Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Pakeistas Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-46 2018-03-29
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-212 "DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO IR ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. RUGSĖJO 26 D. SPRENDIMO NR. T-212 "DĖL ALYTAUS NAKVYNĖS NAMŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO" PRIPAŽINIMO NETEKUSIU GALIOS

 

2018 m. kovo 29 d. Nr. T-46

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 4 dalimi, 18 straipsnio 1 dalimi, Biudžetinių įstaigų įstatymo 4 straipsnio 1 ir 2 dalimis, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2015-05-28 sprendimu Nr. T-157 patvirtintų Alytaus nakvynės namų įstatų 16.5 papunkčiu, Alytaus miesto savivaldybės taryba  n u s p r e n d ž i a:

1. Nustatyti biudžetinės įstaigos Alytaus nakvynės namų didžiausią leistiną pareigybių skaičių – 14,5 etato.

2. Pripažinti netekusiu galios Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2013-09-26 sprendimą Nr. T-212 „Dėl Alytaus nakvynės namų didžiausio leistino pareigybių skaičiaus nustatymo“.

Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Į pradžią