Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-54 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ 2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITAI

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-54

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, Vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo 10 straipsnio 5 punktu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 14 d. nutarimo Nr. 470 „Dėl Lietuvos Respublikos vidaus kontrolės ir vidaus audito įstatymo įgyvendinimo ir Vidaus audito tarnybos pavyzdinių nuostatų patvirtinimo“ 3.1 ir 3.3 punktais, Alytaus miesto savivaldybės taryba nusprendžia:

Pritarti Alytaus miesto savivaldybės administracijos, savivaldybei pavaldžių ir jos valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų 2017 metų finansų kontrolės būklės ataskaitai (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 


 

 

                                                                                      PRITARTA

                                                                                      Alytaus miesto savivaldybės tarybos

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr.T-54

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, SAVIVALDYBEI PAVALDŽIŲ IR JOS VALDYMO SRIČIAI PRISKIRTŲ VIEŠŲJŲ JURIDINIŲ ASMENŲ

2017 METŲ FINANSŲ KONTROLĖS BŪKLĖS ATASKAITA

 

Eil. Nr.

Bendri duomenys

Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje

1.

Viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių arba jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų skaičius

48

45

2.

Viešojo juridinio asmens patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius

180

180

3.

Viešajame juridiniame asmenyje dirbančių (dirbusių) valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

172

168

4.

Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame padalinyje, tvarkančiame apskaitą) patvirtintas pareigybių (etatų) skaičius

11

12

5.

Viešojo juridinio asmens buhalterijoje (struktūriniame padalinyje, tvarkančiame apskaitą) dirbančių (dirbusių) valstybės tarnautojų ir darbuotojų skaičius

10

11

 

Klausimai

 

Atsakymai

Pažymėkite x

6.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra patvirtinta organizacinė struktūra?

 

Taip

x

Ne

7.

Ar siekiant viešajam juridiniam asmeniui iškeltų strateginių ir kitų tikslų yra nustatoma rizika, galinti sutrukdyti šiuos tikslus pasiekti?

 

Taip

x

Ne

8.

Jei taip, kaip ji yra vertinama (pažymėkite tinkamą variantą (variantus):

 

 

 

 

 

8.1.

rizika yra vertinama vadovaujantis auditų išvadomis ir rekomendacijomis;

 

Taip

x

Ne

8.2.

rizika yra vertinama naudojantis rizikos vertinimo modeliais;

 

Taip

Ne

x

8.3.

rizika yra vertinama kitais būdais.

 

Taip

x

Ne

9.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens sąskaitų planą?

 

Taip

x

Ne

10.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens apskaitos politiką?

 

Taip

x

Ne

11.

Ar nustatyta ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtinta naudojamų apskaitos registrų:

 

 

 

 

 

11.1.

forma;

 

Taip

x

Ne

11.2.

turinys;

 

Taip

x

Ne

11.3.

skaičius?

 

Taip

x

Ne

12.

Ar teisės aktų nustatyta tvarka parengtas ir viešojo juridinio asmens vadovo patvirtintas Apskaitos dokumentų ir apskaitos registrų saugojimo tvarkos aprašas?

 

Taip

x

Ne

13.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Asmenų, kuriems suteikta teisė rengti ir pasirašyti arba tik pasirašyti apskaitos dokumentus, sąrašą ir jų parašų pavyzdžius?

 

Taip

x

Ne

14.

Ar paskirtas darbuotojas, kuris atlieka vyriausiojo buhalterio (buhalterio) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovo funkcijas jo atostogų, ligos metu?

 

Taip

x

Ne

15.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra patvirtinęs Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisykles?

 

Taip

x

Ne

16.

Ar jos parengtos atsižvelgus į:

 

 

 

 

 

16.1.

įstaigos veiklos pobūdį ir ypatumus;

 

Taip

x

Ne

16.2.

organizacinę struktūrą;

 

Taip

x

Ne

16.3.

veiklos riziką;

 

Taip

x

Ne

16.4.

apskaitos ir informacinę sistemą;

 

Taip

x

Ne

16.5.

turto apsaugos būklę?

 

Taip

x

Ne

17.

Ar Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės taisyklės per ataskaitinį laikotarpį buvo keistos (papildytos)?

 

Taip

x

Ne

18.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas yra paskyręs atsakingus už išankstinę, einamąją ir paskesniąją finansų kontrolę darbuotojus?

 

Taip

x

Ne

19.

Ar viešojo juridinio asmens vadovas užtikrina, kad valstybės tarnautojai ir darbuotojai, atliekantys finansų kontrolę, turi tinkamą kompetenciją atlikti jiems pavestas funkcijas?

 

Taip

x

Ne

20.

Ar darbuotojų, atliekančių finansų kontrolę, pareigybių aprašymuose ir kituose vidaus dokumentuose yra aiškiai ir tinkamai apibrėžtos funkcijos, teisės, atsakomybė ir pavaldumas?

 

Taip

x

Ne

21.

Ar vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas, vykdydamas išankstinę finansų kontrolę, pasirašydamas ūkinės operacijos dokumentus, parašu patvirtina, kad:

 

 

 

 

 

21.1.

dokumentai tinkamai parengti;

 

Taip

x

Ne

21.2.

ūkinė operacija yra teisėta;

 

Taip

x

Ne

21.3.

jai atlikti pakaks patvirtintų asignavimų?

 

Taip

x

Ne

22.

Ar buvo atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus?

 

Taip

x

Ne

23.

Jei buvo nustatyta atvejų, kai vyriausiasis buhalteris (buhalteris) arba struktūrinio padalinio, tvarkančio apskaitą, vadovas atsisakė pasirašyti ūkinės operacijos atlikimo dokumentus:

 

 

 

 

 

23.1.

ūkinė operacija nebuvo vykdoma;

 

Taip

x

Ne

23.2.

ūkinė operacija buvo vykdoma;

 

Taip

Ne

x

23.3.

ūkinė operacija buvo vykdoma rašytiniu vadovo pavedimu?

 

Taip

Ne

x

 

Tuo atveju, kai atliekant išankstinę finansų kontrolę, yra užrašoma pastaba, stengiamasi surasti sprendimo būdą ir tik tada vykdyti tą operaciją.

24.

Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus ūkinę operaciją išaiškėjo, kad:

 

 

 

 

 

24.1.

       ji buvo neteisėta;

 

Taip

Ne

x

24.2.

       dokumentai buvo netinkamai parengti;

 

Taip

x

Ne

24.3.

       ji buvo atlikta viršijant patvirtintas sąmatas ir neatitiko patvirtintų asignavimų?

 

Taip

Ne

x

25.

Jei per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta atvejų, kai atlikus ūkinę operaciją išaiškėjo šios ataskaitos 24 punkte nurodytos aplinkybės, kas juos nustatė:

 

 

 

 

 

25.1.

vidaus auditoriai;

 

Taip

x

Ne

25.2.

Valstybės kontrolės auditoriai;

 

Taip

Ne

x

25.3.

savivaldybės kontrolierius (Savivaldybės kontrolės ir audito tarnybos specialistai);

 

Taip

Ne

x

25.4.

atestuoti auditoriai;

 

Taip

Ne

x

25.5.

viešojo juridinio asmens valstybės tarnautojai ar darbuotojai?

 

Taip

Ne

x

26.

Ar viešajame juridiniame asmenyje atliekama kiekvienos ūkinės operacijos einamoji finansų kontrolė?

 

Taip

x

Ne

27.

Ar, atliekant einamąją finansų kontrolę, viešajame juridiniame asmenyje buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų?

 

Taip

x

Ne

28.

Ar nustatyta atvejų, kai, nesant galimybės ištaisyti nustatytų neatitikimų ar klaidų, raštu buvo informuotas viešojo juridinio asmens vadovas, nurodant neatitikimų ar klaidų atsiradimo priežastis?

 

Taip

Ne

x

29.

Kokie sprendimai buvo priimti:

 

 

 

 

 

29.1.

ūkinė operacija nebuvo vykdoma;

 

Taip

x

Ne

29.2.

įvertinus sprendimo vykdymo sustabdymo pasekmes ar kitas aplinkybes, ūkinė operacija buvo vykdoma toliau;

 

Taip

Ne

x

29.3.

priimti kiti sprendimai?

 

Taip

x

Ne

30.

Ar vykdant paskesniąją finansų kontrolę buvo nustatyta neatitikimų ar klaidų ir numatyta priemonių jos metu nustatytiems trūkumams pašalinti?

 

Taip

Ne

x

31.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos išankstinės ir paskesniosios finansų kontrolės funkcijos?

 

Taip

x

Ne

32.

Ar viešajame juridiniame asmenyje laikomasi Finansų kontrolės taisyklėse nustatytų procedūrų?

 

Taip

x

Ne

33.

Ar finansų kontrolės procedūros:

 

 

 

 

 

33.1.

        ekonomiškos;

 

Taip

x

Ne

33.2.

        veiksmingos;

 

Taip

x

Ne

33.3.

         funkcionuoja kaip vientisa sistema?

 

Taip

x

Ne

34.

Ar finansinės ataskaitos sudarytos vadovaujantis Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu?

 

Taip

x

Ne

35.

Ar sudarant finansines ataskaitas turtas, įsipareigojimai, pajamos ir sąnaudos buvo įvertinti vadovaujantis viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartais?

 

Taip

x

Ne

36.

Ar viešojo juridinio asmens finansinėse ataskaitose teisingai rodomos finansavimo sumos, grynasis turtas bei pinigų srautai?

 

Taip

x

Ne

37.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra paskirti už perduoto naudoti viešojo juridinio asmens turto naudojimo kontrolę atsakingi asmenys?

 

Taip

x

Ne

38.

Ar su visais darbuotojais, įgaliotais saugoti turtą, yra sudarytos visiškos materialinės atsakomybės sutartys?

 

Taip

Ne

x

 

Kadangi Alytaus miesto savivaldybės administracijoje nėra nei kasos, nei sandėlio, materialinės atsakomybės sutartys nėra sudarytos. Yra paskirti asmenys, atsakingi už turto naudojimą, priežiūrą ir eksploataciją.

39.

Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo nustatyta tvarka inventorizuotas visas viešojo juridinio asmens turtas ir įsipareigojimai?

 

Taip

x

Ne

40.

Ar inventorizacijos metu buvo nustatytų turto ir įsipareigojimų buhalterinės apskaitos duomenų ir faktiškai rastų jų likučių skirtumų?

 

Taip

x

Ne

41.

Ar per ataskaitinį laikotarpį buvo viešojo juridinio asmens turto vagysčių arba netekimų ?

 

Taip

Ne

x

42.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra atskirtos turto apsaugos ir šio turto apskaitos funkcijos?

 

Taip

x

Ne

43.

Ar viešajame juridiniame asmenyje pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus turi būti įsteigta vidaus audito tarnyba?

 

Taip

x

Ne

44.

Ar viešajame juridiniame asmenyje yra įsteigta vidaus audito tarnyba?

 

Taip

x

Ne

45.

Ar su Viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklės ataskaita susipažino Vidaus audito tarnybos vadovas?

 

Taip

x

Ne

46.

 

Kiti Finansų kontrolės būklės ataskaitos formoje nepaminėti svarbūs finansų kontrolės klausimai, pateikiami viešajam juridiniam asmeniui pavaldiems ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtiems viešiesiems juridiniams asmenims.

(Pildoma, kai buvo gauti klausimai iš viešojo juridinio asmens, kuriam teikiama ši ataskaita.)

47.

Įvertinkite viešojo juridinio asmens finansų kontrolės būklę (labai gera, gera, patenkinama, silpna).

Gera.

48.

Pagal pateiktas viešajam juridiniam asmeniui pavaldžių ir (arba) jo valdymo sričiai priskirtų viešųjų juridinių asmenų finansų kontrolės būklės ataskaitas, atliktus vertinimus ir turimus duomenis iš viso įvertinta 48 įstaigų finansų kontrolės būklė, iš jų:

labai gera: —

gera: 46

patenkinama: —

silpna: —

 

Į pradžią