Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-63 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI JUO PATIKĖJIMO TEISE

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-63

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, Savivaldybės turto perdavimo valdyti, naudoti ir disponuoti juo patikėjimo teise tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2007-10-25 sprendimu Nr. T-214, 2 punktu ir atsižvelgdama į biudžetinės įstaigos Dzūkijos pagrindinės mokyklos 2018-03-07 raštą Nr. SD-78 (1.20) „Dėl sporto aikštyno perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti biudžetinei įstaigai Alytaus Dzūkijos pagrindinei mokyklai valdyti, naudoti ir disponuoti patikėjimo teise jos nuostatuose nurodytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 158 917,72 Eur, nusidėvėjimas 0,00 Eur, likutinė vertė 158 917,72 Eur pagal priedą.

2. Įgalioti Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 1 punkte nurodyto turto perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimo Nr. T-63

priedas

 

SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PERDUODAMO

ALYTAUS DZŪKIJOS PAGRINDINEI MOKYKLAI, SĄRAŠAS

 

Ilgalaikis turtas

 

Eil. Nr.

Ilgalaikio materialiojo turto pavadinimas

Inventorinis Nr.

Įsigijimo savikaina, Eur

Sukauptas nusidėvė-jimas, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

Sporto aikštynas su tvora (1075,4  kv. m), unikalus Nr. 4400-4425-2940

301031002

135 391,74

0,00

135 391,74

2.

Nuotekų šalinimo tinklai (30,16 kv. m), unikalus Nr. 4400-4424-5247

301060108

3 210,10

0,00

3 210,10

3.

Nuotekų šalinimo tinklai (lietaus) (61,88 kv. m), unikalus Nr. 4400-4424-5236

301060109

6 443,33

0,00

6 443,33

4.

Tvora (73,06 m), unikalus Nr. 4400-4425-2951

3020100128

4 043,59

0,00

4 043,59

5.

Vaizdo stebėjimo sistema (su 4 kameromis)

505002044

3 726,80

0,00

3 726,80

6.

Krepšinio stovai su lentomis

905000122

1 119,66

0,00

1 119,66

7.

Futbolo vartai

905000123

1 819,45

0,00

1 819,45

8.

Universalūs stovai su tinklu

905000124

699,79

0,00

699,79

9.

Gimnastikos prietaisai (skersiniai, karstyklės, lygiagretės, sienelės)

905000125

2 463,26

0,00

2 463,26

Iš viso

158 917,72

0,00

158 917,72

 

 

 

Į pradžią