Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-61 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS  VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO  CENTRUI

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-61

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 26 punktu, 48 straipsnio 2 dalimi, Valstybės ir savivaldybių turto valdymo, naudojimo ir disponavimo juo įstatymo 12 straipsnio 1 dalimi, 14 straipsnio 1 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudoti tvarkos aprašo, patvirtinto Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2014-10-30 sprendimu Nr. T-281 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės turto perdavimo panaudos pagrindais laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis tvarkos aprašo patvirtinimo“, 1.2, 2.1, 4.1 papunkčiais, 12 ir 13 punktais ir atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos Socialinės paramos skyriaus 2018-01-30 raštą Nr. VD-261 (6.39) „Dėl turto perdavimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

1. Perduoti 5 metams VšĮ Alytaus medicininės reabilitacijos ir sporto centrui įstatuose numatytai veiklai vykdyti pagal panaudos sutartį laikinai neatlygintinai valdyti ir naudotis Alytaus miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausantį ilgalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė 51 820,53 Eur, nusidėvėjimas 0,00 Eur, likutinė vertė 51 820,53 Eur, ir trumpalaikį materialųjį turtą, kurio bendra įsigijimo vertė  2 221,71 Eur, pagal priedą.

2. Įgalioti Alytaus miesto savivaldybės administracijos Turto valdymo ir verslo skyriaus vedėją pasirašyti sprendimo 1 punkte nurodyto turto panaudos sutartį ir perdavimo ir priėmimo aktą.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-61 - DĖL SAVIVALDYBĖS TURTO PERDAVIMO PANAUDOS PAGRINDAIS VŠĮ ALYTAUS MEDICININĖS REABILITACIJOS IR SPORTO CENTRUI-PRIEDAS-Turto sąrašas
Į pradžią