikiamas birželio mėnesio tarybos posėdžiui.      

                        Jeigu daugiau pasiūlymų ir pastabų nėra, kviečiu balsuoti dėl posėdžio darbotvarkės su pakeitimais.

Balsuota. už - 25, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 25

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Patvirtinti tokią Alytaus miesto savivaldybės 8-osios tarybos 44-ojo posėdžio darbotvarkę:

1. Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo.

2. Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ 2017 m. vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai.

3. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo.

4. Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo.

5.  Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T-340 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo.

6. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

7. Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams.

8. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

9. Dėl Alytaus miesto darnaus judumo plano patvirtinimo.

10. Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo.

11. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ pakeitimo.

12. Dėl Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo.

13. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

14. Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo.

15. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352 „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo.

16. Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu.

17. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo.

18. Dėl savivaldybės materialiojo turto 2009-07-07 nuomos sutarties Nr. SR-797 7 punkto pakeitimo.

19. Dėl žemės sklypų, esančių Alytaus pramonės parke, pirkimo savivaldybės nuosavybėn organizavimo.

20. Dėl pritarimo negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, paskirties pakeitimui.

21. Dėl inžinerinio statinio padalijimo projekto.

22. Dėl Alytaus miesto savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

23. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų, komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkliavos dydžių ir nekilnojamojo turto objektų rūšių patvirtinimo“ pakeitimo.

24. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės atliekų tvarkymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo.

25. Dėl konkurso Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti paskelbimo.

26. Dėl Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų nustatymo.

27. Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui.

28. Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo.

29. Dėl Pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti ir prevencinėms programoms įgyvendinti skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo.

30. Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-78 „Dėl Apmokėjimo už pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios.

31. Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus.

32. Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2018 metų veiklos planui.

33. Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus.

34. Dėl pritarimo bendradarbiavimo dėl socialinės atskirties mažinimo projektui „Apsikabinkime muzikoje“.

35. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo laiko grafiko suderinimo.

36. Dėl pritarimo Sveikatos priežiūros įstaigų bendradarbiavimo tobulinimo pacientų teisių ir paslaugų teikimo srityse abipus sienos projektui.

37. Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių finansavimo plano patvirtinimo.

38. Dėl pritarimo sveikos gyvensenos skatinimo tarpvalstybinės programos projektui.

39. Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo ir Alytaus miesto savivaldybės mero įgaliojimo patvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos pateiktus kvalifikacinius testus.

 

1.SVARSTYTA. Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimas.

Pranešėja Tarybos ir mero sekretoriato vadovė Dalia Jezukevičienė.

Vytautas Grigaravičius. Norėčiau pasitarti dėl balsavimo tvarkos. Anksčiau dėl tokio klausimo buvo vykdoma slapto balsavimo procedūra. Dabar tokios nuostatos nėra. Siūlau balsuoti dėl siūlymo balsuoti dėl šio klausimo slaptai.

Balsavimas: Už: 14 Prieš: 9 Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 24

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA. Vyks slapto balsavimo procedūra. Noriu priminti Balsų skaičiavimo komisijos sudėtį: pirmininkas – Nerijus Jauneika, komisijos nariai: Kęstutis Ąžuolas, Nerijus Cesiulis, Saulius Janulevičius, Vytas Jazepčikas.

Vytautas Grigaravičius. Reikia patvirtinti slapto balsavimo biuletenį. Jeigu neturite klausimų, prašome balsuoti.

Balsavimas: Už: 23 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas

Vytautas Grigaravičius - už

NUSPRĘSTA. Slapto balsavimo biuletenis patvirtintas. Skelbiama 15 min pertrauka, kurios metu vyks slaptas balsavimas.

Pertrauka.

Vytautas Grigaravičius. Tęsiame posėdį. Kviečiu Balsų skaičiavimo komisijos pirmininką perskaityti slapto balsavimo protokolą.

Nerijus Jauneika perskaito slapto balsavimo dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo protokolą (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Prašau patvirtinti slapto balsavimo protokolą.

Balsavimas: Už: 24 Prieš: 0 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - už

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

NUSPRĘSTA: Slapto balsavimo protokolas patvirtintas. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo“ (pridedama).

                      2. SVARSTYTA. Pritarimas uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ vadovo ir įstaigos 2017 m. veiklos ataskaitai.

                     Pranešėja UAB „Alytaus butų ūkis“ direktorė Stasė Mikelionienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Virginijus Jarušas pažymėjo, kad nėra prasmės savivaldai turėti įmonę administruoti namus, Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad ši įmonė turėtų užleisti pozicijas verslui.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - susilaikė

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo uždarosios akcinės bendrovės „Alytaus butų ūkis“ 2017 m. vadovo ir įstaigos veiklos ataskaitai“ (pridedama).

                        3. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimas.

Tarybos narys Marius Grišmanauskas nusišalino nuo 3 ir 4 klausimų svarstymo.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 0, susilaikė - 4, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinio patvirtinimo“ (pridedama).

                        4. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimas.

Pranešėja Alytaus miesto teatro direktorė Inesa Pilvelytė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas, Aurelijus Jaruševičius, Andrius Jučas, Sigitas Leonavičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 1, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programos patvirtinimo“ (pridedama).

5. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T-340 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėja Modesta Tarasauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-12-22 sprendimo Nr. T-340 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės herbo naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        6. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Aldona Sviderskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimo Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        7. SVARSTYTA. Pritarimas „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams.

Pranešėja Investicinių projektų skyriaus vedėja Neringa Rinkevičiūtė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Laima Vincė Kirkliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė išsakė pastabą, kad dar nepasitikima, kad viešuosius pirkimus vykdytų pačios įstaigos, todėl dar šiandien įstaigos neturi nei konvekcinių krosnių, nei taip reikalingų lovyčių, čiužinukų. Administracija šiai dienai dar renka poreikius, todėl visos procedūros labai nusitęsia.

Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad kalbant apie ikimokyklinių įstaigų teritorijų aptvėrimą, birželio mėnesį, kai bus perskirstomas biudžetas, apie tai bus kalbama ir tikėtina, kad visi kiti likę darželiai bus aptverti greičiau, negu planuojama.

Vytautas Grigaravičius. Kas dar nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programos projektams“ (pridedama).

                        8. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsirašęs kalbėti Tadas Čiakas, Putinų seniūnaitijos seniūnaitis.

Pranešėja Statybos skyriaus vedėja Irena Pankienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas, Aurelijus Jaruševičius, Valius Micevičius, Marius Grišmanauskas.

Vytautas Grigaravičius. Kviečiame pasisakyti Putinų seniūnaitijos seniūnaitį.

Tadas Čiakas, Putinų seniūnaitijos seniūnaitis, pakomentavo pastebėtus aspektus.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Nerijus Cesiulis pasiūlė atidėti klausimo svarstymą iki kito tarybos posėdžio ir dar padiskutuoti dėl pateiktų seniūnaičio pastebėjimų, Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad seniūnaičio pastebėjimai nėra susiję su teikiamu sprendimo projektu, tačiau jie aktualūs ir dėl jų reikia diskutuoti. Jo nuomone, neteisinga bausti bendrijas, jis siūlė skatinti ir didinti 10 procentų savivaldybės prisidėjimą.

Valius Micevičius pritarė siūlymui atidėti klausimo svarstymą, Virginijus Jarušas pritarė T. Tamulevičiaus idėjai skatinti bendrijas, Kęstutis Ąžuolas išreiškė susirūpinimą dėl savivaldybės administracijos kai kurių darbuotojų neveikimo dėl bendrijų klausimų sprendimo, Nerijus Cesiulis pažymėjo, kad dėl pateiktų T. Tamulevičiaus pasiūlymų dar reikia diskutuoti komitetuose ir neatsiėmė siūlymo atidėti klausimo svarstymą, Tautvydas Tamulevičius pažymėjo, kad sprendimo projektas nesusijęs su klausimu dėl įvažiavimų sprendimu ir jo atidėjimas yra nelogiškas, Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad diskusijų gausa veda prie klausimo atidėjimo, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė išsakė komiteto nuomonę.

Vytautas Grigaravičius. Kviečiu balsuoti dėl pateikto siūlymo atidėti klausimo svarstymą.

Balsuota. Už: 8 Prieš: 15 Susilaikė: 1 Iš viso balsavo: 24

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - už

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas - už

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Kęstutis Ptakauskas

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - už

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Klausimo svarstymas neatidedamas. Kviečiu balsuoti dėl sprendimo projekto su Tautvydo Tamulevičiaus pasiūlymais.

Tautvydas Tamulevičius pakomentavo siūlomus pakeitimus.

Nerijus Cesiulis paprašė pakomentuoti kada yra alternatyvus sprendimas, o kada yra kažkoks pasiūlymas.

Jurgis Krasnickas pažymėjo, kad iš principo T. Tamulevičiaus pasiūlymas yra geras, tačiau pasiūlė nepažeidinėti reglamento, nes tai, kaip daroma dabar, yra blogai. T. Tamulevičiaus pasiūlymas alternatyvus ir turėtų būti tinkamai parengtas.

Svetlana Delekienė, Teisės skyriaus vedėja, pažymėjo, kadangi vietoje baudimo yra numatomas skatinimas, todėl turėtų būti parengta alternatyva. 

Tautvydas Tamulevičius atsiėmė savo siūlymą ir siūlė nepritarti pateiktam sprendimo projektui.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 3, prieš - 17, susilaikė - 5, iš viso balsavo – 25

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - susilaikė

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - prieš

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - prieš

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - prieš

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas nepriimtas.

NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimo Nr. T-311 „Dėl Bendrojo naudojimo įvažiavimo kelių remonto, automobilių stovėjimo aikštelių įrengimo ir išplėtimo, gatvių tiesimo ir kitų infrastruktūros objektų įrengimo darbų, kuriuos iš dalies finansuoja fiziniai ar juridiniai asmenys, taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“.

Vytautas Grigaravičius. Skelbiama 20 min pertrauka.

Pertrauka.

                      9. SVARSTYTA. Alytaus miesto darnaus judumo plano patvirtinimas.

Pranešėja Palmira Raškauskienė, Miesto ūkio skyriaus vedėja.

Vytautas Grigaravičius. Šiuo klausimu yra užsirašęs kalbėti Tadas Čiakas, Putinų seniūnaitijos seniūnaitis. Kviečiame pasisakyti.

Tadas Čiakas, Putinų seniūnaitijos seniūnaitis, išsakė pastabą, kad dar 2015 metais, kai buvo sudaryta Darnaus judumo plano parengimo darbo grupė, į šios veiklą buvo kviečiami bendruomenių atstovai, tačiau nei karto nebuvo kviečiami.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis (2 kl.), Aurelijus Jaruševičius (2 kl.), Sigitas Leonavičius, Laima Vincė Kirkliauskienė, Virginijus Jarušas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 19, prieš - 1, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 22

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto darnaus judumo plano patvirtinimo“ (pridedama).

                        10. SVARSTYTA. 2019 metų žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymas.

                        Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas, pakomentavo sprendimo projektą ir sprendimo projekto alternatyvą, parengtą pagal tarybos nario Nerijaus Cesiulio pasiūlymą.

                        Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė pateikė pastebėjimus šiuo klausimu.

 Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

 Klausė: Tautvydas Tamulevičius, Virginijus Jarušas, Nerijus Cesiulis pakomentavo savo pateiktą sprendimo projekto alternatyvą, Valė Gibienė, Marius Grišmanauskas siūlė balsuoti už sprendimo projektą, Aurelijus Jaruševičius, Andrius Jučas siūlė pasvarstyti dėl sprendimo projekto alternatyvos ateityje, frakcijos vardu siūlė atidėti klausimo svarstymą.

Mindaugas Vaikšnoras informavo, kad atidėti negalima, kadangi  pagal Žemės mokesčio įstatymą tarifas kitiems metams turi būti patvirtintas iki birželio 1 dienos.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Virginijus Jarušas pažymėjo, kad tarifo mažinimas turi koreliuoti su gyventojų pajamomis, Arvydas Švirmickas pritarė pateiktai N. Cesiulio sprendimo projekto alternatyvai, Tautvydas Tamulevičius siūlė nepritarti alternatyvai, jo nuomone, sprendimo projekte pateiktas mokestis yra sąžiningas, Sigitas Leonavičius pritarė pateiktai N. Cesiulio sprendimo projekto alternatyvai, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pažymėjo, kad taryba nekelia jokių mokesčių, o palieka tą patį stabilumą, Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad svarstant klausimą, bandoma manipuliuoti skaičiais, tačiau ne visai teisingai pasakoma. N. Cesiulio teigimu, žemės mokestis kilo 5 procentais ir kiekvienais metais kils. Kiek žinoma, tai 2017 ir 2018 metais žemės mokestis buvo toks pat. 2019 metais mokestis taip pat nekils.

Nerijus Cesiulis išsakė repliką dėl išsakytų nuomonių, Jurgis Krasnickas.

Vytautas Grigaravičius. Dėl nusišalinimo. Kas iš tarybos narių turėtų nusišalinti?

Nusišalino: Nijolė Makštutienė, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Valė Gibienė, Arvydas Švirmickas, Sigitas Leonavičius, Kęstutis Ptakauskas, Rasa Daugininkaitė, Valius Micevičius, Virginijus Jarušas, Tomas Pačėsas, Jurgis Krasnickas, Aurelijus Jaruševičius, Laima Vincė Kirkliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti ar pritartume šių tarybos narių nusišalinimui.

Balsuota. Už: 2 Prieš: 22 Susilaikė: 0 Iš viso balsavo: 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - prieš

Arvydas Švirmickas - prieš

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Danutė Remeikienė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - prieš

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas - prieš

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - prieš

Nerijus Cesiulis - prieš

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - prieš

Rasa Daugininkaitė - prieš

Saulius Janulevičius - prieš

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - prieš

Tomas Pačėsas - prieš

Valė Gibienė - prieš

Valius Micevičius - prieš

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - prieš

Vytautas Grigaravičius – prieš

Vytautas Grigaravičius. Nusišalinimui nepritarta. Prašau alternatyviai balsuoti dėl sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos.

 Balsuota. Už 1: 14 Už 2: 10 Iš viso balsavo: 24

 Algirdas Gataveckas - Už 1

Andrius Jučas - Už 1

Arvydas Švirmickas - Už 2

Aurelijus Jaruševičius - Už 1

Danutė Remeikienė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - Už 1

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas - Už 2

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - Už 2

Kęstutis Ptakauskas - Už 1

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 2

Marius Grišmanauskas - Už 1

Nerijus Cesiulis - Už 2

Nerijus Jauneika - Už 1

Nijolė Makštutienė - Už 2

Povilas Labukas - Už 1

Rasa Daugininkaitė - Už 1

Saulius Janulevičius - Už 2

Sigitas Leonavičius - Už 2

Tautvydas Tamulevičius - Už 1

Tomas Pačėsas - Už 2

Valė Gibienė - Už 1

Valius Micevičius - Už 2

Virginijus Jarušas - Už 1

Vytas Jazepčikas - Už 1

Vytautas Grigaravičius - Už 1

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl 2019 metų žemės mokesčio tarifų Alytaus miesto savivaldybės teritorijoje nustatymo“ (pridedama).

                        11. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ pakeitimas.

                        Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimo Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ pakeitimo“ (pridedama).

                        12. SVARSTYTA. Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė  Zelenė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 17

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

 

                        13. SVARSTYTA.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Miesto ūkio skyriaus vyriausioji specialistė Jūratė  Zelenė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 24, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-188 „Dėl Faktiškai naudojamo nekilnojamojo turto, kurio baigtumas nesiekia 100 proc., arba apleistų ir neprižiūrimų nekilnojamojo turto objektų, kuriems taikomas 3 proc. mokesčio tarifas, sąrašo sudarymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

                     14. SVARSTYTA. Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų pardavimo“ (pridedama).

                        15. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 23, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-11-19 sprendimo Nr. T-352  „Dėl savivaldybės būsto ir savivaldybės socialinio būsto nuomos mokesčių dydžių nustatymo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        16. SVARSTYTA. Negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B, Alytuje, nuoma viešojo konkurso būdu.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 22, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl negyvenamųjų patalpų Pramonės g. 1B, Alytuje, nuomos viešojo konkurso būdu“ (pridedama).

                        17. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pakomentavo sprendimo projekto ir Aplinkos ir plėtros komiteto pasiūlytą alternatyvą.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto ar sprendimo projekto alternatyvos.

Balsuota. Už 1: 9 Už 2: 13 Iš viso balsavo: 22

Algirdas Gataveckas - Už 2

Andrius Jučas - Už 1

Arvydas Švirmickas - Už 2

Aurelijus Jaruševičius

Danutė Remeikienė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - Už 2

Henrikas Šivokas

Jurgis Krasnickas

Jurgita Eidukevičienė

Kęstutis Ąžuolas - Už 2

Kęstutis Ptakauskas - Už 2

Laima Vincė Kirkliauskienė - Už 1

Marius Grišmanauskas - Už 2

Nerijus Cesiulis - Už 1

Nerijus Jauneika - Už 2

Nijolė Makštutienė - Už 2

Povilas Labukas - Už 1

Rasa Daugininkaitė - Už 2

Saulius Janulevičius - Už 2

Sigitas Leonavičius - Už 1

Tautvydas Tamulevičius - Už 2

Tomas Pačėsas - Už 1

Valė Gibienė - Už 2

Valius Micevičius - Už 1

Virginijus Jarušas - Už 1

Vytas Jazepčikas - Už 1

Vytautas Grigaravičius - Už 2

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas. Pritarta alternatyvai.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-04-29 sprendimo Nr. T-129 „Dėl Vietinės rinkliavos už leidimo prekiauti ar teikti paslaugas Alytaus miesto savivaldybės tarybos nustatytose viešosiose vietose išdavimą nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        18 .SVARSTYTA. Savivaldybės materialiojo turto 2009-07-07 nuomos sutarties Nr. SR-797 7 punkto pakeitimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė pakomentavo sprendimo projektą ir Aplinkos ir plėtros komiteto pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - susilaikė

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl savivaldybės materialiojo turto 2009-07-07 nuomos sutarties Nr. SR-797 7 punkto pakeitimo“ (pridedama).

                        19. SVARSTYTA. Žemės sklypų, esančių Alytaus pramonės parke, pirkimo savivaldybės nuosavybėn organizavimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Vyriausybės atstovė Alytaus apskrityje Ona Balevičiūtė išsakė pastabą, kad prieš priimdama šį sprendimą, taryba turėtų turėti šio klausimo socialinį pagrindimą.

Svetlana Delekienė pakomentavo kaip pakoreguotas sprendimo projektas, atsižvelgiant į Vyriausybės atstovo pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad negavus socialinio pagrindimo, jis negali pritarti tokiam sprendimui. 

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 4, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - susilaikė

Sigitas Leonavičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - prieš

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl žemės sklypų, esančių Alytaus pramonės parke, pirkimo savivaldybės nuosavybėn organizavimo“ (pridedama).

                        20. SVARSTYTA. Pritarimas negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, paskirties pakeitimui.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 21, prieš - 0, susilaikė - 3, iš viso balsavo - 24

Algirdas Gataveckas - už

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tautvydas Tamulevičius - už

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo negyvenamųjų patalpų Pulko g. 1, Alytuje, paskirties pakeitimui“ (pridedama).

                      21. SVARSTYTA. Inžinerinio statinio padalijimo projektas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Laima Vincė Kirkliauskienė, Sigitas Leonavičius, Nerijus Cesiulis, Marius Grišmanauskas, Valė Gibienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Arvydas Švirmickas pritarė sprendimo projektui, Jurgis Krasnickas pritarė A. Švirmickui ir siūlė pasitikėti architektais, kurie suderino projektą, Kęstutis Ptakauskas prieštaravo, kadangi nėra projekto vizualizacijos, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė pasiūlė peržiūrėti kaip taryba balsavo pernai metais jau kartą pritardama tarybos sprendimui, Sigitas Leonavičius pažymėjo, kad jeigu daroma išimtis vienam verslininkui, reikia nustatyti ne išimtis, o bendrą principą ir priimti atitinkamą tarybos sprendimą, Virginijus Jarušas išsakė pastabą, kad klausimas neišdiskutuotas iki galo, Tomas Pačėsas.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 12, prieš - 3, susilaikė - 8, iš viso balsavo - 23

Algirdas Gataveckas - prieš

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - prieš

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - susilaikė

Virginijus Jarušas - susilaikė

Vytas Jazepčikas - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl inžinerinio statinio padalijimo projekto“ (pridedama).

                        22. SVARSTYTA. Alytaus miesto  savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja  Auksė  Juonienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 20, prieš - 2, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 22

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - prieš

Vytas Jazepčikas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto  savivaldybės valdomų savivaldybės įmonių, akcinių ir uždarųjų akcinių bendrovių pasiektų veiklos tikslų vertinimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

                        23. SVARSTYTA.  Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų,  komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkliavos dydžių ir nekilnojamojo turto objektų rūšių patvirtinimo“ pakeitimas.

Tarybos nariai Andrius Jučas ir Kęstutis Ptakauskas pareiškė, kad nusišalina nuo darbotvarkės 23 ir 24 klausimų svarstymo ir išėjo iš posėdžių salės. 

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Sigitas Leonavičius, Virginijus Jarušas, Nerijus Cesiulis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 14, prieš - 0, susilaikė - 5, iš viso balsavo - 19

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - susilaikė

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Sigitas Leonavičius - susilaikė

Tomas Pačėsas - susilaikė

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-11-27 sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų,  komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkliavos dydžių ir nekilnojamojo turto objektų rūšių patvirtinimo“ pakeitimo“ (pridedama).

                        24. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto  savivaldybės atliekų tvarkymo   taisyklių tvirtinimo“ pakeitimas.

Pranešėja Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė Rasmutė Paužienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Virginijus Jarušas (2 kl.), Sigitas Leonavičius (2 kl.), Gintarė Rimkutė-Merčaitienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Jurgis Krasnickas, Arvydas Švirmickas, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė prašė teisininko komentaro dėl maisto atliekų konteinerių  naudotojų  ar paslaugų teikėjų atsakomybės, Marius Grišmanauskas siūlė papildyti punktą ir įtraukti maisto konteinerius, Aurelijus Jaruševičius teiravosi kiek pigiau ar brangiau būtų transportavimo išlaidos, jeigu konteinerius ne plauti, o keisti.

Nerijus Cesiulis pateikė siūlymą atidėti klausimo svarstymą, kadangi klausimas nėra pilnai išdiskutuotas ir kyla labai daug klausimų, Sigitas Leonavičius išsakė pastabų dėl atskirų klausimų, kurie buvo aptarti komiteto posėdyje ir kurie nėra įtraukti į teikiamas taisykles.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto atidėjimo iki birželio mėnesio tarybos.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tomas Pačėsas - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Virginijus Jarušas - už

Vytautas Grigaravičius – už

Vytautas Grigaravičius. Klausimas atidėtas.

 NUSPRĘSTA. Atidėti klausimo „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-06-27 sprendimo Nr. T-166 „Dėl Alytaus miesto  savivaldybės atliekų tvarkymo   taisyklių tvirtinimo“ pakeitimo“ svarstymą.

Vytautas Grigaravičius. Skelbiama pietų pertrauka iki 13.30 val.

Pertrauka.

                        25. SVARSTYTA. Konkurso Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti paskelbimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nijolė Makštutienė, Laima Vincė Kirkliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Andrius Jučas išsakė pastebėjimą, kad įstatymas turi galioti į ateitį ir pažymėjo, kad dėl šio klausimo susilaikys, Marius Grišmanauskas pažymėjo, kad taryba negali nesilaikyti įstatymų, Nijolė Makštutienė prašė atkreipti dėmesį ir pagalvoti apie tuos įstaigų vadovus, kuriems iki pensijos yra likę mažiau nei 5 metai, Tautvydas Tamulevičius siūlė vadovautis tomis tvarkomis, kurios veikia dabar ir siūlė pritarti sprendimo projektui, Jurgis Krasnickas siūlė remtis protingumo kriterijumi ir pažymėjo, kad balsuos prieš tokį sprendimą, Aurelijus Jaruševičius pažymėjo, kad su direktore jau pasirašyta darbo sutartis, kuris nutrūks metų pabaigoje ir diskusija beprasmiška, Laima Vincė Kirkliauskienė (replika), Nijolė Makštutienė (replika).

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 7, prieš - 5, susilaikė - 7, iš viso balsavo - 19

Andrius Jučas - susilaikė

Arvydas Švirmickas - susilaikė

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - prieš

Kęstutis Ptakauskas - prieš

Kęstutis Ąžuolas - susilaikė

Laima Vincė Kirkliauskienė - prieš

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - susilaikė

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - prieš

Povilas Labukas - susilaikė

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - prieš

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - susilaikė

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas nepriimtas.

 NUSPRĘSTA. Nepriimti sprendimo „Dėl konkurso Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti paskelbimo“.

                        26. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvų nustatymas.

NUSPRĘSTA. Išbraukti klausimą iš posėdžio darbotvarkės.

                        27. SVARSTYTA. Įgaliojimų suteikimas Alytaus miesto savivaldybės merui.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 18

Andrius Jučas - už

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl įgaliojimų suteikimo Alytaus miesto savivaldybės merui“ (pridedama).

                        28. SVARSTYTA. Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 14, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 15

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Mokinių priėmimo į Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį vaikų švietimą papildančio ugdymo įstaigas tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

                        29. SVARSTYTA. Pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti ir prevencinėms programoms įgyvendinti skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimas.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Pedagoginei psichologinei pagalbai organizuoti ir prevencinėms programoms įgyvendinti skirtų mokinio krepšelio lėšų naudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (pridedama).

                        30. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-78 „Dėl Apmokėjimo už pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimas netekusiu galios.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2010-03-25 sprendimo Nr. T-78 „Dėl Apmokėjimo už pedagoginės psichologinės pagalbos organizavimą Alytaus miesto savivaldybės bendrojo lavinimo mokyklų mokiniams tvarkos aprašo tvirtinimo“ pripažinimo netekusiu galios“ (pridedama).

                      31. SVARSTYTA. Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktorius.

Pranešėja Švietimo skyriaus vedėja Rimvyda Ališauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Aurelijus Jaruševičius.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Laima Vincė Kirkliauskienė padėkojo lopšelio-darželio direktorei už išdirbtus metus ir didelį indėlį į įstaigos veiklą.

Vytautas Grigaravičius. Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus lopšelio-darželio „Nykštukas“ direktoriaus“ (pridedama).

                        32. SVARSTYTA. Pritarimas VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2018 metų veiklos planui.

                        Pranešėja laikinai einanti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas  Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

Klausė: Nerijus Cesiulis išsakė pastabą dėl per vėlai pateikiamo plano, Marius Grišmanauskas

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 15, prieš - 0, susilaikė - 2, iš viso balsavo - 17

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - susilaikė

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - susilaikė

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro 2018 metų veiklos planui“ (pridedama).

                        33. SVARSTYTA. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro didžiausias leistinas pareigybių skaičius.

                        Pranešėja laikinai einanti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas  Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti?

 Klausė: Vytautas Grigaravičius, Aurelijus Jaruševičius, Gintarė Rimkutė-Merčaitienė, Marius Grišmanauskas, Jurgis Krasnickas, Tautvydas Tamulevičius, Laima Vincė Kirkliauskienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori kalbėti?

Kalbėjo: Tautvydas Tamulevičius pasiūlė pakeisti sprendimo projektą ir šiandien patvirtinti tik 1 techninio darbuotojo etatą, o visus kitus etatus tvirtinti tada, kai bus paskirtas įstaigos vadovas, Kęstutis Ptakauskas pritarė T. Tamulevičiaus siūlymui, Nijolė Makštutienė teiravosi dėl procedūrų – ar neturėtų būti dėl šio siūlymo parengta sprendimo projekto alternatyva.

Svetlana Delekienė, Teisės skyriaus vedėja, pažymėjo, kad iš principo sprendimo projektas nesikeičia, tik atsisakoma tvirtinti tam tikrą jo dalį.

Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pakomentavo, kaip pasikoreguoja sprendimo projektas pagal pateiktą T. Tamulevičiaus siūlymą.

 Vytautas Grigaravičius. Jeigu nėra prieštaraujančių, prašau balsuoti dėl pakoreguoto sprendimo projekto

Balsuota. už - 16, prieš - 1, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 18

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - susilaikė

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro didžiausio leistino pareigybių skaičiaus“ (pridedama).

                        34. SVARSTYTA. Pritarimas bendradarbiavimo dėl socialinės atskirties mažinimo projektui „Apsikabinkime muzikoje“.

                        Pranešėja laikinai einanti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas  Lina  Nalivaikienė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo bendradarbiavimo dėl socialinės atskirties mažinimo projektui „Apsikabinkime muzikoje“ (pridedama).

                        35. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo laiko grafiko suderinimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė Greta Sodaitytė-Berlickė pakomentavo sprendimo projektą ir gautas Vyriausybės atstovo pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro darbo laiko grafiko suderinimo (pridedama).

                        36. SVARSTYTA. Pritarimas Sveikatos priežiūros įstaigų abipus sienos  bendradarbiavimo pacientų teisių ir paslaugų kokybės tobulinimo klausimais projektui.

Pranešėja vyriausioji specialistė Greta Sodaitytė-Berlickė.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 17

Arvydas Švirmickas - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Sveikatos priežiūros įstaigų abipus sienos  bendradarbiavimo pacientų teisių ir paslaugų kokybės tobulinimo klausimais projektui“ (pridedama).

                        37. SVARSTYTA. Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių finansavimo plano  patvirtinimas.

Pranešėja vyriausioji specialistė Greta Sodaitytė-Berlickė pakomentavo sprendimo projektą ir gautas Vyriausybės atstovo pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 18, prieš - 0, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - už

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos rėmimo specialiosios programos 2018 m. priemonių finansavimo plano  patvirtinimo“ (pridedama).

                        38. SVARSTYTA. Pritarimas Sveikos gyvensenos skatinimo tarpvalstybinės programos projektui.

Pranešėjas Sporto ir rekreacijos skyriaus vedėjas Adomas Andrušaitis.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 17, prieš - 1, susilaikė - 0, iš viso balsavo - 18

Arvydas Švirmickas - už

Aurelijus Jaruševičius - prieš

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - už

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Marius Grišmanauskas - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl pritarimo Sveikos gyvensenos skatinimo tarpvalstybinės programos projektui“ (pridedama).

                        39. SVARSTYTA. VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymas ir Alytaus miesto savivaldybės mero įgaliojimas patvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos pateiktus kvalifikacinius testus.

   Pranešėja laikinai einanti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro direktoriaus pareigas  Lina  Nalivaikienė pakomentavo sprendimo projektą ir gautas Vyriausybės atstovo pastabas.

Vytautas Grigaravičius. Kas nori paklausti? Kas nori kalbėti? Prašau balsuoti dėl pateikto sprendimo projekto.

Balsuota. už - 14, prieš - 0, susilaikė - 1, iš viso balsavo - 17

Gintarė Rimkutė-Merčaitienė - susilaikė

Jurgis Krasnickas - už

Kęstutis Ptakauskas - už

Kęstutis Ąžuolas - už

Laima Vincė Kirkliauskienė - už

Nerijus Cesiulis - už

Nerijus Jauneika - už

Nijolė Makštutienė - už

Povilas Labukas - už

Rasa Daugininkaitė - už

Saulius Janulevičius - už

Tautvydas Tamulevičius - už

Valius Micevičius - už

Valė Gibienė - už

Vytautas Grigaravičius - už

Vytautas Grigaravičius. Sprendimas priimtas.

 NUSPRĘSTA. Priimti sprendimą „Dėl VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos sudarymo ir Alytaus miesto savivaldybės mero įgaliojimo patvirtinti VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro kultūros ir meno darbuotojų atestavimo komisijos pateiktus kvalifikacinius testus“ (pridedama).

Vytautas Grigaravičius. Visi posėdžio darbotvarkės klausimai apsvarstyti. Posėdį baigėme. Dėkoju visiems už darbą

 

 

 

Posėdžio pirmininkas

Vytautas Grigaravičius

 

 

Posėdžio sekretorė

 

Dalia Jezukevičienė

 

Į pradžią