Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-53 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-02-01 SPRENDIMO NR. T-14 "DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. BIUDŽETO PATVIRTINIMO" PAKEITIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-53

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 18 straipsnio 1 dalimi, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2018-03-22 įsakymą Nr. DV-367 „Dėl 2018 metų biudžeto patikslinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba   n u s p r e n d ž i a:

Pakeisti Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimo Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“ 1 punktą ir jį išdėstyti taip:

„1. Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 metų biudžetą:

1.1. 61122,1  tūkst. eurų pajamas (pridedama), iš jų 3716,5 tūkst. eurų metų pradžios lėšų likutį;

1.2. 61122,1 tūkst. eurų asignavimus programoms finansuoti, paskirstytus pagal asignavimų valdytojus (pridedama) ir lėšų šaltinius (pridedama), iš jų:

1.2.1. 48436,0 tūkst. eurų išlaidas, iš jų 19975,0 tūkst. eurų darbo užmokesčio fondą;

1.2.2. 12686,1 tūkst. eurų turtui įsigyti.“

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią