Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-64 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO IR ŠIUO METU ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS PATIKĖJIMO TEISE VALDOMO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, PARDAVIMO VIEŠAJAME PREKIŲ AUKCIONE

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-64

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Valstybės ir savivaldybių  turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 4 punktu, Nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti valstybės ir savivaldybių turto pardavimo viešuose prekių aukcionuose tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2001-05-09 nutarimu Nr. 531, 7 punktu, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-22 įsakymą Nr. 1591 „Dėl valstybei nuosavybės teise priklausančio ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomo turto pripažinimo nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti“, Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos 2018-01-05 raštą Nr. (6.50-13) 10-121 „Dėl valstybės turto pardavimo viešame aukcione arba nurašymo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Pavesti Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriui parduoti nereikalingu arba netinkamu (negalimu) naudoti pripažintą valstybei nuosavybės teise priklausantį ir šiuo metu Alytaus miesto savivaldybės patikėjimo teise valdomą sugedusį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio įsigijimo vertė 23 852,00 Eur, sukauptas nusidėvėjimas 23 851,71 Eur, likutinė vertė 0,29 Eur, pagal priedą (turtu panaudos pagrindais pagal 2017-06-13 sutartį Nr. SR-782 naudojosi viešoji įstaiga Alytaus poliklinika), viešajame prekių aukcione.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimo Nr. T-64

priedas

 

 

VALSTYBEI NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, SĄRAŠAS

 

Eil. Nr.

Turto pavadinimas

Įsigijimo metai

Inventorinis Nr.

Kiekis vnt.

Įsigijimo vertė, Eur

Sukauptas nusidėvėjimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

Automobilis „Volkswagen-Sharan“, 2002 m., valstybinis Nr. TVL592

2006

151N5000

1

23 852,00

23 851,71

0,29

Iš viso

1

23 852,00

23 851,71

0,29

 

_____________________

Į pradžią