Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-294 2018-03-08
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2018 m. kovo 8 d. Nr.  DV-294

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdamas į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), ir Švietimo kokybės gerinimo projektų atrankos komisijos 2018-02-08 posėdžio protokolą Nr. KPPt-65,

t v i r t i n u 2018 m. Švietimo programos 21.02.01.03 priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

                      Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

 

Administracijos direktorius                                                                                   Vytautas Jastremskas

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. kovo 8 d.

įsakymu Nr. DV-294

 

 

2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS 21.02.01.03  PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma Eur

 

I prioritetas.  Pilietiškumo, bendruomeniškumo, tautiškumo, etninės kultūros, partnerystės, kūrybiškumo ir saviraiškos ugdymas vasaros poilsio metu

1.

BĮ Alytaus Dzūkijos pagrindinė mokykla

„Pažinkime Paryžių, kaip kultūros centrą. Lietuvos ir Prancūzijos kultūrų sąsajos“

4 100,0

2.

Asociacija „Nemunaičio stovykla“

„O man geriausia Lietuvoj“

6 800,0

3.

VšĮ Alytaus jaunimo centras

Aktyvaus poilsio ir kūrybiškumo dienos stovykla

1 100,0

4.

Asociacija liaudies meno studija „Tarškutis“

„Mus vienija daina ir šokis“

5 000,0

5.

BĮ Alytaus muzikos mokykla

„Dzūkų melodijos vaikų pasaulyje“

1 100,0

6.

BĮ Alytaus dailiųjų amatų mokykla

Alytus – Opolė tarptautinė mokinių sporto turizmo ir sveikatingumo stovykla „Mes esame draugai – tu ir aš“

9 000,0

7.

Asociacija vaiko ir mamos dienos centras „Kutis“

„Spalvota vasara“

1 500,0

 

II prioritetas.  Emocinio saugumo, sveikos gyvensenos ir verslumo ugdymas

8.

BĮ Alytaus „Sakalėlio“ pradinė mokykla

„Būk sveikas ir judrus, Alytau!“

1 100,0

9.

BĮ Alytaus Piliakalnio progimnazija

„Vaistažolių paslaptys“

300,0

10.

BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Vyturėlis“

Pavasario talkos ir vasaros pramogos lopšelio-darželio „Vyturėlis“ ir Putinų mikrorajono bendruomenėms

200,0

11.

BĮ Alytaus lopšelis-darželis „Volungėlė“

Nesmurtinės komunikacijos plėtojimas

900,0

12.

BĮ Alytaus Putinų gimnazija

Alytaus miesto mokyklų mokinių vasaros verslumo stovykla „Verslus 2018“

1 100,0

 

III prioritetas.  Bendrosios ir profesinės kompetencijos įgijimo ir tobulinimo, gyvenimo įgūdžių, savanorystės ugdymas

13.

BĮ Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

„Neatlygintina donorystė 2018“

1 400,0

14.

BĮ Alytaus Dainavos pagrindinė mokykla

„Vaikų literatūros sūpynės“

1 000,0

 

Iš viso

 

34 600

_________________

 

 

 

Į pradžią