Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-62 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL  PATALPŲ DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, PERĖMIMO IR PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-62

Alytus

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 4 punktu,  3 dalimi, Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002-12-03 nutarimu Nr. 1890 „Dėl Valstybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 2.1 papunkčiu ir atsižvelgdama į motyvuotą asociacijos Vilties erdvės bendruomenės 2018-02-15 prašymą „Dėl savivaldybės turto panaudos sutarties“, Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų 2018-02-21 raštą Nr. VS-1-46 „Dėl nenaudojamų patalpų“ ir 2018-03-07 raštą Nr. VS-1-55 „Dėl nenaudojamų patalpų“, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Perimti iš Alytaus apskrities sutrikusio vystymosi kūdikių namų Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį nekilnojamąjį turtą, esantį Daugų g. 7, Alytuje – patalpas, kurių bendras plotas 2 472,54 m², įsigijimo vertė 404 126,81 Eur, nusidėvėjimo vertė 116 866,61 Eur, likutinė vertė 287 260,20 Eur 2018-03-01 duomenimis pagal priedą.

2. Perduoti 10 metų asociacijai Vilties erdvės bendruomenei pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis įstatuose numatytai veiklai vykdyti Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančias 980,43 kv. m ploto negyvenamąsias patalpas Daugų g. 7, Alytuje (kadastro duomenų byloje Nr. 11/2592 pastato unikalus Nr. 1197-9000-3031, pastatas pažymėtas 3D2b) asociacijos Vilties erdvės bendruomenės socialinei veiklai vykdyti – teikti socialines paslaugas šeimoms bei bet kurios amžiaus grupės asmenims, kuriems tai yra būtina pagal jų socialinę, ekonominę padėtį ar dėl kitų priežasčių.

3. Įpareigoti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti 2 punkte nurodyto turto panaudos sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktą iki 2018-04-10.

 Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

 

 


 

                Alytaus miesto savivaldybės tarybos

                2018 m. kovo 29 d.

                sprendimo Nr. T-62

                priedas

 

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI IŠ ALYTAUS APSKRITIES SUTRIKUSIO VYSTYMOSI KŪDIKIŲ NAMŲ PERDUODAMO TURTO

DAUGŲ G. 7, ALYTUJE, SĄRAŠAS

 

Eil.Nr.

Pavadinimas, inventorinis Nr.

Unikalus Nr.

Pažymėjimas plane

Plotas, m²

Įsigijimo vertė, Eur

Nusidėvėjimo vertė, Eur

Likutinė vertė, Eur

1.

Pastatas – Kūdikių namai, 212400103

1197-9000-3018

1D2b korpuso

 2-as aukštas (2-1 – 90,78 kv. m iš 132,58 kv. m, patalpos pažymėtos plane

2-2 ­­­– 2-22)

465,82

76 136,42

22 017,36

54 119,06

2.

Pastatas – Kūdikių namai, 212400103

1197-9000-3020

2D2b

1026,29

167 743,01

48 508,43

54 119,06

3.

Pastatas – Kūdikių namai, 212400103

1197-9000-3031

3D2b

980,43

160 247,38

46 340,82

113 906,56

Iš viso

2 472,54

404 126,81

116 866,61

287 260,20

 

__________________________

 

 

 

Į pradžią