Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Keičiantis Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-76 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS  UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-76

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. sausio 27 d. sprendimu Nr. T-21  „Dėl pritarimo Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutarties projektui“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės mero ir Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2015 m. sausio 12 d. susitarimu Nr. SR-10 papildytos 2011 m. vasario 1 d. bendradarbiavimo sutarties Nr. SR-152/S-27 2.1 papunktį ir Alytaus dailiųjų amatų mokyklos 2018-03-06 raštą Nr. VII-30 „Dėl Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2018 metų programos“, Alytaus miesto savivaldybės taryba     n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus dailiųjų amatų mokyklos ugdymo aplinkos kūrimo 2018 metų programą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

                                                                  

          PATVIRTINTA

                 Alytaus miesto savivaldybės

                 tarybos 2018 m. kovo 29 d.

                 sprendimu Nr. T-76

2018 m. lapkričio 29 d. Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimo Nr. T-356 redakcija

 

 

KAUNO TAIKOMOSIOS DAILĖS MOKYKLOS ALYTAUS FILIALO UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2018 METŲ PROGRAMA

 

Biudžetiniai metai

2018 metai

Asignavimų valdytojai

Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius

 

Programos vykdytojai

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo direktorius ir šios mokyklos bendruomenė

Programos kodas

21.01.02.12

 

Programos parengimo argumentai

Programa siekiama kokybiškai įgyvendinti pagrindinius mokyklos strateginius tikslus: tinkamoje aplinkoje teikti profesinį mokymą, suaugusiųjų mokymą, kvalifikacijos tobulinimą ir neformalųjį švietimą. Programa rengiama vykdant Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus miesto savivaldybės bendradarbiavimo sutartį.

Savivaldybės strateginis prioritetas (pagal ASPP)

 

Savivaldybės strateginis tikslas

 

Uždavinys

Viešųjų paslaugų kokybės ir prieinamumo užtikrinimas, ugdant sumanią, veiklią ir solidarią miesto bendruomenę.

 

Užtikrinti gyventojams viešųjų paslaugų įvairovę, kokybę ir prieinamumą.

 

Vaikų ir suaugusiųjų neformaliojo švietimo organizavimas, profesinio mokymosi galimybės mokiniams užtikrinimas.

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo ilgalaikis prioritetas

Etninės kultūros tradicijų tęstinumo Dzūkijos regione užtikrinimas. Kvalifikuotų amatininkų, puoselėjančių lietuvių tautos amatų tradicijas, atitinkančių šiuolaikinius darbo rinkos poreikius, rengimas.

 

Programos aprašymas: mokyklos pastatams eksploatuoti, smulkiajam remontui atlikti, mokyklos teritorijos ir turto apsaugai užtikrinti, komunalinėms paslaugoms, taip pat bus galimybė skirti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialui ES lėšomis vykdomų projektų dalinį finansavimą.

Programos tikslas.

Įgyvendinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto 21 Švietimo programos 21.01.02.12 priemonę užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymą.

 

Tikslo įgyvendinimo principas

Uždaviniai

Priemonės

Programai skirtas lėšas naudoti pagal Alytaus miesto savivaldybės mero su Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro pasirašytą bendradarbiavimo sutartį, taip pat pagal Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus su Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo direktoriumi pasirašyta sutartimi bei kitais teisiniais dokumentus.

Lėšos numatytos Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto 21 Švietimo programos 21.01.02.12 priemonėje užtikrinti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialo aplinkos išlaikymui.

Apmokėti už:

1. pastatų eksploatavimą;

2. smulkų remontą;

3. mokyklos teritorijos ir turto apsaugą;

4. komunalines paslaugas;

5. skirti Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filialui ES lėšomis vykdomų projektų dalinį finansavimą.

Numatomas programos įgyvendinimo rezultatas:

Užtikrintas nenutrūkstamas profesinio mokymo procesas

Galimi programos vykdymo ir finansavimo variantai:

Alytaus miesto savivaldybės biudžeto lėšos.

Susiję įstatymai ir teisės aktai:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas, Lietuvos Respublikos profesinio mokymo įstatymas, Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos ir Alytaus savivaldybės 2018 m. sutartis.

Kita svarbi informacija:

Kauno taikomosios dailės mokyklos Alytaus filiale 2018–2019 m. m. mokosi 115 mokinių, dirba 11 pedagoginių darbuotojų ir 12 aptarnaujančio personalo darbuotojų.

 

Bendras lėšų poreikis ir numatomi finansavimo šaltiniai Eur.

Finansavimas

2018 biudžetinių metų asignavimai

2019 biudžetinių metų asignavimų poreikis

1. Finansavimo šaltiniai, iš viso:

97,5

408,0

1.1. Savivaldybės lėšos

iš viso:

30,5

80,0

1.1.1. Savivaldybės biudžeto lėšos

30,5

80,0

1.1.2. Valstybės biudžeto specialiosios tikslinės

 

 

Dotacijos lėšos

 

 

1.1.3. Savivaldybės aplinkos apsaugos rėmimo specialiosios programos lėšos

 

 

1.2. Valstybės biudžeto lėšos, iš viso:

66,0

310,0

1.2.1. Valstybės biudžeto lėšos

66,0

310,0

1.2.2. Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšos

 

 

1.2.3. Privalomojo sveikatos draudimo fondo lėšos

 

 

1.2.4. Valstybės investicijų programos lėšos

 

 

1.3. Europos sąjungos paramos lėšos

 

 

1.4. Kiti finansavimo šaltiniai, iš viso:

2,0

18,0

1.4.1. Paskolos lėšos

 

 

1.4.2. Rėmimo lėšos

 

 

1.4.3. Nuosavos lėšos

2,0

18,0

___________________

 

 

 

Dokumento priedai:
T-76 - DĖL ALYTAUS DAILIŲJŲ AMATŲ MOKYKLOS UGDYMO APLINKOS KŪRIMO 2018 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO-PRIEDAS
Į pradžią