Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-48 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO  IR  ĮSTAIGOS 2017  METŲ  VEIKLOS  ATASKAITAI  IR  FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-48

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu ir 3 dalies 5 punktu, Viešųjų  įstaigų  įstatymo 10 straipsnio 1 dalies  6  punktu ir 12  straipsniu, atsižvelgdama į  Alytaus  miesto  savivaldybės  tarybos  2015-10-30 sprendimu Nr. T-292 „Dėl viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų tvirtinimo“ patvirtintų Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos įstatų  31.13 punktą, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Pritarti Viešosios įstaigos Alytaus poliklinikos vadovo ir įstaigos 2017 metų veiklos  ataskaitai (pridedama).

2. Patvirtinti  Viešosios  įstaigos  Alytaus  poliklinikos  2017  metų  finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama).

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-48 - DĖL PRITARIMO VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ALYTAUS POLIKLINIKOS VADOVO IR ĮSTAIGOS 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITAI IR FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO-PRIEDAS-Ataskaitos
Į pradžią