Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-55 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 "DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-05-26 SPRENDIMO NR. T-150 „DĖL NENAUDOJAMŲ ŽEMĖS SKLYPŲ ALYTAUS MIESTO TERITORIJOJE NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-55

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoj nustatymo tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gegužės 26 d. sprendimu Nr. T-150 „Dėl Nenaudojamų žemės sklypų Alytaus miesto teritorijoje nustatymo tvarkos aprašo patvirtinimo“ – papildyti 6.5 papunkčiu:

„6.5. žemės sklype esantis statinys yra įtrauktas į Nekilnojamojo turto, kuriam taikomas padidintas nekilnojamojo turto mokesčio tarifas, sąrašą (į sąrašą yra įtraukiama ta sklypo dalis, kuri proporcingai tenka pastatui).“

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią