Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-153 2018-05-30
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO

 

2018 m. gegužės 30 d. Nr.  T-153

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 18 punktu ir 18 straipsnio 1 dalimi,  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. lapkričio 19 d. nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“:

1. Papildyti 3.7 papunkčiu:

„3.7. žemės sklypams, kurie nepaminėti 3.1–3.6 papunkčiuose – 1,5 procento (visose verčių zonose);“

2. Papildyti 3.8 papunkčiu:

„3.8. žemės sklypams, kurie yra nenaudojami ir apleisti – 4 procento (visose verčių zonose).“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią