Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-78 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-01-28 SPRENDIMO NR. T-33 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO LĖŠŲ SKYRIMO IR NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO" PAKEITIMO

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-78

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016 m. sausio 5 d. įsakymu Nr. V-1 „Dėl Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymo Nr. V-1088 redakcija), Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016-01-28 sprendimu Nr. T-33 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir naudojimo tvarkos aprašo tvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017-05-25 sprendimo Nr. T-208 redakcija):            

1. Pakeisti 2 punktą ir jį išdėstyti taip:

„2. NVŠ lėšos skiriamos Alytaus miesto savivaldybei (toliau – savivaldybė) siekiant didinti mokinių, ugdomų pagal NVŠ programas, skaičių.“

2. Pakeisti 4.1 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.1. Alytaus miesto savivaldybei tenkanti NVŠ lėšų suma apskaičiuojama vienam mokiniui mėnesiui nustatytą dydį padauginus iš savivaldybėje praėjusių kalendorinių metų rugsėjo 1 d. pagal bendrojo ugdymo programas besimokiusių vaikų skaičiaus ir mėnesių skaičiaus. Valstybės biudžeto lėšos skiriamos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu;“

3. Pakeisti 4.2 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„4.2. jeigu Alytaus miesto savivaldybei pakanka NVŠ lėšų pagal vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, skaičių, nustatoma, kad NVŠ lėšų dydis vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui yra 15 eurų per mėnesį.“

4. Pakeisti 7 punktą ir jį išdėstyti taip:

„7. Jei lėšų yra mažiau nei vaikų, norinčių dalyvauti NVŠ programose, savivaldybės administracijos direktorius, atsižvelgdamas į prioritetus, į dalyvaujančių programose mokinių skaičių, savo įsakymu nustato mažesnę NVŠ lėšų sumą vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui. Pirmiausiai finansuojama:

7.1. programos, kurios atitinka savivaldybės nustatytus NVŠ ugdymo krypčių prioritetus;

7.2. programos, kurios nėra įgyvendinamos  savivaldybės neformaliojo vaikų švietimo ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokyklose ir kituose švietimo teikėjuose.“

5. Pakeisti 8 punktą ir jį išdėstyti taip:

„8. Atsižvelgiant į savivaldybės prioritetus, gali būti nustatyta kitokia NVŠ lėšų suma vienam NVŠ programoje dalyvaujančiam vaikui ar skirtingi NVŠ lėšų dydžiai, bet skirtų lėšų suma negali būti mažesnė nei 10 eurų ir didesnė nei 20 eurų.“

6. Pakeisti 12 punktą ir jį išdėstyti taip:

„12. NVŠ lėšos skiriamos vaiko, dalyvaujančio NVŠ programoje, ugdymo procesui finansuoti. NVŠ lėšos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 11 punktu.“

7. Pakeisti 13 punktą ir jį išdėstyti taip:

„13. Negalimos naudoti NVŠ lėšos nurodytos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 13 punkte.“

8. Pakeisti 20 punktą ir jį išdėstyti taip:

„20. Savivaldybės nustatyti NVŠ ugdymo krypčių prioritetai:

20.1. lyderystės ir savanorystės ugdymas;

20.2. socialinis-emocinis ugdymas;

20.3. sveikos gyvensenos įgūdžių stiprinimas;

20.4. techninė, kultūrinė, meninė, lingvistinė saviraiška;

20.5. patyriminis ugdymas (STEAM mokslų gilinimas siejant formalųjį ir neformalųjį švietimą).“

9. Pakeisti 21 punktą ir jį išdėstyti taip:

„21. NVŠ programų atitiktį reikalavimams vertina savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu sudaryta NVŠ programų vertinimo komisija (toliau – komisija). “

10. Pakeisti 23 punktą ir jį išdėstyti taip:

„23. Komisija nustato, ar NVŠ programa atitinka nustatytus reikalavimus ir gali būti finansuojama NVŠ lėšomis. NVŠ programa vertinama pagal NVŠ programos vertinimo kriterijus (Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2016-01-05 įsakymu Nr. V-1 patvirtinto Neformaliojo vaikų švietimo lėšų skyrimo ir panaudojimo tvarkos aprašo 2 priedas). Jei visi NVŠ programos vertinimo rodikliai įvertinami teigiamai („Taip“ arba „Yra“), komisija siūlo tvirtinti NVŠ programos atitiktį reikalavimams.“

11. Pakeisti 25 punktą ir jį išdėstyti taip:

„25. Švietimo teikėjas, atitinkantis aprašo 14 punkte numatytus reikalavimus, Alytaus miesto savivaldybės administracijai NVŠ programas vertinimui gali teikti du kartus per metus – mokslo metų ir kalendorinių metų pabaigoje. Informacija apie NVŠ programų priėmimą skelbiama Alytaus miesto savivaldybės interneto portale www.alytus.lt.“

12. Pakeisti 28 punktą ir jį išdėstyti taip:

„28. NVŠ programos, atitinkančios reikalavimus, skelbiamos savivaldybės interneto portale kartu su kvietimu vaikams (tėvams, globėjams, rūpintojams) registruotis į NVŠ programą.“

13.  Pakeisti 29 punktą ir jį išdėstyti taip:

„29. Administracijos direktoriui įsakymu patvirtinus NVŠ programas savivaldybės atsakingas asmuo per 3 darbo dienas pažymi jas KTPRR.“

14. Pakeisti 32 punktą ir jį išdėstyti taip:

„32. Savivaldybė naudoja lėšas teisės aktų nustatyta tvarka ir užtikrina šių lėšų panaudojimą pagal tikslinę paskirtį. Lėšos NVŠ teikėjui pervedamos pagal vaikų, sudariusių sutartis dėl dalyvavimo programoje ir įregistruotų Mokinių registre, skaičių, taip pat pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu patvirtintą NVŠ programos finansavimo sutarties formą, kurioje numatyti šalių įsipareigojimai ir atsakomybė, lėšų gavimo bei atsiskaitymo už gautas lėšas ir veiklą būdai ir formos.“

15. Pakeisti 34 punktą ir jį išdėstyti taip:

„34. Buhalterinės apskaitos skyrius konsultuoja NVŠ teikėjus finansinių dokumentų rengimo (sąmatų, paraiškų) ir atsiskaitymo klausimais.“

16. Pakeisti 35 punktą ir jį išdėstyti taip:

„35. Savivaldybė už Europos Sąjungos finansines ir bendrojo finansavimo lėšas atsiskaito teisės aktų nustatyta tvarka.“

17. Pakeisti 38 punktą ir jį išdėstyti taip:

„38. NVŠ programų įgyvendinimo stebėseną ir priežiūrą vykdo savivaldybės administracijos Švietimo skyrius, NVŠ programų vertinimo komisijos nariai. Jie teisės aktų nustatyta tvarka stebi ir analizuoja duomenis, esančius Mokinių registre, KTPRR, ŠVIS, NVŠ programos įgyvendinimą vietoje, vaikų NVŠ programų lankomumą ir lankomumo pokytį, NVŠ programos įgyvendinimo kokybę, naudojamas priemones, naudojamas patalpas, įrangą – tai, kas yra numatyta savivaldybės administracijos direktoriaus ir NVŠ teikėjo sutartyje.“

18. Papildyti 91 punktu:

„91. Jeigu programos atitinka šio aprašo 17 punkto reikalavimus, atsižvelgiant į bendrą NVŠ programose dalyvaujantį vaikų skaičių, apskaičiuojama lėšų suma, tenkanti vienam vaikui per mėnesį, kuri padauginama iš NVŠ teikėjo pagal sutartis ugdomų mokinių skaičiaus.“ 

19. Pripažinti netekusiu galios 33.6 papunktį.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią