Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-119 2018-04-25
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018-04-25 Nr.  T-119

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų, patvirtintų Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-10-30 sprendimu Nr. T-293 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro nuostatų tvirtinimo“, 25.13 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Biudžetinės įstaigos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti Biudžetinės įstaigos Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuro 2017 metų finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės mero pavaduotojas                                                                      Tautvydas Tamulevičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-119 - DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURO VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 M. VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią