Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-69 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR AB "KAUNO GRŪDAI" INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR AB „KAUNO GRŪDAI“ INVESTICIJŲ SUTARČIAI

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-69

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi ir Lietuvos Respublikos investicijų įstatymo 13 straipsnio nuostatomis ir 2010 m. gegužės 7 d. sprendimu T-127 „Dėl investicijų skatinimo“, atsižvelgdama į AB „Kauno grūdai“ 2018-01-02 prašymą „Išnuomoti žemės sklypus Alytaus pramoniniame parke“ ir į Alytaus ekonominės plėtros programos komisijos 2018-01-23 posėdžio protokolą Nr. KPPt-35, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai (pridedama).

2. Įgalioti savivaldybės merą Vytautą Grigaravičių pasirašyti 1 punkte nurodytą investicijų sutartį.

3. Siūlyti Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyriui ne aukciono būdu išnuomoti AB „Kauno grūdai“ 0,9605 ha ploto žemės sklypą, esantį  Sidabrio g. 11, Alytuje.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PRITARTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr. T-69

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS IR AB „KAUNO GRŪDAI“

INVESTICIJŲ SUTARTIS

 

2018 m. _________________d. Nr.

 

Šią investicijų sutartį sudarė

Alytaus miesto savivaldybė (toliau – savivaldybė), atstovaujama savivaldybės mero Vytauto Grigaravičiaus, veikiančio Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 20 str. pagrindu, ir AB „Kauno grūdai“ (toliau – investuotojas), atstovaujama generalinio direktoriaus Tautvydo Barščio, veikiančio pagal bendrovės įstatus.

Investuotojas ketina išsinuomoti žemės sklypus Alytaus pramonės parke, pastatyti naujus statinius (sandėliavimo patalpas) ir vykdyti maisto produktų sandėliavimo veiklą.

Savivaldybė pageidauja, kad investuotojas darytų investicijas Alytaus pramonės parke, ir yra pasiruošusi išnuomoti žemės sklypą ir taikyti skatinimo priemones investuotojui pagal šios sutarties sąlygas bei galiojančių įstatymų nuostatas.

Todėl savivaldybė ir investuotojas, ketindami prisiimti sutartinius įsipareigojimus ir atsižvelgdami į Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018 m. ____________. sprendimą Nr. ___ „Dėl pritarimo Alytaus miesto savivaldybės ir AB „Kauno grūdai“ investicijų sutarčiai“, laisva valia susitarė ir sudarė investicijų sutartį.

 

1. SĄVOKOS

 

1.1. Šios sutartyje vartojamos sąvokos turės tokias reikšmes:

Sutartis – ši investicijų sutartis su visais priedais ir vėlesniais jos pakeitimais.

Valstybės institucijos – Lietuvos Respublikos Vyriausybė, Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, viešosios įstaigos „Investuok Lietuvoje“, „Versli Lietuva“, Lietuvos verslo paramos agentūra ir kitos Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių institucijos.

Skatinimo priemonės – savivaldybės investuotojui siūlomos skatinimo priemonės pagal šios sutarties 4 skyrių bendrai arba dalimis; kiekviena jų atskirai vadinama skatinimo priemone.

Investicija – investicijos ilgalaikiam turtui sukurti, įsigyti arba jo vertei padidinti; šios sutarties tikslais investicija taip pat apima žemės sklype sukurtame nekilnojamame turte įrengto / sumontuoto ilgalaikio turto vertę, taip pat investicijas į tokio naudojamo ilgalaikio turto pagerinimą, remontą ar pakeitimą.

Investuotojas – AB „Kauno grūdai“, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus įsteigta ir veikianti akcinė bendrovė, kodas 133818917, registruotos buveinės adresas H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas, kur tinkama, nuoroda į investuotoją apima ir nuorodą į įmonę.

Žemės sklypai – Alytaus pramonės parke Fortų g. 7 (1,8587 ha) ir Sidabrio g. 11 (0,9605 ha) esantys žemės sklypai, kurie yra tinkami investuotojo veiklai ir yra pagrįstai priimtini investuotojui.

Įstatymas – bet kokia taikytina Konstitucija, įstatymas, šalių sudaryta sutartis arba šalių tarpusavio santykiams taikytina tarptautinė sutartis, reglamentas, direktyva, nutarimas, įsakymas, teismo sprendimas, teismo įsakymas, dekretas ar kitas bet kurios nacionalinės, Europos Sąjungos ar tarptautinės institucijos oficialus dokumentas.

Savivaldybė – Alytaus miesto savivaldybė.

Šalys – savivaldybė ir investuotojas kartu; kiekviena jų atskirai vadinama šalimi.

1.2. Šioje sutartyje, jei kontekstas nereikalauja kitaip, nuoroda į skyrių ar punktą laikoma nuoroda į šios sutarties skyrių ar punktą.

1.3. Ši sutartis neturi būti aiškinama kurios nors šalies naudai ar nenaudai dėl jos vaidmens ar dalyvavimo rengiant šią sutartį. Derybas dėl sutarties vedė ir tarėsi abi šalys, ir jos kruopščiai išanalizavo ir visiškai suprato šios sutarties nuostatas.

 

2. SUTARTIES OBJEKTAS

 

2.1. Šia sutartimi savivaldybė, vadovaudamasi Investicijų įstatymu, pagal šios sutarties sąlygas įsipareigoja išnuomoti investuotojui žemės sklypą Alytaus pramonės parke Fortų g. 7 ir siūlyti Nacionalinei žemės tarnybai prie Žemės ūkio ministerijos be aukciono išnuomoti investuotojui žemės sklypą Alytaus pramonės parke Sidabrio g. 11, o investuotojas įsipareigoja sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka savo rizika bei numatytais terminais atlikti į žemės sklypus investicijas ir vykdyti juose veiklą pagal sutartyje prisiimtus įsipareigojimus.

2.2  Šia sutartimi savivaldybė nustato sąlygas, pagal kurias savivaldybė taikys investuotojui skatinimo priemones, susijusias su investicijomis į naujo objekto statybą, įrengimą ir sandėliavimo veiklą Alytaus mieste.

2.3. Siekiant išvengti abejonių, ši sutartis neapriboja investuotojo teisių gauti kitas lengvatas, finansavimą ar kitas išmokas iš kitos šalies, įskaitant valstybės institucijas.

 

3. INVESTUOTOJO ĮSIPAREIGOJIMAI

 

3.1.  Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 18 mėn. nuo žemės sklypų nuomos sutarčių pasirašymo dienos pradėti statybas šiuose žemės sklypuose. Investuotojas įsipareigoja per 36 (trisdešimt šešis) mėnesius nuo žemės sklypų nuomos sutarčių pasirašymo dienos padaryti ne mažesnes kaip 2 100 000 Eur investicijas į žemės sklypus statyboms vykdyti ir įrenginiams įsigyti.

3.2. Investuotojas įsipareigoja po 36 (trisdešimt šešių) mėnesių nuo žemės sklypų nuomos sutarties pasirašymo dienos pateikti savivaldybei dokumentus, patvirtinančius investuotojo padarytų investicijų dydį.

3.3. Investuotojas įsipareigoja, kad visą žemės sklypų nuomos sutarčių galiojimo laikotarpį žemės sklypai būtų naudojami sandėliavimo veiklai vykdyti. Dėl kitokio žemės sklypų panaudojimo investuotojas privalo gauti savivaldybės rašytinį sutikimą.

3.4.  Investuotojas įsipareigoja ne vėliau kaip per 48 mėnesius nuo žemės sklypų nuomos sutarties pasirašymo dienos pradėti sandėliavimo veiklą ir sukurti ne mažiau kaip 12 naujų darbo vietų.

3.5. Investuotojas įsipareigoja, kad jo vykdoma veikla visais atžvilgiais atitiks aplinkos apsaugą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus. Su tokių reikalavimų vykdymu susijusios investicijos ir rizika tenka investuotojui.

 

4. SAVIVALDYBĖS ĮSIPAREIGOJIMAI

 

4.1. Sudarius šią investicijų sutartį savivaldybė kreipsis į Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Alytaus skyrių dėl žemės sklypo, esančio Sidabrio g. 11, Alytuje, nuomos investuotojui ne aukciono būdu, o žemės sklypą, esantį Fortų g. 7, Alytuje,  savivaldybė investuotojui išnuomos be aukciono. Tuo atveju, jeigu žemės sklypo, esančio Sidabrio g. 11, Alytuje, nuomos investuotojui ne aukciono būdu sutartis nebūtų pasirašyta per 3 (tris) mėnesius nuo šios sutarties pasirašymo, investuotojas turi teisę vienašališkai nutraukti šią sutartį ne teismo tvarka, įspėjęs savivaldybę raštu prieš 10 kalendorinių dienų.

4.2. Sudarius šią investicijų sutartį savivaldybė 2 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kuriame gauti statybą šiuose sklypuose leidžiantys dokumentai, atleis įmonę nuo žemės sklypų, kuriuose daromos 3.1 punkte numatytos investicijos, žemės nuomos mokesčio, jei ši valstybės pagalba neprieštaraus pagalbos de minimis nuostatoms.

4.3. Investuotojui įvykdžius 3.1 punkte ir 3.2 punkte numatytus įsipareigojimus savivaldybė 3 mokestinius laikotarpius, pradedant tuo mokestiniu laikotarpiu, kurį buvo pasiekta    7 241  eurų investicijų suma į vieną arą, atleis įmonę nuo žemės sklypų žemės nuomos mokesčio ir nuo naujai sukurto nekilnojamojo turto mokesčio mokėjimo, o kitus 5 mokestinius laikotarpius šie mokesčiai bus sumažinti 50 procentų, jei ši valstybės pagalba neprieštaraus pagalbos de minimis nuostatoms.

4.4. Savivaldybė pareiškia, kad 4.2 ir 4.3 punktuose nustatytos skatinimo priemonės yra visiškai suderintos bei visiškai atitinka visus valstybės institucijų teisės aktus, taip pat nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisėtų interesų.

4.5. Savivaldybė gera valia bendradarbiaus su investuotoju ir pagal teisės aktų normas dės visas pagrįstas pastangas, siekdama padėti ir suteikti investuotojui visokeriopą paramą jo veiklos metu, įskaitant bet neapsiribojant statybos leidimų ir įvairių kitų dokumentų, pažymų ar leidimų, reikalingų investuotojo ir / ar partnerio veiklai Alytuje, gavimą.

4.6. Savivaldybė neatskleis jokios konfidencialios informacijos, susijusios su investuotojo ūkine ir komercine veikla, jei šalys nesusitaria kitaip. Atskleidusi šią informaciją trečiai šaliai be investuotojo sutikimo, savivaldybė privalo atlyginti investuotojui iš to kilusius faktiškai pagrįstus nuostolius.

 

5. ŠALIŲ PAREIŠKIMAI IR GARANTIJOS

 

5.1. Savivaldybė pareiškia ir garantuoja investuotojui, kad:

5.1.1. ji turi visas teises ir įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavusi visus privalomus patvirtinimus bei įgaliojimus;

5.1.2. sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius savivaldybės įsipareigojimus, gali būti priverstinai įvykdyta savivaldybės atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas ir kad sutartis neprieštarauja jokiems galiojantiems įstatymams.

5.2. Investuotojas pareiškia ir garantuoja savivaldybei, kad:

5.2.1. jis yra tinkamai įsteigtas ir teisėtai veikiantis pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

5.2.2. jis turi visas teises bei įgaliojimus sudaryti šią sutartį ir vykdyti savo įsipareigojimus pagal ją, yra gavęs visus būtinus vidinius pritarimus bei sutikimus, kad sutartis įtvirtina teisėtus, galiojančius ir saistančius investuotojo įsipareigojimus ir gali būti priverstinai įvykdyta investuotojo atžvilgiu pagal joje numatytas sąlygas;

5.2.3.  jam nėra žinoma apie jokias aplinkybes, kurios galėtų sutrukdyti tinkamą šioje sutartyje prisiimtų įsipareigojimų vykdymą.

 

6. ATSAKOMYBĖ

 

6.1. Jeigu investuotojas nepasiekia investicijų sumos, kaip nurodyta sutarties 3.1 punkte, investuotojui skatinimo priemonės, nurodytos 4.3 punkte, nesuteikiamos ir investuotojas per 3 (tris) mėnesius privalo sumokėti visą praėjusių mokestinių laikotarpių valstybinės žemės nuomos mokestį.

6.2. Jeigu bet kuri šalis daugiau kaip 6 mėnesius vėluoja vykdyti įsipareigojimus pagal šią sutartį ir per 6 mėnesių laikotarpį kitos šalies nurodytu būdu neištaiso padėties po to, kai kita šalis informuoja apie pirmosios šalies padarytą bet kokį pažeidimą, sutartis gali būti vienašališkai nutraukta. Apie sutarties nutraukimą šalis privalo pranešti kitai šaliai ne vėliau kaip prieš 60 kalendorinių dienų.

6.3. Visais atvejais šalis, pažeidusi šią sutartį, privalo atlyginti kitai šaliai patirtus nuostolius, atsiradusius dėl įsipareigojimų pagal šią sutartį neįvykdymo ar netinkamo vykdymo.

 

 

 

7. NENUGALIMOS JĖGOS APLINKYBĖS

 

7.1. Nenugalimos jėgos aplinkybės reiškia bet kokį įvykį, kurio konkretų įsipareigojimą privalanti vykdyti šalis pagrįstai negali kontroliuoti ir kurio ši šalis negalėjo numatyti ar išvengti, ir kuris daro visiškai ar iš dalies neįmanomą minėto šalies įsipareigojimo vykdymą. Lėšų trūkumas arba negalėjimas įvykdyti piniginių įsipareigojimų nėra laikomi nenugalimos jėgos aplinkybėmis.

7.2. Šalies nesugebėjimas įvykdyti šioje sutartyje numatytų įsipareigojimų dėl nenugalimos jėgos aplinkybių nėra laikomas sutarties pažeidimu arba įsipareigojimų nevykdymu, jei nenugalimos jėgos aplinkybių poveikį patyrusi šalis dėjo visas galimas pastangas siekdama sumažinti dėl tokių aplinkybių patiriamą žalą arba panaudojo visas būtinas priemones siekdama įvykdyti savo įsipareigojimus pagal šią sutartį.

7.3. Iškilus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo aplinkybių atsiradimo momento privalo pateikti kitai šaliai išsamų raštišką pranešimą, kuriame nurodo visą įmanomą informaciją, susijusią su sutartinių įsipareigojimų vykdymo sutrikimais, įskaitant informaciją apie nenugalimos jėgos poveikį šalies gebėjimui vykdyti sutartinius įsipareigojimus, nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ir numatomo išnykimo datą bei laikotarpį, reikalingą šių aplinkybių sukeltoms pasekmėms pašalinti. 

7.4. Pasibaigus nenugalimos jėgos aplinkybėms, jų poveikį patyrusi šalis kaip įmanoma greičiau praneša apie tai kitoms sutarties šalims ir nurodo savo sutartinių įsipareigojimų vykdymo atnaujinimo datą.

 

8. KITOS NUOSTATOS

 

8.1. Ši sutartis įsigalioja po to, kai ją pasirašo abi šalys, ir galioja tol, kol galioja abi žemės sklypo nuomos sutartys, jei ji nenutraukiama anksčiau laiko dėl kurios nors šalies įsipareigojimų nevykdymo, o prisiimti investuotojo įsipareigojimai yra bendri abiem žemės sklypams. Vienos iš žemės nuomos sutarčių nutraukimas (pasibaigimas) dėl bet kokių priežasčių neįtakoja šios sutarties bei kitos žemės nuomos sutarties galiojimo (jų nutraukimo, pasibaigimo prieš terminą).

8.2. Ši sutartis taip pat gali būti nutraukta abipusiu šalių sutarimu.

8.3. Šaliai nepareiškus reikalavimų dėl šios sutarties bet kokių sąlygų vykdymo, tai neturi būti laikoma bet kokių teisių pagal šią sutartį atsisakymu, taip pat negali atimti iš tokios šalies teisės reikalauti tokių sąlygų įvykdymo.

8.4. Jeigu bet kuri šios sutarties nuostata ar jos taikymas yra pripažinti ar laikomi negaliojančiais, niekiniais ar neturinčiais teisinės galios visa apimtimi arba dalinai, šalys turi pakeisti šią sutartį taip, kad pasiektų, kiek tai įmanoma, tą patį ekonominį efektą. Jeigu šalys nepakeičia šios sutarties, negaliojanti, niekinė ar neturinti teisinės galios nuostata bus laikoma panaikinta ir likusios sutarties nuostatos toliau visiškai galios.

8.5. Ši sutartis bus privaloma ir galios kiekvienos šalies teisių perėmėjo atžvilgiu, bet negali būti perduodama bet kurios iš šalių be kitos šalies išankstinio rašytinio sutikimo.

8.6. Šiai sutarčiai taikomi Lietuvos Respublikos įstatymai (materialinė teisė).

8.7. Ši sutartis yra vientisas abiejų šalių susitarimas ir pakeičia bei turi pirmumą prieš bet kuriuos kitus suderinimus, susitarimus, pasižadėjimus ar sutartis, šalių sudarytas ar egzistuojančias iki šios sutarties sudarymo.

8.8. Visi dėl sutarties kylantys ginčai, nesutarimai ar reikalavimai, įskaitant bet kurį klausimą dėl jos egzistavimo, galiojimo ar nutraukimo, jų neišsprendus geranoriškomis šalių derybomis, perduodami nagrinėti teismams Lietuvos Respublikos nustatyta tvarka.

 

 

 

 

8.9. Ši sutartis yra sudaryta 2 (dviem) vienodais egzemplioriais lietuvių kalba, po vieną kiekvienai šaliai.

 

Alytaus miesto savivaldybė                                                  AB „Kauno grūdai“

Kodas 188706935,                                                                  Kodas 133818917

Rotušės a. 4, Alytus,                                                               H. ir O. Minkovskių g. 63, Kaunas,

tel. (8 315) 55 105, faks. (8 315) 55 191,                               tel. (+370 37) 22 33 17

el. p. alytus@alytus.lt                                                             el. p. info@kggroup.eu

 

Savivaldybės meras                                                                Generalinis direktorius 

                                                                                                      

________________________   A. V.                                     _______________________    A. V.

 

Vytautas Grigaravičius                                                              Tautvydas Barštys

 

 

 

 

 

Į pradžią