Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-56 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-03-06 SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-03-06 SPRENDIMO NR. T-42 "DĖL ATSTOVAVIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBEI VIEŠOSIOSE ĮSTAIGOSE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-56

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisykles, patvirtintas Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2008-03-06 sprendimu Nr. T-42 „Dėl Atstovavimo Alytaus miesto savivaldybei viešosiose įstaigose taisyklių patvirtinimo“:

1. Pakeisti 8.5 papunktį ir jį išdėstyti taip:

„8.5. viešosios įstaigos veiklos vertinimo kriterijų nustatymo.“

2. Pakeisti 11 punktą ir jį išdėstyti taip:

„11. Vienas dalininkas visuotiniame akcininkų susirinkime turi vieną balsą, jei viešosios įstaigos įstatuose nenustatyta kitaip.“

3. Pripažinti netekusiu galios 8.6 papunktį.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka ir pagrindais.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią