Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-65 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-65

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 6 straipsnio 13 ir 24 punktais, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo  6 straipsnio 2 punktu, Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214 „Dėl Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo tvirtinimo“, 1.1 ir 2.2 papunkčiais ir atsižvelgdama į Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos 2018-02-01 raštą Nr. SD-18-147 „Dėl sutikimo perimti valstybės turtą“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Sutikti perimti Alytaus miesto savivaldybės nuosavybėn savarankiškosioms savivaldybės funkcijoms įgyvendinti valstybei nuosavybės teise priklausantį, šiuo metu Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos patikėjimo teise valdomą materialųjį turtą, kurio bendra vertė 4 326,96 Eur, pagal priedą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorių savivaldybės vardu pasirašyti nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimo Nr. T-65

priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN PERDUODAMO MATERIALIOJO TURTO SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Perduodamo turto pavadinimas

Kiekis vnt.

Vieneto įsigijimo vertė (eurais)

Vieneto likutinė vertė (eurais)

Bendra likutinė vertė (eurais)

1.

Stacionarus kompiuteris „HP ProOne 600 G3“

4

1 081,74

1 081,74

4 326,96

 

Iš viso

 

 

 

4 326,96

_________________

 

 

Į pradžią