Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Pagrindas Atsisiųskite aktą byloje
Priedas, Nr. T-70 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ŽEMĖS SKLYPO FORTŲ G. 7, SAVIVALDYBĖS VALDOMO PATIKĖJIMO TEISE ALYTAUS PRAMONĖS PARKE, NUOMOS BE AUKCIONO-1 PRIEDAS-Sutarties projektas

Projektas

 

VALSTYBINĖS ŽEMĖS NUOMOS SUTARTIS

 

2018 m.________________ Nr. _______

(data)

Alytus

(sudarymo vieta)

 

Mes, Alytaus miesto savivaldybės administracija, kodas 188706935, atstovaujama Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus Vytauto Jastremsko, veikiančio pagal --------------------------------------------------------------(savivaldybės administracijos direktorius vardas ir pavardė)

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-05-29 sprendimą Nr. T-162 5 punktą, toliau vadinama ---

                  (paskyrimo pagrindas, dokumento data, numeris)

nuomotoju, ir AB „Kauno grūdai“, kodas 133818917, adresas (duomenys neskelbtini),-----------------

                                       (Lietuvos arba užsienio juridinio asmens ar kitos užsienio organizacijos nesutrumpintas pavadinimas, kodas, buveinė)

toliau vadinama nuomininku, atstovaujama, a. k. (duomenys neskelbtini), gyv. (duomenys neskelbtini), ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

(vardas ir pavardė, asmens kodas, adresas)

pagal bendrovės įstatus, -------------------------------------------------------------------------------------------

(atstovavimo pagrindas, dokumento data, numeris)

sudarėme šią sutartį:

1. Nuomotojas išnuomoja, o nuomininkas išsinuomoja 1,8587 ha ploto žemės sklypą,

(plotas skaičiais – 0,0001 ha tikslumu)

_Nr._1101/0001:1166, esantį Fortų g. 7, Alytaus mieste. ---------------------------------------------------

 (kadastrinis numeris)                                                                                             (adresas: gatvė, miestas)

2. Žemės sklypas išnuomojamas devyniasdešimt devyneriems metams, skaičiuojant

                                                                          (nuomos terminas)

nuo šios sutarties sudarymo ir įsigaliojimo dienos.------------------------------------------------------------

3. Išnuomojamo žemės sklypo pagrindinė naudojimo paskirtis – kita, naudojimo būdas – pramonės ir sandėliavimo objektų teritorijos.----------------------------------------------------------------

Galimybė keisti žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį, naudojimo būdą, nurodant paskirtį, būdą, numatytus pagal savivaldybės bendrąjį planą, jeigu šis parengtas: galima tik pritarus Alytaus miesto savivaldybės tarybai ir nagrinėjant pagal Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo įstatymo nuostatas.------------------------------------------------------------------------------------

4. Išnuomojamoje žemėje esančių žemės savininkui ar kitiems asmenims nuosavybės teise priklausančių statinių ir įrenginių naudojimo sąlygos, naujų statinių ir įrenginių statybos, kelių tiesimo, vandens telkinių įrengimo ir kitos sąlygos, taip pat statinių ir įrenginių tolesnė naudojimo paskirtis pasibaigus žemės nuomos terminui – vadovautis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.555, 6.556, 6.557 straipsniais.----------------------------------------------------------------------------------

5. Išnuomojamoje žemėje esančių požeminio ir paviršinio vandens, naudingųjų iškasenų (išskyrus gintarą, naftą, dujas ir kvarcinį smėlį) naudojimo sąlygos: įstatymų nustatyta tvarka.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

6. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos: vadovautis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1992-05-12 nutarimu Nr. 343 „Dėl Specialiųjų žemės ir miško naudojimo sąlygų patvirtinimo“ ir jo vėlesniais pakeitimais – elektros linijų apsaugos zonos, saugotini želdiniai (medžiai ir krūmai), augantys ne miškų ūkio paskirties žemėje.---------------------------------------------

7. Kiti žemės naudojimo apribojimai: žemės sklypas naudojamas, naujų statinių ir įrenginių statyba galima pagal Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007 m. balandžio 5 d. sprendimo Nr. T-66 „Dėl detaliųjų planų tvirtinimo“ 16 punktu patvirtinto detaliojo plano sprendinius, taip pat Alytaus miesto savivaldybės bendrojo plano sprendinius ir Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-03-22 sprendimą Nr. T-       (pridedama).----------------------------------------------------------------

8. Žemės servitutai ir kitos daiktinės teisės – kiti servitutai.---------------------------------

9. Žemės sklypo vidutinė rinkos vertė – 85 200 (aštuoniasdešimt penki tūkstančiai du

                                                                                                                                                           (suma skaičiais ir žodžiais)

šimtai eurų).---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Nuomotojas turi teisę kas 3 metus perskaičiuoti išnuomoto be aukciono žemės sklypo vertę, nuo kurios skaičiuojamas žemės nuomos mokestis. Išnuomoto valstybinės žemės sklypo vertė perskaičiuojama pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1999 m. vasario 24 d. nutarime Nr. 205 nustatytas išnuomojamų valstybinės žemės sklypų vertės apskaičiavimo taisykles.----------------------

10. Nuomininkas žemės nuomos mokestį moka pagal savivaldybės tarybos patvirtintą tarifą nuo valstybinės žemės nuomos sutartyje nurodytos vertės. ------------------------------------------

11. Žemės nuomos mokesčio mokėjimo terminai – einamųjų metų nuomos mokestis už valstybinę žemę sumokamas iki einamųjų metų lapkričio 15 dienos. Mokesčio terminas gali būti keičiamas tik teisės aktų nustatyta tvarka.----------------------------------------------------------------------

12. Kiti su nuomojamo žemės sklypo naudojimu ir grąžinimu, pasibaigus nuomos sutarčiai, susiję nuomotojo ir nuomininko įsipareigojimai – vadovautis Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu.--------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Atsakomybė už žemės sklypo nuomos sutarties pažeidimus – pagal Lietuvos Respublikos civilinį kodeksą.-----------------------------------------------------------------------------------

14. Nuomininkas įsipareigoja laikytis nuomos sutarties ir įstatymų. Už jų nevykdymą jis atsako pagal įstatymus.

15. Įstatymų ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nustatyta tvarka pasikeitus valstybinės žemės nuomos mokesčio apskaičiavimo tvarkai ir kitiems reikalavimams, šios sutarties šalys privalo vadovautis priimtais pakeitimais. Savivaldybės tarybai pakeitus žemės, išnuomotos ne aukciono būdu, nuomos mokesčio tarifą, sumažinus nuomos mokestį arba nuo jo atleidus, šios sutarties šalys privalo vadovautis savivaldybės tarybos sprendimais.

16. Ši sutartis prieš terminą nutraukiama nuomotojo reikalavimu, jeigu žemės nuomininkas naudoja žemę ne pagal sutartyje numatytą pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą arba yra keičiama pagrindinė žemės naudojimo paskirtis ir (ar) naudojimo būdas, išskyrus atvejus, kai sutartyje numatytas pagrindinės žemės naudojimo paskirties ir (ar) naudojimo būdo keitimas, taip pat gali būti nutraukiama kitais Lietuvos Respublikos civilinio kodekso ir kitų įstatymų numatytais atvejais.

17. Pagal šią sutartį pakeitus žemės sklypo pagrindinę žemės naudojimo paskirtį ir (ar) naudojimo būdą, nuomotojas, vadovaudamasis parengtu ir patvirtintu teritorijų planavimo dokumentu ar žemės valdos projektu, turi patikslinti išnuomoto žemės sklypo kadastro duomenis Lietuvos Respublikos nekilnojamojo turto kadastre. Kadastro duomenys keičiami šalies, inicijavusios paskirties ir (ar) būdo keitimą, lėšomis.

18. Prie šios sutarties pridedamas išnuomojamo žemės sklypo planas (M 1:1000) kaip neatskiriama sudedamoji šios sutarties dalis.

19. Sutartį nuomininkas savo lėšomis per 3 mėnesius įregistruoja Nekilnojamojo turto registre.

20. Sutartis sudaryta lietuvių kalba 2 egzemplioriais, kurių vienas paliekamas Alytaus miesto savivaldybėje, kitas egzempliorius įteikiamas nuomininkui.

 

 

Nuomininkas                           ____________                                                _____________

           (parašas)                                                                              (vardas, pavardė)

 

 

 

 

Nuomininkas                           ____________                                                _____________

           (parašas)                                                                                   (vardas, pavardė)

 

 

 

 

 

Į pradžią