Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-52 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTĄ REPREZENTUOJANČIO ŽENKLO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTĄ REPREZENTUOJANČIO ŽENKLO NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-52

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 45 punktu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

                      Patvirtinti Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašą (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 


 

PATVIRTINTA

Alytaus miesto savivaldybės tarybos 

2018 m. kovo 29 d.

sprendimu Nr.  T-52

 

ALYTAUS MIESTĄ REPREZENTUOJANČIO ŽENKLO

 NAUDOJIMO TVARKOS APRAŠAS

 

 I SKYRIUS

BENDROSIOS NUOSTATOS

 

                      1. Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo naudojimo tvarkos aprašas (toliau – aprašas) nustato Alytaus miestą reprezentuojančio ženklo (toliau – Alytaus ženklas (-ai)) naudojimo tvarką, subjektus, turinčius teisę naudoti ženklą, atvejus, kada naudojamas ženklas.

 

II SKYRIUS

ALYTAUS ŽENKLAS

 

2. Alytaus ženklas – miesto simbolis, kuris yra autorinis kūrinys, kurio naudojimo teisės yra neterminuotai arba laikinai perduotos Alytaus miesto savivaldybės administracijai. Jį sudaro dviejų žodžių „Alytus“ ir „Myliu“ grafinis pateikimas viename žodyje (toliau – ženklas „Alytus / Myliu“).

3. Alytaus ženklo grafinės išraiškos etalonas (-ai) elektroniniu pavidalu  saugomas (-i) Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriuje, o jo naudojimo taisyklės publikuojamos savivaldybės interneto svetainėje.

                     

III SKYRIUS

ALYTAUS ŽENKLO NAUDOJIMO TVARKA

 

4. Alytaus ženklas naudojamas rinkodaros ir komunikacijos priemonėse.

5. Alytaus ženklo pagrindinė tikslinė auditorija yra gyventojai.

6. Pagrindinės ženklo „Alytus / Myliu“ naudojimo taisyklės:

6.1.  Ženklo spalvos:

6.1.1. pagrindinės ženklo spalvos yra žalia, ženklo elementų (2 vnt. brūkšnelių ir 1 taško)  spalvos – mėlyna, oranžinė ir rožinė yra skaidrios  (permatomumas 80 %);

6.1.2. pirmenybė teikiama žalios spalvos logotipui baltame fone;

6.1.3. esant ribotoms spaudos galimybėms ar kitai išraiškos formai (vienspalvė spauda, lazerinis graviravimas, objektas ir pan.) naudojama vienspalvė ženklo versija, ženklą pateikiant juoda / metalo spalva.

6.2. Ženklo „Alytus / Myliu“ šriftas yra autorinis, originalus ir negali būti keičiamas.

6.3. Geram ženklo skaitomumui ir reprezentatyvumui būtinas laisvas plotas aplink ženklą. Plotas atskiria ženklą nuo iliustracijų, komplikuotų fonų, teksto ir kito vizualaus triukšmo. Ženklo saugos zonos modulio pagrindas – teksto aukštis, ženklas spausdinamas ant balto arba kitos kontrastingos spalvos fono.

6.4. Teminėje ir renginių komunikacijoje ženklą papildo grafinis elementas – „širdelė“ ir (arba) raktinis žodis. Jo naudojimo tvarka:

6.4.1. pagrindinės spalvos yra skaidrios (permatomumas 80 %)žalia, mėlyna, oranžinė ir rožinė;

6.4.2. esant ribotoms spaudos galimybėms, naudojama vienspalvė versija, grafinį elementą pateikiant juoda spalva kontūriniu būdu;

6.4.3. grafinis elementas „širdelė“ gali būti kombinuojamas su raktiniu žodžiu, kuris derinyje su ženklu „Alytus / Myliu“ sudaro frazę „Alytus myli X“ (pavyzdžiui, gamtą, šeimą ir pan.);

6.4.4. grafinis elementas „širdelė“ gali būti naudojamas kaip vienas elementas, be ženklo „Alytus / Myliu“;

6.4.5. skaitomumo taisyklės aprašytos 6.3 punkte.

7. Alytaus ženklą gali naudoti visi fiziniai ir juridiniai asmenys, laikydamiesi jo naudojimo taisyklių. Ženklo naudojimas negali pažeisti trečiųjų asmenų teisių, būti naudojamas kontekste, žeminančiame kito asmens teises ir orumą.

8. Alytaus ženklo grafinės išraiškos forma, naudojimo taisyklės, progos, vizualizacijos atskira byla PDF formatu su nuoroda į medžiagą parsiuntimui skelbiama portale www.alytus.lt.

9. Alytaus ženklą  išimtiniais atvejais modifikuoti, atnaujinti ar keisti bei naudoti kitu nei patvirtinta pavidalu gali tik Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyrius. Esant laikinam naudojimo teisių perdavimui, ženklo modifikavimas turi būti suderintas su autoriumi.

 

IV SKYRIUS

BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 

                      10. Aprašas gali būti keičiamas ar papildomas Alytaus miesto savivaldybės tarybos sprendimu.

                      11. Kontroliuoti, kaip laikomasi šio aprašo, pavedama Alytaus miesto savivaldybės administracijos Viešųjų ir užsienio ryšių skyriaus vedėjui.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­________________________

 

 

 

 

 

 

 

Į pradžią