Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-81 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 "DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-06-16 SPRENDIMO NR. T-183 "DĖL NEPANAUDOTŲ ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PINIGINEI SOCIALINEI PARAMAI SKAIČIUOTI IR MOKĖTI NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-81

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 4 straipsnio 5 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės  tarybos 2015 m. birželio 16 d. sprendimu Nr. T-183 „Dėl Nepanaudotų Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšų piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“:

1. Pakeisti 3 punktą ir jį išdėstyti taip:

„3. Nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai skaičiuoti ir mokėti  naudojamos tik įstatymo 4 straipsnio 5 dalyje nurodytoms sritims finansuoti.“

2. Pakeisti 6 punktą ir jį išdėstyti taip:

„6. Nepanaudotos savivaldybės biudžeto lėšos piniginei socialinei paramai  skaičiuoti ir mokėti naudojamos šioms sritims finansuoti:

6.1. socialinę riziką patiriančių asmenų (šeimų) socialinės reabilitacijos ir integracijos priemonėms įgyvendinti;

6.2. šeimoje ir bendruomenėje teikiamai pagalbai vaikams, neįgaliesiems, senyvo amžiaus asmenims ir jų šeimoms plėtoti;

6.3. finansinei paramai, skirtai skurdui bei socialinei atskirčiai mažinti;

6.4. smurto, savižudybių, priklausomybių, prekybos žmonėmis prevencijai;

6.5. neįgaliųjų socialinei integracijai;

6.6. bendruomenių ir nevyriausybinių organizacijų plėtrai, jų vykdomoms socialinėms programoms įgyvendinti;

6.7. užimtumo didinimo programoms įgyvendinti;

6.8. savivaldybės ir socialinio būsto fondo plėtrai, rekonstravimui ir remontui;

6.9. socialinių paslaugų priemonėms finansuoti, jų infrastruktūrai modernizuoti ir plėtoti;

6.10. socialinių paslaugų srities darbuotojų darbo sąlygoms gerinti ir darbo užmokesčiui didinti;

6.11. savivaldybės administracijoje dirbančių socialinių išmokų specialistų darbo užmokesčiui didinti.“

3. Pripažinti netekusiu galios 7 punktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

Į pradžią