Alytaus miesto savivaldybės dokumentų paieška
Susijęs Atsisiųskite aktą byloje
Įsakymas, Nr. DV-205 2018-02-14
Padalinys: ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS

Redakcija:
Į pabaigą
Komentarai 
DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS

DIREKTORIUS

 

 

ĮSAKYMAS

DĖL 2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTOS TVIRTINIMO

 

2018 m. vasario 14 d. Nr.  DV-205

Alytus

 

 

 

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 29 straipsnio 8 dalies 2 punktu, Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2018-02-01 sprendimu Nr. T-14 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės 2018 m. biudžeto patvirtinimo“, atsižvelgdama į Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašą, patvirtintą Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2016 m. rugpjūčio 25 d. sprendimu Nr. T-235 „Dėl Alytaus miesto savivaldybės projektų paraiškų teikimo ir atrankos konkurso tvarkos aprašo patvirtinimo“ (Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2017 m. rugsėjo 28 d. sprendimo Nr. T-311 redakcija), ir Jaunimo projektų atrankos komisijos 2018-01-22 posėdžio protokolą Nr. KPPt-34,

t v i r t i n u 2018 m. Švietimo programos 21.03.01.02  priemonės lėšų, skirtų atranką laimėjusiems projektams finansuoti, paskirstą (pridedama).

Šis įsakymas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka.

 

 

Administracijos direktoriaus pavaduotoja,

atliekanti administracijos direktoriaus pareigas                                                    Vilija Ramanauskienė          

______________

 

 


                                                                                                                                                                             PATVIRTINTA

                                                                                                                                                                             Alytaus miesto savivaldybės

administracijos direktoriaus

2018 m. vasario 14 d.

įsakymu Nr. DV-205

 

2018 M. ŠVIETIMO PROGRAMOS 21.03.01.02  PRIEMONĖS LĖŠŲ, SKIRTŲ ATRANKĄ LAIMĖJUSIEMS PROJEKTAMS FINANSUOTI, PASKIRSTA

Eil. Nr.

Projekto vykdytojas

Projekto pavadinimas

Skiriama suma Eur

 

I prioritetas. Jaunimo iniciatyvos ir laisvalaikio užimtumo plėtojimo prioritetas

1.

BĮ Alytaus miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras

 

Gyvenimo skonis su „MyHero“

1 500

2.

VšĮ „Atminties kliedesiai“

 

„Kuždesiai“

1 800

3.

Asociacija Alytaus liberalus jaunimas

 

Kelias į aktyvesnį jaunimą Alytuje

1 500

4.

Asociacijos Lietuvos šaulių sąjungos karininko Antano Juozapavičiaus šaulių 1-oji rinktinė

„Šaulys – tautos karys“

2 000

5.

Asociacija Alytaus centro bendruomenė

 

„Jaunimo vasara 18“

1 500

6.

VšĮ „Lietuvos Junior Achievement“

Alytaus regioninė mokomųjų bendrovių mugė 2018

800

 

II prioritetas. Jaunimo organizacijų, savanorystės ir veiklos kokybės gerinimo prioritetas

7.

VšĮ „Tėviškės namai“

Jaunimo savanoriška tarnyba Alytaus mieste

1 500

8.

Asociacija Alytaus visuomeninių jaunimo organizacijų sąjunga „Apskritasis stalas“

„Stiprios jaunimo organizacijos – stiprus Alytus“

1 700

9.

Asociacija Lietuvos skautijos padalinys-tuntas „Pilėnai“

„Laužų karta“

 

1 700

 

III prioritetas. Aktyvaus pilietiškumo, dalyvaujamosios demokratijos ir pilietinio sąmoningumo didinimo prioritetas

10.

BĮ Alytaus Adolfo Ramanausko-Vanago gimnazija

 

„Su Lietuva, pakilusia į saulę, aš esu!“

1 000

 

Iš viso

 

 

15 000

_________________

 

Į pradžią