Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Protokolas, Nr. TŠ-20 2018-05-15
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KOMITETAS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
SAVIVALDYBĖS TARYBOS KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

KULTŪROS, ŠVIETIMO IR SPORTO KOMITETO

 POSĖDŽIO PROTOKOLAS

 

 

2018 m. gegužės 15 d. Nr. TŠ-20

 

Posėdis įvyko 2018-05-15.                                   

Posėdžio pradžia 13.30 val.                                                                                                                                                                                                                                                                       

Posėdžio pabaiga  15.30 val.

Posėdžio pirmininkė – Nijolė Makštutienė, Kultūros, švietimo ir sporto komiteto pirmininkė.

Posėdžio sekretorė – Loreta Petkevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vyriausioji specialistė.

Posėdyje dalyvavo: Laima Vincė Kirkliauskienė, Saulius Janulevičius, Kęstutis Ptakauskas.

Posėdyje nedalyvavo: Tomas Pačėsas, Virginijus Jarušas, Povilas Labukas.

 

DARBOTVARKĖ:

 

1. TŽ-176 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO (R. Ališauskienė; 20 min.).

2. TŽ-188 DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO (R. Ališauskienė; 10 min.).

3. TŽ-183  DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“  (L. Nalivaikienė; 10 min.).

4. TŽ-184 DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS  (L. Nalivaikienė; 10 min.).

5. TŽ-186 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 15 min.).

6. TŽ-187 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (I. Pilvelytė; 15 min.).

Sprendimo projektai, kurie priskirti kitiems komitetams:

7. TŽ-177 DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS (N. Rinkevičiūtė; 15 min.).

8. TŽ-179 DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO (A. Juonienė; 10 min.).

9. TŽ-180 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO (M. Vaikšnoras; 10 min.).

10. TŽ-181 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (A. Sviderskienė; 10 min.).

11. TŽ-178 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

12. TŽ-182 DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO (V. Mačernienė; 10 min.).

13. Protokolinis klausimas. DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO.

 

1. SVARSTYTA.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ ETATŲ NORMATYVŲ NUSTATYMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – nustatyti Alytaus miesto švietimo biudžetinių įstaigų etatų normatyvus.

Ji teigė, kai bus nustatyti Alytaus miesto švietimo biudžetinių įstaigų etatų normatyvai, Alytaus miesto savivaldybės taryba galės tvirtinti visų švietimo biudžetinių  įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

Alytaus miesto savivaldybės meras 2016-04-01 potvarkio Nr. M-11 „Dėl Švietimo strategijos plano parengimo grupės“ 1 punktu sudarė Alytaus miesto savivaldybės švietimo strategijos plano parengimo grupę, 2 punktu pavedė šiai grupei iki 2017-06-30 parengti Alytaus miesto savivaldybės 2017–2022 metų švietimo strategijos planą. Jis buvo patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-06-29 sprendimu Nr. T-239. Švietimo strategijos plano parengimo grupės nariai iškėlė mintį, kad būtina parengti Alytaus miesto savivaldybės švietimo įstaigų etatų normatyvus – jie būtų pagrindas minėtoms įstaigoms susiskaičiuoti kiekvienai įstaigai priklausantį pareigybių skaičių pagal aiškius kriterijus. Remiantis šiais skaičiavimais Alytaus miesto savivaldybės taryba galėtų tvirtinti visų švietimo biudžetinių įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

R. Ališauskienė pažymėjo, kad atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komiteto 2016-03-08 protokolo Nr. TŠ-13 nuostatas, Alytaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjas 2016-03-21 įsakymu Nr. VVŠ-65 sudarė tris Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų etatų normatyvų parengimo grupes. Joms buvo pavesta parengti Alytaus miesto savivaldybės švietimo biudžetinių ir viešųjų įstaigų normatyvų projektą ir iki 2016-04-11 įskaitytinai pateikti Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui. Darbos grupės pavedimą įvykdė – minėtų švietimo įstaigų etatų normatyvus parengė ir pateikė Alytaus miesto savivaldybės tarybos Kultūros, švietimo ir sporto komitetui.

Pranešėja pažymėjo, kad tik 2013 m. buvo patvirtinti etatų normatyvai. Ji teigė, kad šis dokumentas kaip atskaitos taškas, po to Alytaus miesto savivaldybės taryba galės tvirtinti visų švietimo biudžetinių įstaigų didžiausią leistiną pareigybių skaičių.

R. Ališauskienė pakomentavo kitų komitetų narių pastabas ir nuomones.

N. Makštutienė siūlė pirmiausia nustatyti etatų normatyvus tik ikimokyklinėms įstaigoms ir mokykloms-darželiams.

Komiteto nariai pritarė komiteto pirmininkės N. Makštutienės siūlymui.

NUSPRĘSTA. Siūloma rengti alternatyvą: nustatyti etatų normatyvus tik ikimokyklinėms įstaigoms ir mokykloms-darželiams (UŽ – 4).

2. SVARSTYTA. DĖL KONKURSO ALYTAUS „VILTIES“ MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIAUS PAREIGOMS EITI PASKELBIMO.

Pranešėja Rimvyda Ališauskienė, Švietimo skyriaus vedėja, pažymėjo, kad  Lietuvos Respublikos švietimo įstatymo 59 straipsnio 4 dalis įtvirtina, kad likus ne mažiau kaip 6 mėnesiams iki valstybinės ar savivaldybės švietimo įstaigos (išskyrus aukštąsias mokyklas) vadovo kadencijos pabaigos, švietimo įstaigos savininko teises ir pareigas įgyvendinanti institucija skelbia viešą konkursą šios švietimo įstaigos vadovo pareigoms eiti. Vadovaujantis sprendimo projekte įvardytų teisės aktų nuostatomis, savivaldybės tarybai teikiamas sprendimo projektas dėl konkurso Alytaus „Vilties“ mokyklos-darželio direktoriaus pareigoms eiti.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

 

 

3. SVARSTYTA. DĖL PRITARIMO BENDRADARBIAVIMO DĖL SOCIALINĖS ATSKIRTIES MAŽINIMO PROJEKTUI „APSIKABINKIME MUZIKOJE“.

Pranešėja Lina Nalivaikienė, turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro laikinai einanti vedėjo pareigas, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pritarti bendradarbiavimo dėl socialinės atskirties mažinimo projektui „Apsikabinkime muzikoje“, numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete ne mažiau kaip 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, užtikrinti projekto tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

Ji teigė, kad viešoji įstaiga Alytaus kultūros ir komunikacijos centras, kaip pagrindinis projekto partneris, kartu su partneriu iš Lenkijos Luko (Ełk) miesto pateikė įgyvendinančiai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraišką projektui ir gavo finansavimą pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (2-asis kvietimas smulkiesiems projektams). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas. Projekto programos prioritetinė kryptis ir tikslas: socialinės įtraukties skatinimas, kova su skurdu ir bet kokia diskriminacija. Pagrindinis paramos gavėjas – VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centras. Projekto partneris – Luko (Ełk) kultūros centras. Projekto vertė apie 50 000,00 Eur. Viešajai įstaigai Alytaus kultūros ir komunikacijos centrui tenkanti dalis apie 25 000,00 Eur. Reikalingas bendrasis finansavimas – 15 proc. – 3 750,00 Eur, reikalingos lėšos apyvartai – apie 21 250,00 Eur. Projekto veiklos rūšys: Alytuje ir Luke bus organizuojamos kūno perkusijos dirbtuvės, jose dalyvaus 160 dalyvių, ir meno mėgėjų kolektyvų gyvos muzikos koncertai (4 Alytuje ir 4 Luke. Projekto tikslinė grupė – asmenys, gaunantys mažas pajamas, kuriems gresia skurdas ir socialinė atskirtis. Projekto įgyvendinimo laikotarpiu planuojama įsigyti apšvietimo įrangą AKKC Mažajai salei. Privaloma projekto valdymo, informacijos ir viešinimo veikla.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

4. SVARSTYTA.  DĖL VŠĮ ALYTAUS KULTŪROS IR KOMUNIKACIJOS CENTRO DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS.

Pranešėja Lina Nalivaikienė, turto valdymo ir verslo skyriaus vedėjo pavaduotoja, VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro laikinai einanti vedėjo pareigas.

Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektas parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Viešųjų įstaigų įstatymo 10 straipsnio 1 dalies 15 punktu ir atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-10 patvirtintų VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro įstatų 36.7 papunktį. Sprendimo projekto tikslas – nustatyti didžiausią leistiną VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pareigybių skaičių – 31,5.

Ji teigė, kad didžiausias leistinas pareigybių skaičius Alytaus kultūros ir komunikacijos centre paskutinį kartą buvo nustatytas 2013 m. gruodžio 27 d. tarybos sprendimu Nr. T-295. Šiuo sprendimu buvo patvirtinta 25,5 pareigybės, kuriose 2017 m. dirbo 32 darbuotojai. Didžiąją  įstaigos darbuotojų dalį sudaro kultūros ir meno darbuotojai – jų įstaigoje dirba 24. Šiuo Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo projektu yra norima padidinti didžiausią leistiną pareigybių skaičių 6 etatais: 1. Techninis darbuotojas, 2 etatai; 2. Šokio studijos „Aušrinė“ meno vadovas, 0,25 etato; 3. Oro akrobatas, 0,5 etato; 4. Instrumentinės grupės vadovas, 0,5 etato; 5. Vokalo pedagogas, 0,5 etato; 6. Vaikų šokėjų grupės vadovas, 0,5 etato; 7. Choreografas, 0,5 etato; 8. Instrumentinės-vokalinės grupės meno vadovas, 1 etatas; 9. Dailininkas, 0,25 etato.

Pranešėja pažymėjo, kad 2017–2018 metais Alytaus miesto savivaldybės administracijos įgyvendinamo VšĮ Alytaus kultūros ir komunikacijos centro pastato rekonstravimo projekto metu įstaigoje turi būti nupirktas ir sumontuotas LED ekranas. Norint sėkmingai ir tinkamai jį naudoti, renginio metu prie jo turi dirbti du kvalifikuoti ir reikalingus mokymus išklausę darbuotojai, kurių įstaigoje nėra, o ir priimti dirbti nėra galimybės, kadangi visos pareigybės yra užimtos. Šiuo metu vieną įstaigos renginį aptarnauja du garso operatoriai (1,25 etato) ir vienas šviesos operatorius (1 etatas). Šio ekrano naudojimas įstaigos renginių metu padėtų pakelti renginių kokybės lygį, praplėstų įstaigos teikiamų paslaugų ir renginių ratą, pritrauktų daugiau lankytojų, dėl to padidėtų įstaigos pajamos. Renginiuose, kuriuose LED ekranas nebus naudojamas, šie techniniai darbuotojai atliktų šviesos ir garso operatorių asistentų funkcijas, scenos inžinierių, videotechnikų, renginių techninio aprūpinimo padėjėjų pareigas.

Siekiant pagerinti miestui teikiamų kultūros paslaugų kokybę, įvairovę ir prieinamumą, padidinti įstaigos patrauklumą ir įtraukti daugiau jaunų žmonių į įstaigos veiklą, norima oficialiai įtraukti šiuolaikinio šokio studiją „Aušrinė“ į Alytaus kultūros ir komunikacijos centro meno mėgėjų kolektyvo sąrašą. Tam būtų reikalinga įdarbinti šio kolektyvo vadovę Aušrą Saulevičiūtę. Šis kolektyvas įstaigoje repetuoja nuo 2010 metų ir yra žinomas visoje Lietuvoje. „Aušrinės“ kolektyvas – daugelio respublikinių ir tarptautinių konkursų-festivalių nugalėtojas, laureatas, „Grand prix“ laimėtojas, periodiškai vykdantis pasirodymus įvairiuose Alytaus renginiuose ir miesto šventėje. Kadangi didžiąją dalį įstaigos meno mėgėjų kolektyvų sudaro suaugę arba vyresnio amžiaus žmonės, šio kolektyvo įtraukimas į įstaigos veiklą prisidėtų ne tik prie Alytaus kultūros ir komunikacijos centro organizuojamų renginių kokybės gerinimo ir tuo pačiu pritrauktų jaunimą.

Alytaus kultūros ir komunikacijos centro cirko studija „Dzūkija“ įkurta 1982 metais. Šiuo metu cirko studijoje yra daugiau kaip 30 auklėtinių, be to, kolektyvą kasmet papildo nauji nariai. Cirko studijos artistai, dalyvaudami tarptautiniuose cirko festivaliuose Vokietijoje, Latvijoje, Danijoje, Čekijoje, Slovakijoje, ir, žinoma, Lietuvoje yra tapę nugalėtojais, laureatais bei prizininkais. Siekiant išplėsti studijos veiklą, jai reikalinga oro akrobato pareigybė. Tai leistų cirko studijos auklėtiniams mokytis naujų numerių, kuriuos pristatytų įstaigos organizuojamuose renginiuose ir išvykose Lietuvoje ir užsienyje. Folkloro ansamblis „Žvangucis“ siekia išnaudoti etninės kultūros žinovo potencialą. Šiemet kolektyvas dalyvaus šimtmečio Dainų šventės folkloro dienoje „Didžių žmonių žemė“, o Lietuvos nacionalinis kultūros centras planuoja jam suteikti stiprią II kategoriją. Kolektyvo meno vadovas atiduoda nemažai laiko mokydamas vaikus ir jaunimą. Ansamblis planuoja įrašyti ir išleisti Adventinių giesmių kompaktinę plokštelę. Dėl to, ansambliui reikalingas instrumentinės grupės vadovas. Dainavimas yra svarbi muzikinės kultūros tradicijų įtvirtinimo forma. Prieinamiausia ir labiausiai paplitusi dainavimo rūšis yra chorinis dainavimas. Todėl svarbu, kad chorinis ugdymas būtų vykdomas kuo kokybiškiau. Tačiau choras susideda iš atskirų dainininkų, kurių kiekvienas turi individualių dainavimo problemų. Kartais išspręsti jas dirbant grupėje sunku arba netgi neįmanoma. Todėl norint optimaliai lavinti choristų vokalo įgūdžius turėtų būti su jais dirbama tiek grupėse, kai siekiama darnaus choro skambesio, tiek individualiai, kai tobulinamas kiekvieno choristo dainavimas atskirai. Siekiant  meniško ir estetiškai  gražaus choro skambesio, kameriniam chorui „Varsa“ reikalingas vokalo pedagogas, jis dirbtų su kiekvienu choristu individualiai. Šį metodą  naudoja didžioji dauguma pirmos kategorijos chorų.

Liaudies dainų ir šokių ansamblio „Dainava“ veiklos plėtrai reikalingas vaikų šokėjų grupės vadovas. Pagal kolektyvo ilgametę praktiką, jeigu vaikai mokomi šokti nuo mažens, tai garantuoja ir jaunuolių šokėjų grupės meninį lygį bei išsprendžiama problema, iš kur paimti šokėjus, jau turinčius šokio technikos pagrindus. Ne paslaptis, kad liaudies šokius šokančio jaunimo, ypač vaikinų, drastiškai mažėja. Meilė liaudies šokiui, skiepyta nuo pat mažens – garantuotas būdas išsaugoti mūsų tautos identitetą, lietuvių liaudies meną.

Kūrybinė studija ,,Alytus miestelėnai“ sėkmingai dirba jau 10 metų. Ją norėtų lankyti daugiau miesto gyventojų, kurių amžius nuo 40 iki 60 metų. Kolektyve vyksta narių kaita, taigi norint išlaikyti tokio žanro vienintelį kolektyvą Lietuvoje reikia ir paruošiamosios grupės, kur galėtų mokytis šokti daugiau žmonių ir kurie laikui bėgant įsilietų į pagrindinę šokių grupę. Atsirastų galimybė Alytaus gyventojams mokytis choreografijos meno ir taip pat stiprinti kolektyvą ,,Alytaus miestelėnai“. Tokia grupė, kurią ruoštų choreografas, praplėstų kolektyvo galimybes naujiems sumanymams ir naujoms programos ruošti, suteiktų galimybę išlaikyti stabilumą kolektyve ir platesnes paslaugas  miestiečiams.

Alytaus miestui ir įstaigai aktuali instrumentinė-vokalinė grupė, kuri turėtų savo retro stiliaus programą. Ši grupė praplėstų miestui teikiamų paslaugų įvairovę, prisidėtų prie įstatuose nurodytų įstaigos funkcijų vykdymo – sudarytų sąlygas veikti visų amžiaus tarpsnių ir socialinių grupių mėgėjų meno kolektyvams. Reikalingas šios grupės meno vadovas, kuris sugebėtų suburti saviveiklininkus norinčius atlikti lietuviškus romansus. Šis žanras yra labai populiarus Lietuvoje, o kolektyvo, kuris jį atliktų Alytaus mieste, nėra. Perspektyvoje retro muzikos grupė galėtų sujungti savo pajėgas ir paruošti programą kartu su ,,Alytaus miestelėnais“. Kolektyvai,  paruošę bendrą programą, galėtų reprezentuoti Alytaus miestą aukščiausiu lygiu. Kadangi vadovui reikės dirbti ir su instrumentalistais, ir su vokalistais, reikalingas visas etatas, nes reikia įdėti daug darbo norint kokybiškai paruošti kolektyvą.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

5. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2019 METŲ KŪRYBINĖS VEIKLOS PROGRAMOS PATVIRTINIMO.

Pranešėja Inesa Pilvelytė, Alytaus  miesto teatro direktorė, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2019 metų kūrybinės veiklos programą. Pranešėja pakomentavo apie parengtus spektaklius ir meno renginius, apie kultūrinę edukaciją ir kitas kūrybinės veiklos priemones.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

6. SVARSTYTA.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS ALYTAUS MIESTO TEATRO 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO.

Pranešėja Inesa Pilvelytė, Alytaus  miesto teatro direktorė, teigė, kad sprendimo projekto tikslas – patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos Alytaus miesto teatro 2017 m. finansinių ataskaitų rinkinį.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

7. SVARSTYTA.  DĖL PRITARIMO „INTERREG V-A“ LIETUVOS IR LENKIJOS BENDRADARBIAVIMO PROGRAMOS PROJEKTAMS.

Pranešėja Neringa Rinkevičiūtė, Investicinių projektų skyriaus vedėja, atliekanti Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vedėjo funkcijas, pristatė 9 projektus, kuriems prašoma Alytaus miesto savivaldybės tarybos pritarti, taip pat numatyti Alytaus miesto savivaldybės biudžete 15 procentų dydžio dalinį finansavimą nuo projekto dalies, įgyvendinamos Alytaus miesto savivaldybėje, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama ir suplanuotas apyvartines lėšas iš savivaldybės biudžeto, jeigu bus gauta Europos Sąjungos finansinė parama. Užtikrinti projektų tęstinumą 5 metus po projekto įgyvendinimo pabaigos.

   Ji teigė, kad Alytaus miesto savivaldybės administracija ir savivaldybės įstaigos, kaip pagrindinės paramos gavėjos arba kaip paramos gavėjos, arba kaip tiesioginės / netiesioginės projekto dalyvės, ne vėliau kaip iki 2018-06-28 ketina pateikti įgyvendinančiai institucijai – Jungtiniam techniniam sekretoriatui – paraiškas projektų finansavimui gauti pagal „Interreg V-A“ Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo programą (3-asis kvietimas teikti paraiškas paskelbtas 2018-04-03). ES parama – 85 proc. tinkamų išlaidų, 15 proc. nuosavas įnašas.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

8. SVARSTYTA.  DĖL SAVIVALDYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIŲ BŪSTŲ PARDAVIMO.

Pranešėja Auksė Juonienė, Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėja pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – parduoti savivaldybei nuosavybės teise priklausančiu būstus: vieną kambarį bendrabutyje (duomenys neskelbtini), Alytuje ((duomenys neskelbtini), pastatas, kuriame yra kambarys (duomenys neskelbtini), bendras plotas 20,3 kv. m, gyvenamasis plotas 19,07 kv. m, su bendro naudojimo patalpomis 11,28 kv. m, visas parduodamas plotas 31,58 kv. m), už 2 684,7 Eur nuomininkei J. K.; vieną kambarį – 8/25 dalis – keturių kambarių bute (duomenys neskelbtini), Alytuje,), pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), 1A5b, bendras plotas 77,78 kv. m, gyvenamasis plotas 53,85 kv. m,  parduodamas plotas  – 8/25 dalys nuo 77,78 kv. m), už 3 014,95 Eur buto savininkui, turinčiam nuosavybės teise 17/25 dalis nuo 77,78 kv. m, J. M.; vieno kambario butą su 1/13 dalimi ūkinio pastato (duomenys neskelbtini), Alytuje (pastatas, kuriame yra butas (duomenys neskelbtini), 1A1m, bendras buto plotas 23,75 kv. m, gyvenamasis plotas 17,31 kv. m;  ūkinis pastatas (duomenys neskelbtini) 2l1m, 1/13 dalis nuo 83,0 kv. m užstatyto ploto), už 4 279,95 Eur nuomininkui A. P.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

9. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-05-28 SPRENDIMO NR. T-165 „DĖL NEAPMOKESTINAMO ŽEMĖS SKLYPO DYDŽIO, VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIO TARIFŲ IR NEAPMOKESTINAMŲ ŽEMĖS NUOMOS MOKESČIU ŽEMĖS SKLYPŲ“ PAKEITIMO.

Pranešėjas Mindaugas Vaikšnoras, Strateginio planavimo ir finansų skyriaus vyriausiasis specialistas, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015 m. gegužės 28 d. sprendimą Nr. T-165 „Dėl neapmokestinamo žemės sklypo dydžio, valstybinės žemės nuomos mokesčio tarifų ir neapmokestinamų žemės nuomos mokesčiu žemės sklypų“ ir papildyti 3.7 papunkčiu: „3.7. žemės sklypams, kurie nepaminėti 3.1–3.6 papunkčiuose – 1,5 procento (visose verčių zonose)“; 3.8 papunkčiu: „3.8. žemės sklypams, kurie yra nenaudojami ir apleisti – 4 procento (visose verčių zonose).“

Jis teigė, kad sprendimo projektas parengtas atsižvelgiant į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-05-26 sprendimu Nr. T-150 „Dėl nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ patvirtintą Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašą. 2017 metais nustatant nenaudojamus žemės sklypus Alytaus miesto teritorijoje, buvo nustatyti keli valstybiniai žemės sklypai, kurie buvo nevisiškai prižiūrimi. Atsižvelgiant į Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-11-19 nutarimo Nr. 1798 „Dėl nuomos mokesčio už valstybinę žemę“ 1.3 punktą, būtų tikslinga nustatyti 4 procentų nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifą nenaudojamiems ir apleistiems žemės sklypams. Nustačius padidintą nuomos mokesčio už valstybinę žemę tarifą, būtų skatinami asmenys, kurie yra nuomojasi valstybinės žemės sklypus, juos tinkamai prižiūrėti ir naudoti pagal paskirtį.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

10. SVARSTYTA.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2012-02-09 SPRENDIMO NR. T-4 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS VARDU GAUTOS PARAMOS SKIRSTYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėja Aldona Sviderskienė, Buhalterinės apskaitos skyriaus vedėja, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012 m. vasario 9 d. sprendimu Nr. T-4 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės biudžetinės įstaigos vardu gautos paramos skirstymo taisyklių tvirtinimo“, ir jas išdėstyti nauja redakcija.

    Ji teigė, kad Vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 39 punktas įpareigoja savivaldybės tarybą patvirtinti Biudžetinės įstaigos vardu gaunamos paramos skirstymo taisykles. Jos buvo patvirtintos Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2012-02-09 sprendimu Nr. T-4, tačiau per tą laiką buvo pakeistas Lietuvos Respublikos labdaros ir paramos įstatymas. Parengtų taisyklių projekte yra labai išsamiai aptarta administracijos ir biudžetinių įstaigų vardu gautos paramos priėmimas, komisijų sudarymas ir jų darbo tvarka, paramos lėšų skirstymas, panaudojimas, apskaita, atskaitomybė ir kontrolė. Parengtas taisyklių projektas suderintas su Centralizuotu vidaus audito skyriumi.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

11. SVARSTYTA. DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-11-27 SPRENDIMO NR. T-214 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ, KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SUSIKAUPIMO NORMŲ, RINKLIAVOS DYDŽIŲ IR NEKILNOJAMOJO TURTO OBJEKTŲ RŪŠIŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjos: Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Rasmutė Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas – pakeisti Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatus, patvirtintus Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008 m. lapkričio 27 d. sprendimo Nr. T-214 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą nuostatų,  komunalinių atliekų susikaupimo normų, rinkliavos dydžių ir nekilnojamojo turto objektų rūšių patvirtinimo“ 1.1 punktu pakeisti 18 punktą ir jį išdėstyti taip: „18. Individualiems namams, patenkantiems į 17.1 punkto reglamentavimą, minimalus ištuštinimų kiekis, naudojantis 120 litrų konteineriu, yra 12 kartų per metus, naudojantis 240 litrų konteineriu ‒ 8 kartai per metus.“ 1.2. Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip: „29. Rinkliavos mokėtojams, kurie naudojasi gyvenamosios paskirties NTO, rinkliava mažinama 5 proc., kai mokėtojas rinkliavos el. aptarnavimo savitarnos svetainėje (nuoroda internete  http://www.aratc.lt/rinkliavos-el-aptarnavimo-svetaine/) užsisako gauti mokėjimo pranešimus tik elektroniniu paštu ir rinkliavą už visą mokestinį laikotarpį sumoka vienu pervedimu iki kovo 31 d. “

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

12. SVARSTYTA.  DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013-06-27 SPRENDIMO NR. T-166 „DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ATLIEKŲ TVARKYMO TAISYKLIŲ TVIRTINIMO“ PAKEITIMO.

Pranešėjos: Vida Mačernienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vedėja, Rasmutė Paužienė, Aplinkos apsaugos skyriaus vyriausioji specialistė, pažymėjo, kad sprendimo projekto tikslas ‒ užtikrinti sklandų Komunalinių atliekų tvarkymo infrastruktūros plėtros Alytaus regione projekto vykdymą bei pradėti įgyvendinti Valstybinio  atliekų tvarkymo 2014–2020 metų plano 239.3 punktą ‒ iki  2019 metų įdiegti maisto ‒ virtuvės atliekų – rūšiuojamąjį surinkimą.

Posėdžio pirmininkė teikė sprendimo projektą balsavimui.

BALSAVIMAS. UŽ – 4, PRIEŠ – 0, SUSILAIKĖ – 0.

NUSPRĘSTA. Pritarti sprendimo projektui.

13. SVARSTYTA. Protokolinis klausimas. DĖL GARBĖS PILIEČIO VARDO SUTEIKIMO.

Dalia Jezukevičienė, Tarybos ir mero sekretoriato vadovė, pažymėjo, kad Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatuose nurodyta, kad meras teikia Kultūros, švietimo ir sporto komitetui kandidatūras nagrinėti. Ji pabrėžė, kad Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų 7 punkte numatyta – „7. Vieneriais kalendoriniais metais suteikiamas tik vienas Alytaus miesto garbės piliečio vardas“. Kiek būtų teikiama kandidatūrų, turi būti išrinktas vienas.

D. Jezukevičienė pažymėjo, kad kandidatų Jono Budrio ir Zitos Kaluževičienės dokumentai neatitinka Alytaus miesto garbės piliečio vardo suteikimo nuostatų tvarkos, trūksta dokumentų. Kandidatų Jono Jonuškos (po mirties) ir Jono Vytauto Pavilonio (po mirties) dokumentai pagal nuostatų tvarką atitinka.

N. Makštutienė siūlė J. Jonuškos ir J. V. Pavilonio kandidatūras teikti tarybai.

Komiteto nariai pritarė N. Makštutienės siūlymui.

D. Jezukevičienės nuomone, kadangi Kultūros, švietimo ir sporto komiteto posėdyje dalyvauja tik keturi komiteto nariai, ji siūlė, parengtą sprendimo projektą su dviem kandidatūromis, pristatyti kitiems komitetams, kad pareikštų savo nuomones kiti tarybos nariai.

Komiteto nariai pritarė D. Jezukevičienės nuomonei. Parengtą sprendimo projektą pristatyti kitiems tarybos komitetams.

NUSPRĘSTA. Prašyti Tarybos ir mero sekretoriato vadovo parengti sprendimo projektą su Jono Jonuškos ir Jono Vytauto Povilonio kandidatūromis ir teikti svarstyti kituose Alytaus miesto savivaldybės tarybos komitetuose.

 

 

Posėdžio pirmininkė                                                                                                  Nijolė Makštutienė

                                                                                                                                                                

Posėdžio sekretorė                                                                                                   Loreta Petkevičienė

______________

 

Į pradžią