Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Priedas Atsisiųskite aktą byloje
Sprendimas, Nr. T-38 2018-02-22
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBA

 

 

SPRENDIMAS

DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 22 d. Nr. T-38

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 40 punktu, Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymo 13 straipsnio 3 dalimi, Socialinių paslaugų planavimo metodikos, patvirtintos Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2006 m. lapkričio 15 d. nutarimu Nr. 1132 „Dėl Socialinių paslaugų planavimo metodikos patvirtinimo“, 33 punktu, Socialinių paslaugų plano forma ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijais, patvirtintais Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2007 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. A1-104 „Dėl Socialinių paslaugų plano formos ir Socialinių paslaugų efektyvumo vertinimo kriterijų patvirtinimo“, Alytaus miesto savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a:

Patvirtinti Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. socialinių paslaugų planą (pridedama).

 

 

 

Savivaldybės meras                                                                                             Vytautas Grigaravičius

______________

 

 

Dokumento priedai:
T-38 - DĖL ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2018 M. SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLANO PATVIRTINIMO (PRIEDAS)
Į pradžią